Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2786 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 103 104 105 106 107 108 109 -110- 111 112  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507581700 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.22125 v k.ú. Trnávka zriadenie a uloženie NN prípojky

Dátum uzatvorenia: 26.10.2017
Dátum zverejnenia: 26.10.2017
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
25.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507861800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21995 v k.ú Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 25.10.2018
Dátum zverejnenia: 25.10.2018
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508261900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.1376/124, 1376/7 a registra C-KN parc.č. 607 v k.ú. Podunajské Biskupice zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
23.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508501900 a geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21736/1, 21736/8, 21763/9, 10,11,26,27,29v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 23.01.2020
Dátum zverejnenia: 23.01.2020
2.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508661400
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy a rekonštrukcie stavebného objektu A 703.2 - 2. fáza Distribučný plynovod na pozemkoch v k.ú. Lamač, parc.č. 2485, na LV č.3758 a parc.č. 3235/4, LV č.1. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia: 02.12.2014
24.11.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508671700
Stručný popis: Zriadene vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č 939 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie prípojky plynu
Dátum uzatvorenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
23.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508901600 OKDS VB00000220
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.1778/101, 1775 k.ú. Staré Mesto uloženie prípojky NN a prípojky plynu
Dátum uzatvorenia 22.11.2016
Dátum zverejnenia: 23.11.2016
8.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508911400
Zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti hlavného mesta strpieť zradenie, uloženie, prevádzkovanie, opravy, odstránenie elektrickej prípojky k stavbe " Mestský bytový dom, Palisády, Zrínskeho ul., Bratislava", na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností, k.ú. Staré Mesto, parc.č.21524, 21523, LV č.8925. Dátum uzatvorenia:03.12.2014
Dátum zverejnenia. 08.12.2014
23.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286509091600 OKDS VB00000221
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 22180/400, 22180/500. LV č. 5109 v k.ú Trnávka uloženie vodných stavieb

Dátum uzatvorenia: 22.11.2016
Dátum zverejnenia: 23.11.2016
25.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286509821800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1432/2, 1469/14 a registra E-KN parc.č. 4345 v k.ú. Karlova Ves zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 25.10.2018
Dátum zverejnenia: 25.10.2018
5.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286510221600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.3343 v k.ú Dúbravka, LV č.5920 zriadenie vodovodnej a plynovej prípojky

Dátum uzatvorenia: 30.12.2016

Dátum zverejnenia: 05.01.2017
11.12.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286510261700 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 850/101, LV č. 270, uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
5.12.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286511121800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 432/8 v k.ú Jarovce zariadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 05.12.2018
Dátum zverejnenia: 05.12.2018
31.1.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286511571800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 5105/178 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 30.01.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2019
3.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č-286506311600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.3308/15, 3308/17, 6070/1 LV č. 2 a parc.č. 3312/2 LV č.1395 zriadenie a uloženie elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia: 02.11.2016

Dátum zverejnenia: 03.11.2016
12.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100
Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva stavby "rozšírenie komunikácie Trnavská ulica" v prospech hlavného mesta cez časti pozemkov parc. č. 21949/142 a 22178/19 k. ú. Nivy. Vecné bremeno bude pôsobiť "in personam".
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-001/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-001/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2148 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
22.5.2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-002/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-002/2018/Trnávka/0107/3266, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie elektromagnetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra "E" parc. č. 2148 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 25. 04. 2019
Zverejnená dňa: 22. 05. 2019
18.6.2018Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-003/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-003/2018/Trnávka/0107/3266, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra „E“ KN parc.č. 2158/300 – orná pôda, k. ú. Trnávka v rozsahu danom Geometrickým plánom č. 36/2016.

Uzatvorená dňa: 11.06.2018
Zverejnená dňa: 18.06.2018
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie a prevádzkovanie elektromagnetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra "E" parc. č. 2148 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 08. 2019
Zverejnená dňa: 28. 08. 2019
31.5.2018Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra „E“ KN parc. č. 2148 – orná pôda, k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 31.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
14.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-005/2017/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-005/2017/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania elektroenergetických zariadení, vrátane obmedzení vyplývajúcich z ich existencie, ochranného a bezpečnostného pásma, vstupu a vjazdu cez pozemok v k.ú. Trnávka, registra „E“ parc. č. 2158/300 – orná pôda vo výmere 21 m2
Uzatvorená dňa : 4.8.2017
Zverejnená dňa : 14.8.2017
7.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-006/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-006/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
7.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-008/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-008/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
14.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-012/2017/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-012/2017/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania elektroenergetických zariadení, vrátane obmedzení vyplývajúcich z ich existencie, ochranného a bezpečnostného pásma, vstupu a vjazdu cez pozemok v k.ú. Trnávka, registra „E“ parc. č. 2163 – orná pôda vo výmere 12 m2
Uzatvorená dňa : 4.8.2017
Zverejnená dňa : 14.8.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2786 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 103 104 105 106 107 108 109 -110- 111 112  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.