Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 107  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0282 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0282 21 00, ktorej predmetom je právo užívania vybudovaného vjazdu, právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez vybudovaným vjazd, právo opravy a údržby vybudovaného vjazdu oprávneným z vecného bremena na pozemku parc. č. 297/5 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 24.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802572100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802572100/0099, ktorej predmetom je parc. č. 9134/47 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 21.5.2021
Dátum zverejnenia: 24.5.2021
Dátum účinnosti: 25.5.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802562100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802562100/0099
Dátum uzatvorenia: 21.5.2021
Dátum zverejnenia: 24.5.2021
Dátum účinnosti: 25.5.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802552100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802552100/0099
Dátum uzatvorenia: 21.5.2021
Dátum zverejnenia: 24.5.2021
Dátum účinnosti: 25.5.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502182100
Zmluva uzatvorená dňa 19.05.2020 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 15 Prípojka vodovodu Administratívny objekt, SO 16 Prípojka kanalizácie Administratívny objekt, SO 17 Prípojka vody Nadzemný hydrant, SO 20 Prípojka vodovodu Bytový objekt, SO 21 Prípojka kanalizácie Bytový objekt, SO 22 Prípojka plynu k stavbe „Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21724/1, 21724/2, 21724/14 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21722 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 19.5.2021
Dátum zverejnenia: 19.5.2021
Dátum účinnosti: 20.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502592100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 19.05.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov – SO 10 – Prípojka vody DN 150, SO 20 Splašková kanalizácia DN 200, SO 21 Splašková kanalizácia DN 200, SO 22 Splašková kanalizácia DN 200, SO 30 Prípojka STL plynovodu PEHD DN 25 a SO 40 Prípojka VN pre stavbu ,,Polyfunkčný komplex PORTUM“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 19.5.2021
Dátum zverejnenia: 19.5.2021
Dátum účinnosti: 20.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
18.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2286502242100/0099
Uloženie NN prípojky pre existujúcu regulačnú stanicu Bratislava - objekt Stará Vajnorská 3, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/2, k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 18.5.2021
Dátum zverejnenia: 18.5.2021
Dátum účinnosti: 19.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
18.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502612100
Uloženie SO - 401-00 Predĺženie verejného vodovodu - I. etapa a SO - 501-00 Splašková kanalizácia - I. etapa v rámci stavby "Miestna komunikácia, Stupavská ul., Bratislava", na pozemkoch reg. C-KN parc. č 2031/15 a 8902/3, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 18.5.2021
Dátum zverejnenia: 18.5.2021
Dátum účinnosti: 19.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
18.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502452100
Uloženie SO B1 61 Prípojka kanalizácie DN 300, SO B1 51 Odbočka pre požiarny hydrant DN 150 a SO B1 63 Odbočka pre závlahu DN 50 k stavbe "Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY - časť B1 Autobusová stanica", na pozemku reg. E-KN parc. č 21844/2, k.ú. Staré Mesto a pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21847/1 a 9871/148, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 18.5.2021
Dátum zverejnenia: 18.5.2021
Dátum účinnosti: 19.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
18.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501422100/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, VN prípojky a kioskovej trafostanice typu TS-EH 6 k stavbe ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 891/296, LV č. 1628, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 18.5.2021
Dátum zverejnenia: 18.5.2021
Dátum účinnosti: 19.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
18.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502642100/0099
Uzatvorená dňa 18.05.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Radové rodinné domy SO 01 a SO 02 - Záhradná ul.“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 538, LV č. 1, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3079/104, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 18.5.2021
Dátum zverejnenia: 18.5.2021
Dátum účinnosti: 19.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502372100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 17.05.2021 za účelom uloženia plynovej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3221 v k.ú. Ružinov

Dátum uzatvorenia: 17.5.2021
Dátum zverejnenia: 17.5.2021
Dátum účinnosti: 18.5.2021
17.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099 sa uzatvára z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – SO 08.7 NN areálové pripojenie k stavbe „Skupina 6 rodinných domov“ na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Rača, okres Bratislava III, obec BA – m.č. Rača ako parc. č. 2406/19.

Dátum uzatvorenia: 17.5.2021
Dátum zverejnenia: 17.5.2021
Dátum účinnosti: 18.5.2021
17.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502072100/0099
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej VN prípojky k stavbe "Rekonštrukcia bytového domu VICTORY - apartmánový dom" na pozemku reg. "C" KN parc. č. 15127/1 v k. ú. Nové Mesto.

Dátum uzatvorenia: 17.5.2021
Dátum zverejnenia: 17.5.2021
Dátum účinnosti: 18.5.2021
17.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia VN prípojky.

Dátum uzatvorenia: 17.5.2021
Dátum zverejnenia: 17.5.2021
Dátum účinnosti: 18.5.2021
12.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra E-KN parc. č. 815/1 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 12.5.2021
Dátum účinnosti: 13.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena SKY PARK
Vybudovanie tretieho jazdného pruhu na Landererovej ulici v úseku od Košickej po Čulenovu ul. v rámci projektu "Obytný súbor Čulenova" na pozemkoch parc. č. 9134/121, 9134/122, 9134/123, 9134/124, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 11.5.2021
Dátum účinnosti: 12.5.2021
Sekcia dopravy
11.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506012000/0099
Uzatvorená dňa 11.05.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba ,,Elektrická prípojka“ k stavbe "Automatická monitorovacia stanica kvality ovzdušia" na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1294/5, LV č. 400, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 11.5.2021
Dátum účinnosti: 12.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502252100/0099
Uzatvorená dňa 11.05.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba ,,PRELOŽKA EL PRÍPOJKY“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21658/2, LV č. 2212, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 11.5.2021
Dátum účinnosti: 12.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502042100/0099
Uzatvorená dňa 11.05.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky a prípojky plynu k stavbe ,,Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1438, LV č. 847, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 11.5.2021
Dátum účinnosti: 12.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502422100/0099
Uloženie prípojky plynu k stavbe "AUTOUMYVÁREŇ" na Drieňovej ul., na pozemku reg. C-KN parc. č. 22192/1 a pozemku reg. E-KN parc. č. 15274/1, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 11.5.2021
Dátum účinnosti: 12.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502062100/0099
uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej prípojky k stavbe "Rekonštrukcia bytového domu VICTORY - apartmánový dom" na pozemky reg. "C" KN parc.č. 15127/1, 15127/13 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.5.2021
Dátum účinnosti: 11.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502222100
uzatvorená za účelom uloženia NNK rozvodov k stavbe "BA_Karlova Ves, Staré Grunty, Paulíny, NNK" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 2954/3 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 10.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.5.2021
Dátum účinnosti: 11.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zmluva uzatvorená za účelom zriadenie vecného bremena uloženia elektrickej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21949/119 v k.ú Nivy
Dátum uzatvorenia: 10.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.5.2021
Dátum účinnosti: 11.5.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy , ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 22023/12 zriadenie a uloženie NN prípojky.
Dátum uzatvorenia: 10.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.5.2021
Dátum účinnosti: 11.5.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 107  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.