Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2782 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 112  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.9.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503941500/0099
uzatvorená dňa 31.08.2016 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 501 Prípojka VN z predmetu zmluvy v súvislosti so stavbou " Supermarket BILLA - Námestie hraničiarov" na pozemku "C" KN par. č. 1066 a pozemkoch "E" KN parc. č. 5486 a 5492 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 02.09.2016
17.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099 sa uzatvára z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – SO 08.7 NN areálové pripojenie k stavbe „Skupina 6 rodinných domov“ na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Rača, okres Bratislava III, obec BA – m.č. Rača ako parc. č. 2406/19.

Dátum uzatvorenia: 17.5.2021
Dátum zverejnenia: 17.5.2021
Dátum účinnosti: 18.5.2021
31.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504091900/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506491800/0099 sa zriaďuje za účelom zúženie predmetu Zmluvy, tzn. vyčlenenie stavebného objektu - SO 400.IS.2 Verejný vodovod DN 150, SO 400.ZK Verejný vodovod, SO 520.ZK Splašková kanalizácia DN 300, SO 830.ZK Rozvody 0,4 kV, SO-501.KJ Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie, SO 520.KJ Verejná kanalizácia DN 300, SO 400.KJ Verejný vodovod DN 200, SO B1.40 Vodovodná prípojka pre objekt B1, SO B1.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B1, SO B2.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B2 a SO A2.63 Plynová prípojka pre A2
Dátum uzatvorenia: 31.3.2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2021
Dátum účinnosti: 1.4.2021
23.7.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 20.07.2018 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie SO 31 Prípojka VN, k stavbe „3 bytové domy – Bystrická ul.“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2292/460 a 2292/461 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 23.07.2018
17.7.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504331600/0099
Dodatok uzatvorený dňa 17.07.2018 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Design Centre Jarovce, Bratislava – Jarovce“, pozemok reg. C-KN parc. č. 870/1, k.ú. Jarovce
Dátum zverejnenia: 17.07.2018
25.2.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504391200/0099 zo dňa 23.07.2012
uzatvorený dňa 25.02 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
10.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504472100/0099
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001311
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 10.08.2021
Dátum účinnosti: 11.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.12.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504511700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 03.12.2018 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinné domy KUBÁNIHO“ na pozemku reg. E-KN parc. 4819 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 03.12.2018
7.3.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504521500/0099
uzatvorený dňa 07.03.2016, ktorým dochádza k rozšíreniu vymedzenia vecného bremena o pozemok reg. C-KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3662/90
Dátum zverejnenia: 07.03.2016
5.4.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504661500/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 04.04.2017 za účelom vypustenia elektrickej prípojky zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504661500/0099
Dátum zverejnenia: 05.04.2017
24.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771800/0099 uzatvorený dňa 24.3.2021 za účelom zmeny pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena spol. Matúškova, s. r. o., so sídlom Lazaretská 38/A, 811 08 Bratislava na nového budúceho oprávneného z vecného bremena, a to spol. EcoCard s.r.o., so sídlom Nám. Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504921900/0099
uzatvorený dňa 04.03.2020 z dôvodu rozšírenia budúcich oprávnených z vecného bremena, uloženie areálového vodovodu pre existujúce záhrady a pre výstavbu rekreačnej chaty, pozemok registra C-KN parc. č. 343/1, k.ú. Devín

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
25.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504941600/0099
uzatvorený dňa 25.02.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Bytový dom Na Piesku“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1507/3, 1507/32 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 721/154, 721/155, k.ú. Ružinov
29.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504951500/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 29.05.2018 za účelom uvedenia spoločnosti Einpark Rezidencia a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena v dôsledku zrušenia spoločnosti A1 Property a.s.
Dátum zverejnenia: 29.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
29.4.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505161800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 za účelom zmeny trasy vedenia NN prípojky na pozemku reg. C-KN vedenom v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 563/1
Dátum uzatvorenia: 29.04.2019
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
30.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505181400/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 29.03.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spoločnosti WEST PARK, s.r.o. na spoločnosť West park – Záhorská Bystrica, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 30.03.2017
3.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505181900/0099
uzatvorený dňa 03.12.2019 za účelom rozšírenia budúcich oprávnených z vecného bremena, NN prípojka k existujúcim záhradám a rekreačných chatám a k stavbe „Prístavba rekreačnej chaty“, k.ú.Dúbravka
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
5.9.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505201700/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 05.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie NN prípojky v rámci stavby „Novostavba Bytového domu Búdkova, Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 4289/16, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
9.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505481400/0099
uzatvorený dňa 08.06.2015, ktorým dochádza k pristúpeniu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505481400/0099
Dátum zverejnenia: 09.06.2015
25.4.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505591600/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 24.04.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena

Dátum zverejnenia: 25.04.2017
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505661700/0099
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
8.6.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099
Dodatok zmluvy uzatvorený dňa 08.06.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spol. MURLABO Slovakia, s.r.o. na spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s.

Dátum zverejnenia: 08.06.2017
18.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099
Zmluva uzatvorený dňa 17.05.2017 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností

Dátum zverejnenia: 18.05.2017
12.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099
uzatvorený dňa 10.05.2017 za účelom vypustenia stavebných objektov SO 020 a SO 240 zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505681600/0099

Dátum zverejnenia: 12.05.2017
29.4.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, NN prípojka k stavbe „Kondomínium HRADSKÁ, Vrakuňa“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 888, 897/3, 900/1, k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 29.04.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2782 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 112  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.