Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3006 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 -120- 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410 [PDF, 445 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzatvorená podľa ustanovenia § 50v spojení ustanovením § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410, predmetom ktorej zriadenie a existencia inžinierskych sietí VZL plynovej prípojky k RS v km 8,935 a strpenie existencie ochranného pásma a právo vstupu oprávneného z vecného bremena na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv IS VTL plynovej prípojky
Dátum uzatvorenia : 21.11.2019
Dátum zverejnenia : 19.02.2020
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100
Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 15102/1, 15113/1, 21968/1 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000788
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507701800
Zmluva uzatvorená dňa 09.10.2018 za účelom uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky, plynovej a NN prípojky k stavbe „Bytový dom“ v miestnej komunikácii III. triedy – ulica Nas piesku v úseku nachádzajúcom sa na časti pozemkov reg. E-KN parc. č. 721/921, 721/213, 721/407 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 10.10.2018
28.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena za účelom prevádzkovania inžinierskej stavby č. 286503162100 (13I/2021/10)
Zmluva o zriadení vecného bremena za účelom prevádzkovania inžinierskej stavby č. 286503162100 (13I/2021/10) uzatvorená za účelom zriadenia a prevádzkovania inžinierskej stavby v prospech oprávneného z vecného bremena.

Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
13.12.2017Zmluva o zriadení vecného bremena-cyklochodník BILLA
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti, že spoločnosť Billa reality Slovensko vybuduje obojsmernú cyklistickú cestičku- cyklochodník BILLA, a to v nadväznosti na harmonogram budovania cyklistickej komunikácie c úseku Rusovská cesta-Dolnozemská cesta.
Partner: Billa reality Slovensko, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia: 07.12.2017
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
Dátum účinnosti: 14.12.2017
Názov sekcie: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: RNDr. Želmíra Greifová
14.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremenač. 28 88 0174 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0174 20 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť vstup, prechod peši, prejazdu a prevádzkovanie inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN parc. č. 4289/16 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 05. 2020
Zverejnená dňa: 14. 05. 2020
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Petržalka, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Staré Mesto, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
7.1.2019Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 0191 18 00 [PDF, 284 kB]
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0191 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecných bremien za účelom uloženia, užívania, prevádzky a správy verejného osvetlenia a vstupu na časti pozemkov parc. č. 2728, 1120/806,220, 332, 444, 445, 412 v k. ú. Rusovce. za účelom údržby.

Uzatvorená dňa: 07. 01. 2019
Zverejnená dňa: 07. 01. 2019
28.11.2018Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 1028 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien 28 88 1028 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 1120/124 v k. ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2018
Zverejnená dňa: 28. 11. 2018
7.6.2016Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0112 14 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0112 14 00, ktorej predmetom je verejné osvetlenie na častiach pozemkov parc. č. 4534/6,8,10,15,17, v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 6.6.2016
Zverejnená dňa: 7.6.2016
7.6.2016Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0113 14 00
Zmluva o zriadení vecných bremien, ktorej predmetom je verejné osvetlenie na parc. č. 4537/11 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 6.6.2016
Zverejnená dňa: 7.6.2016
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0186 18 00 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0186 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/79 - 81, 1120/875, 876, 1120/90 - 92 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejná dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0187 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0187 18 00, ktorej predmetom je práv umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/121-123, 1120/125-127, 1120/606 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0188 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0188 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/128 - 132 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0189 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0189 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/708, 1120/147, 1120/150, 151, 1120/154,155, 1120/158,159, 1120/705 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0190 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0190 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/162,163, 1120/166,167, 1120/170,171, 1120/134 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta.SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0192 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0192 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/272, 273, 275, 276, 1120/661 - 678, 681, 1120/716, 717, 718, 719, 720, 722, 1120/679, 1120/206 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
21.6.2019Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0256 1800 [PDF, 646 kB]
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0256 1800, ktorej predmetom je zriadenie vecných bremien za účelom uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy verejného osvetlenia, vstupov a vjazdu z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie verejného osvetlenia na častiach pozemkov registra "C" KN parc. č. 1120/537, 536, 534, 535 a nasl. v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 21. 06. 2019
Zverejnená dňa: 21. 06. 2019
4.7.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0260 18 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0260 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecných bremien za účelom zloženia, užívania, prevádzky, výkonu správy verejného osvetlenia a vzjazd vozidiel údržby na parc. č. 1120/881 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 04.07.2018
Zverejnená dňa: 04.07.2018
7.7.2017Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 1033 16 00/ ev.č. oprávneného 17/729/1513100023-ZoVP/VB
Zmluva uzatvorená dňa 06.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenia, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami k stavbe Polyfunkčná stavba Twin City – infraštruktúra I. etapy, v MČ Bratislava – Staré Mesto, na pozemky reg. „C“ KN parc. č. 21293/3, parc. č. 21788/1, parc. č. 21788/9 a pozemok registra „E“ KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 07.07.2017
5.6.2018Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 880099 17 00
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 880099 17 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/68 - 78 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
27.8.2019Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestenia prevádzkovania a užívania stavby na častiach pozemkov parc. č. 63/3, 21405/1 a 21409 v k. ú. Staré Mesto, a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na častiach pozemkov parc. č. 63/1, 63/3 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 27. 08. 2019
11.11.2015ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN, ev. č. oprávneného: 15/584/L13.0101.15.0038/VB (MAGSP 1500019)
Zmluva o zriadení vecných bremien, Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosákova, k.ú. Petržalka, Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova - Šafárikovo námestie
Zverejnená dňa 11.11.2015
2.2.2021Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č. 286500332100
uzatvorená dňa 02.02.2021 za účelom zmeny oprávnenej nehnuteľnosti, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Zástavba rodinných domov“ Vajnory, na pozemkoch registra E-KN parc. č. 3024/1, k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 02.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3006 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 -120- 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.