Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 -112- 113  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
7.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-001/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-001/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2148 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
22.5.2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-002/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-002/2018/Trnávka/0107/3266, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie elektromagnetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra "E" parc. č. 2148 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 25. 04. 2019
Zverejnená dňa: 22. 05. 2019
18.6.2018Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-003/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-003/2018/Trnávka/0107/3266, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra „E“ KN parc.č. 2158/300 – orná pôda, k. ú. Trnávka v rozsahu danom Geometrickým plánom č. 36/2016.

Uzatvorená dňa: 11.06.2018
Zverejnená dňa: 18.06.2018
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie a prevádzkovanie elektromagnetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra "E" parc. č. 2148 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 08. 2019
Zverejnená dňa: 28. 08. 2019
31.5.2018Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra „E“ KN parc. č. 2148 – orná pôda, k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 31.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
14.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-005/2017/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-005/2017/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania elektroenergetických zariadení, vrátane obmedzení vyplývajúcich z ich existencie, ochranného a bezpečnostného pásma, vstupu a vjazdu cez pozemok v k.ú. Trnávka, registra „E“ parc. č. 2158/300 – orná pôda vo výmere 21 m2
Uzatvorená dňa : 4.8.2017
Zverejnená dňa : 14.8.2017
7.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-006/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-006/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
7.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-008/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-008/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
14.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-012/2017/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-012/2017/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania elektroenergetických zariadení, vrátane obmedzení vyplývajúcich z ich existencie, ochranného a bezpečnostného pásma, vstupu a vjazdu cez pozemok v k.ú. Trnávka, registra „E“ parc. č. 2163 – orná pôda vo výmere 12 m2
Uzatvorená dňa : 4.8.2017
Zverejnená dňa : 14.8.2017
14.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-014/2017/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-014/2017/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania elektroenergetických zariadení, vrátane obmedzení vyplývajúcich z ich existencie, ochranného a bezpečnostného pásma, vstupu a vjazdu cez pozemok v k.ú. Trnávka, registra „E“ parc. č. 2158/300 – orná pôda vo výmere 21 m2
Uzatvorená dňa : 4.8.2017
Zverejnená dňa : 14.8.2017
7.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-019/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-019/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15771/251 a parc. č. 16099/712 v k. ú. Trnávka. Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
3.11.2017Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-020/2017/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-020/2017/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena cez pozemok registra “C” KN parc. č. 15737/195 k. ú. Ružinov pre stavbu SO 652-00 Preložka prípojky NN.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 03.11.2017
31.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení, vstup a vjazd na pozemok registra "E" KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2020
Zverejnená dňa: 31. 03. 2020
21.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410, ktorá spočíva v povinnosti povinného strpieť vecné bremeno spočívajúce v zriadení inžinierskych sietí a práve vstupu na pozemky parc. č. 16908/2,16, 22247/9 a 22180/100 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26. 11. 2020
Zverejnená dňa: 21. 05. 2020
19.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410 [PDF, 445 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzatvorená podľa ustanovenia § 50v spojení ustanovením § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410, predmetom ktorej zriadenie a existencia inžinierskych sietí VZL plynovej prípojky k RS v km 8,935 a strpenie existencie ochranného pásma a právo vstupu oprávneného z vecného bremena na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv IS VTL plynovej prípojky
Dátum uzatvorenia : 21.11.2019
Dátum zverejnenia : 19.02.2020
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100
Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 15102/1, 15113/1, 21968/1 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000788
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507701800
Zmluva uzatvorená dňa 09.10.2018 za účelom uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky, plynovej a NN prípojky k stavbe „Bytový dom“ v miestnej komunikácii III. triedy – ulica Nas piesku v úseku nachádzajúcom sa na časti pozemkov reg. E-KN parc. č. 721/921, 721/213, 721/407 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 10.10.2018
28.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena za účelom prevádzkovania inžinierskej stavby č. 286503162100 (13I/2021/10)
Zmluva o zriadení vecného bremena za účelom prevádzkovania inžinierskej stavby č. 286503162100 (13I/2021/10) uzatvorená za účelom zriadenia a prevádzkovania inžinierskej stavby v prospech oprávneného z vecného bremena.

Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
13.12.2017Zmluva o zriadení vecného bremena-cyklochodník BILLA
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti, že spoločnosť Billa reality Slovensko vybuduje obojsmernú cyklistickú cestičku- cyklochodník BILLA, a to v nadväznosti na harmonogram budovania cyklistickej komunikácie c úseku Rusovská cesta-Dolnozemská cesta.
Partner: Billa reality Slovensko, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia: 07.12.2017
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
Dátum účinnosti: 14.12.2017
Názov sekcie: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: RNDr. Želmíra Greifová
14.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremenač. 28 88 0174 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0174 20 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť vstup, prechod peši, prejazdu a prevádzkovanie inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN parc. č. 4289/16 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 05. 2020
Zverejnená dňa: 14. 05. 2020
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Petržalka, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Staré Mesto, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
7.1.2019Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 0191 18 00 [PDF, 284 kB]
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0191 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecných bremien za účelom uloženia, užívania, prevádzky a správy verejného osvetlenia a vstupu na časti pozemkov parc. č. 2728, 1120/806,220, 332, 444, 445, 412 v k. ú. Rusovce. za účelom údržby.

Uzatvorená dňa: 07. 01. 2019
Zverejnená dňa: 07. 01. 2019
28.11.2018Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 1028 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 1028 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 1120/124 v k. ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2018
Zverejnená dňa: 28. 11. 2018
7.6.2016Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0112 14 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0112 14 00, ktorej predmetom je verejné osvetlenie na častiach pozemkov parc. č. 4534/6,8,10,15,17, v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 6.6.2016
Zverejnená dňa: 7.6.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 -112- 113  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.