Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2974 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802481100 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802481100 zo dňa 24.05.2011 na pozemky registra "C" parc. č. 1428/19 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom umiestnenia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 25.05.2011
25.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802491100 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802491100 zo dňa 24.05.2011 na pozemok registra "C" parc. č. 1428/20 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom uloženia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 25.5.2011
3.6.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802561600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802561600, ktorej predmetom je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť výkon práv zodpovedajúcich vecnému bremenu in rem v rozsahu podľa ods. 1 čl. II. zmluvy oprávnenými z vecného bremena ako výlučnými vlastníkmi oprávnených nehnuteľností, ako aj akoukoľvek osobou, ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke právo k oprávneným nehnuteľnostiam alebo ich častiam. Uzatvorené dňa: 1.6.2016
Zverejnené dňa: 3.6.2016
26.8.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802641300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802651300 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1090/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 v k.ú. Ružinov, LV č. 2684, parc. č. 15096/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 v k. ú. Trnávka, LV č. 1, parc. č. 15096/164 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 v k.ú. Trnávka, LV č. 1, spočívajúceho v povinnosti povinného vecného z vecného bremena strpieť na uvedených pozemkoch umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy nehnuteľností na nich postavených a ich prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena . Uzatvorené: 22.8.2013
Zverejnené dňa: 26.8.2013
26.8.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802651300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802641300 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8780/2 – ostatné plochy o výmere 5 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 3718/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v k. ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 3410/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10, parc. č. 2849/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10 spočívajúceho v povinnosti povinného vecného z vecného bremena strpieť na uvedených pozemkoch umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy nehnuteľností na nich postavených a ich prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena. Uzatvorená d
17.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802731900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802731900, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva osadenia elektronabíjacieho zariadenia s príslušenstvom na časti pozemku parc. č. 15123/9 k.ú. Nové Mesto v rozsahu podľa GP č. 23/2019.
Uzatvorená dňa: 16.07.2019
Zverejnená dňa: 17.07.2019
9.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802742200
Číslo zmluvy: 288802742200
Dodávateľ: Wayden, s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
4.6.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803071200 [PDF, 106 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803071200 zo dňa 04.06.2012 uzatvorená za účelom zriadenia práva užívania komunikácie "Pešia komunikácia Chotárna ulica Bratislava - Jarovce" a práva prechodu, prejazdu cez pozemky registra "C" v k.ú. Jarovce, parc. č. 369/80 a parc. č. 369/77, zapísaných na LV č. 923 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako oprávneného zvecného bremna.
Zverejnená: 04.06.2012
17.5.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803121700
Zmluva uzatvorená dňa 17.05.2017 za účelom umožnenia prístupu/príjazdu k oprávnenej nehnuteľnosti a výstupu/výjazdu z oprávnenej nehnuteľnosti sa zmluvné strany dohodli na zriadení vecného bremena in rem, v prospech oprávnenej nehnuteľnosti, spočívajúceho v práve prechodu peši a vjazdu, príjazdu, prejazdu a výjazdu motorovým vozidlom cez pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 5105/299 – ostatné plochy vo výmere 5063 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 4077 v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 5/2017 zo dňa 11.2.2017.

Dátum zverejnenia: 17.05.2017
24.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803122100
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803122100, ktorej predmetom je bezodplatné nadobudnutie pozemkov parc. č. 5869/27, 5869/14 a 5876/70 k. ú. Petržalka vo výlučného vlastníctva hlavného mesta pre účely stavebného objektu SO-850.KO.2 Verejné osvetlenie Kopčianska ulica.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 24.06.2021
Dátum účinnosti: 25.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803211700
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803211700, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena, strpieť vstup a výstup v prospech pozemku parc. č. 9071 registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto v rozsahu podľa GP č. 2/2017 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2.

Uzatvorené dňa: 23.10.2017
Zverejnené dňa: 23.10.2017
18.5.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803391200 [PDF, 1,3 MB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena sa zriaďuje vecné bremeno k pozemkom registra C KN v k.ú. Staré Mesto parc. č. 1151/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.701 m2 a parc. č. 1151/1 - ostatné plochy o výmere 610 m2, LV č. 1656, v prospech súčasných aj budúcich vlastníkov stavby podzemných garáží súp. č. stavby 7623 - Hromadná garáž, Zámocká ul. 1A na parc. č. 1151/4, LV č. 9537, pričom zriaďované vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť prevádzkovanie podzemných garáží súp. č. stavby 7623, vrátane užívania pozemku parc. č. 1151/1 v rozsahu podľa GP č. 5/2012.
Dátum zverejnenia: 18.5.2012
18.6.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803581200 [PDF, 134 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803581200 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" v k.ú. Lamač, parc. č. 2555/86, zapísaného na LV č. 867 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako povinného z vecného bremena.
Zverejnená: 18.6.2012
27.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť právo vstupu a právo vjazdu motorovým vozidlom na účely užívania, realizácie stavby, správy a opráv ciest, parkoviska prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávneného, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21878/2- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 ako aj v povinnosti strpieť vybudovanie, uloženie v zemi a vedenie vonkajšieho rozvodu vody, položeného v zemi, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21895/14 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 29 m2 , zapísaných na LV č. 797, ako aj v povinnosti strpieť toto právo zo strany akýchkoľvek prípadných budúcich nadobúdateľov vlastníckych práv k pozemkom. Uzatvorené dňa: 25.6.2014
Zverejnené dňa: 27.6.2014
3.6.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803751100 [PDF, 735 kB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena uzatvorenou dňa 02.06.2011 sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje strpieť realizáciu stavebnej úpravy na novovytvorených pozemkoch parc. č. 3026/4, 3026/5 a 3026/6 k. ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 03.06.2011
3.9.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804111500
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804111500, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena typu in rem, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávnených cez pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Rača a to parc. č. 891/277 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 25/2014 zo dňa 14.1.2015 odčlenením z pozemku parc. č. 891/1 zastavané plochy nádvoria vo výmere 8 479 m2, ktorý je súčasťou pozemku „E“ katastra nehnuteľností v k. ú. Rača a to parc. č. 858 – orná pôda vo výmere 117 m2 , zapísanej na LV č. 400. Uzatvorené dňa: 2.9.2015
Zverejnené dňa: 3.9.2015
12.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804121500
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804121500, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 9184/4 – ostatná plocha vo výmere 10 m2, k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 11.11.2015
Zverejnené dňa: 12.11.2015
20.10.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804221600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804221600, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených pozemkov strpieť prechod pešo a vjazd, príjazd, prejazd a výjazd vozidlami v prospech každodobého vlastníka stavby súpis. č. 6654 evidovanej na LV č. 4689, situovanej na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.9116/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3424 m2, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 26.9.2016
Zverejnené dňa: 20.10.2016
5.10.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804251200 [PDF, 801 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804251200, ktorej účelom je povinnosť strpieť právo previsu a uloženia rímsy rodinného domu nad pozemkami registra "C" parc. č. 1428/19 a 1428/20, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves.
Zverejnená: 5.10.2012
7.11.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804691300
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávnených a uloženia inžinierskych sietí na pozemku
registra „C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka a to parc. č. 166/4 - ostatné plochy vo výmere 30 m2 zapísanom na L V č. 847, ako aj v povinnosti strpieť toto právo zo strany akýchkoľvek prípadných budúcich nadobúdateľov vlastníckych práv k pozemkom. Uzatvorené dňa: 6.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
27.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805161900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805161900, ktorej premetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez podzemnú garáž súp. číslo 6665 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 27. 08. 2019
8.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805321600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805321600, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod peších a prejazd motorovým vozidlom a tiež strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP č. 74/2016, v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 1 ods. 5 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 5.9.2016
Zverejnené dňa: 8.9.2016
6.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28-88-0536-15-00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28-88-0536-15-00 č. zmluvy oprávneného z vecného bremena: 15/555/14/13100/006-ZoS/VB, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in personam, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť zriadenie a uloženie Elektroenergetického zariadenia; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie; c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených pod písm. a) a b) tohto bodu zmluvy na pozemkoch p.č. 1050/19 a p.č. 21462/21 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 30.10.2015
Zverejnené dňa: 6.11.2015
17.8.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805381800 [PDF, 253 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805381800, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 9286 – ostatné plochy vo výmere 1 802 m², v rozsahu stanovenom GP č. 22/2018 vo výmere 185 m².

Uzatvorená dňa: 16.08.2018
Zverejnená dňa: 17.08.2018
6.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805471400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805471400, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v práve prechodu peších, prejazdu motorových vozidiel a uloženia a údržby inžinierskych sietí cez pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Staré Mesto, parc. č. 2763/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2, list vlastníctva č. 10, a novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 14/2010 oddelením od pozemku parc. č. 21526 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8213 m2 evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 1656. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa: 6.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2974 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.