Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2714 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 97 98 99 100 -101- 102 103 104 105 ... 109  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400, ktorej predmetom je prechod a prejazd cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 2079/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 4437 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Devín, evidovaný na LV č. 1786 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 7/2014 ako diel č. 1 vo výmere 138 m2. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu k stavbe "Bratislava, Svätovojtešská ul., rekonštrukcia kanalizácie" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 22023/1, 22023/9, 22840/1 na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.21968/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO-01 Výtlačné potrubie DN 300 k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody" a stavebného objektu SO-05 Komunikačný kábel k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody, komunikačný kábel" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 1388, 1419 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 77/2, 1191, 2226. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 05 Prípojka plynu k stavbe "Výrobno-obchodná prevádzka - drevovýroba" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 3197. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 02a VN prípojka k stavbe "Rekonštrukcia administratívnej budovy AB" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21812. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky VN k stavbe "Polyfunkčný dom na Kupeckého ul." na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č.21927. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
10.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800831400
Zmluva o zriadení vecného bremena - povinnosť strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 20/10 - záhrada o výmere 110 m2 k.ú. Devín, LV č. 1 vytvoreného GP č. 64/2013. Podpísané dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
4.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500851400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500851400/0099 uzatvorená dňa 4.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 20.1 Horúcovodné prepojenie a napojenie Kominárska k stavbe "Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 11462/42. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.3.2014
27.2.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0101 14 00 [PDF, 41 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0101 14 00 na základe ktorej hlavné mesto SR Bratislava zriadilo vecné bremeno v prospech Davida Dobrovodu spočívajúce v strpení práva prechodu a prejazdu motorvým vozidlom, vrátane úprav a strpenia uloženia a prevádzky inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN parc. č. 1993/11 o výmere 68 m2 k.ú. Devín.
Zverejnená dňa 27.2.2014
24.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500081400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500081400/0099 uzatvorená dňa 24.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Teplovodná prípojka k stavbe "Teplovodná prípojka pre polyfunkčný súbor Rustaveliho Bratislava-Rača" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 475/43, 674/9 a parc.č.475/55. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.2.2014
19.2.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 6502691300 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 18. 02.2014, predmetom ktorého je zosúladenie údajov o nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena uvedených v Zmluve s aktuálnymi údajmi o nehnuteľnostiach vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena zapísaných na liste vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore.
Zverejnené dňa: 19.2.2014
19.2.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300 [PDF, 34 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 18. 02.2014, predmetom ktorého je zosúladenie údajov o nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena uvedených v Zmluve s aktuálnymi údajmi o nehnuteľnostiach vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena zapísaných na liste vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore.
Dátum zverejnenia: 19.02.2014
19.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800311400/0099
Zmluvné strany sa zaväzujú, že bezprostredne po vybudovaní Polyfunkčného objektu Paulínyho ulice a jeho geodetickom zameraní uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena na časti pozemku parc. č. 21375/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 453 m2 a parc. č. 21375/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 131 m2, na zriadenie vecného bremena vo výmere 3 m2 podľa novovytvoreného geometrického plánu, ktorý bude súčasťou tejto Zmluvy o zriadení vecného bremena. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 19.2.2014
13.2.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800841400
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie a užívanie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky na parc. c. 3144/4 v rozsahu vyplývajúcom z geometrického plánu c. 61/2013, k. ú. Vrakuňa. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 13.2.2014
5.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO P 1 Prekládka vodovodu 2x DN 880 a SO P 4 Prekládka kanalizácie DN 400 pri vežiakoch, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava- preložky inžinierskych sietí" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 1000/6, 21462/20 a parc.č.21466/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
5.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500131400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500131400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO P 2 Prepojenie existujúcich vodovodov na Žižkovej ul. vodovodom DN 200, SO P 3 Rekonštrukcia vodovodu DN 80 na DN 200 v Žižkovej ul. a SO P 5 Priechodný kanál pre prekládku vodovodu k stavbe " Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí a pre stavebný objekt SO E 130 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Nábrežie arm. gen. L.Svobodu na DN 800 k stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 100/6, 1022/6, 21462/7, 21462/20, 22370/1, 22370/9, 22370/13 a parc.č. 22372/14. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
5.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO A 25 Prípojka NN a SO E 180 Optická trasa - prepojenie stavieb River Park a Zuckermandel, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 21466/4, 21466/8, 22370/5, 22370/12, 33270/13 a parc.č. 22372/14. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
4.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506331300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506331300/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 10 Káblové rozvody NN, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné objekty DOMINO Jasovská ulica, Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 2464/76 a parc.č. 2473/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.2.2014
29.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500271400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500271400/0099 uzatvorená dňa 29.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 03 plynová prípojka a SO 04 prípojka NN k stavbe rodinného domu na Valašskej ul.7 v Bratislave na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21599. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
29.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500201400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500201400/0099 uzatvorená dňa 29.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 06 Prípojka plynu, ktorý je súčasťou stavby "Castellum Budatínska ul. Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 1740/7 a parc.č. 1738/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
29.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099 uzatvorená dňa 28.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 02.1 Splašková kanalizácia vetva S, SO 02.2 Splašková kanalizácia vetva S.1, SO 02.3 Kanalizačné splaškové prípojky, SO 04.1 Verejný vodovod, SO 05.1 STL plynovod DN 80 vetva P, SO 06 Vonkajšie NN rozvody vrátane kioskovej trafostanice TS 1x630 kVa, ktoré sú súčasťou stavby Obytný súbor "Dobré bývanie" Bratislava-MČ Záhorská Bystrica, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc.č. 55/7, 1029/1, 1029/2, 1240. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
21.1.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191300/0099 uzatvorená dňa 21.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Kanalizácia k stavbe "Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu kanalizácia - Prievoz", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružnov ako parc.č. 3142/1,2,4, 3127/27,28,29 a 3127/15. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.1.2014
20.1.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502831300
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502831300 uzatvorená dňa 24.01.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 32 - Vetranie štôlne na Skalnú ulicu k stavbe : " ET DPB a.s. - Tunel pod hradom." , na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 678/4, 662/23 a stavbe na pozemku registra "C" parc.,č. 678/4, zapísaných na LV č. 7576. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.1.2014
23.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341300/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341300/0099 uzatvorená dňa 20.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa práva Hlavného mesta SR Bratislavy uskutočniť na geometrickým plánom odčlenených častiach novovytvorených pozemkov od pozemkov registra C-KN v k.ú. Lamač a Záhorská Bystrica uvedených v tejto zmluve, nachádzajúcich sa vo vlastníctve spoločnosti Bory, a.s., príslušnú časť stavby "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1 - 2. Fáza" .
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.12.2013
20.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506071300/0099
uzatvorená dňa 20.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho zriadenia a uloženia stavebného objektu SO 30 Rozvod NN, ktorý je súčasťou stavby "Rodinné domy amfiteáter - komunikácie a inžinierske siete Bratislava", Sliačska ulica, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 19228/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.12.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2714 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 97 98 99 100 -101- 102 103 104 105 ... 109  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.