Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 107  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501482100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 12 VN prípojka, VN 2 x NA2XS2Y 3x1x185, SO 13 Areálové NN rozvody - distribučné rozvody NN k stavbe "Rezidencia Bottova" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001266
Dátum uzatvorenia: 04.05.2021
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum účinnosti: 05.05.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500181900/0099
uzatvorený za účelom vyňatia stavebného objektu SO 12 VN prípojka, VN 2 x NA2XS2Y 3x1x185 zo zmluvy
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ00000932
Dátum uzatvorenia: 04.05.2021
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum účinnosti: 05.05.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.5.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800442100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800442100/0099, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 1052 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 03.05.2021
Dátum účinnosti: 04.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0159 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré sa zriaďuje za účelom uloženia, užívania, prevádzky, výkonu správy verejného osvetlenia na Fuxtonovej. ul.
Dátum uzatvorenia: 27.04.2021
Dátum zverejnenia: 30.04.2021
Dátum účinnosti: 01.05.2021
Oddelenie geodetických činností
29.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00, ktorej predmetom je strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na parc. č. 19051 a parc. 19058 v k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 29.04.2021
Dátum zverejnenia: 29.04.2021
Dátum účinnosti: 30.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502192100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 28.04.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky pre stavbu ,,Rekonštrukcia rodinného domu, Koprivnícka ul. č. 8, Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 563/1 a 563/7 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501542100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 28.04.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu - SO 39.3 Prekládka distribučnej skrine NN a káblového vedenia NN pre stavbu ,,Obytný súbor Škultétyho, 2. fáza, zmena parkovacieho domu PH na Polyfunkčný objekt B 10“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22001/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504761800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504761800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti Matúškova, s. r. o. ako pôvodného platiteľa za spoločnosť EcoCard s.r.o. ako nového platiteľa v zmysle zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501292100
Zmluva uzatvorená dňa 28.04.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO.400.IS.1 Verejný vodovod DN 300, SO 520.IS Verejná kanalizácia , SO 620.IS Distribučný STL plynovod pre stavbu ,,Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, ul. Kopčianska, Bratislava - Petržalka“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5404 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502142100/0099
uloženie vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu" na pozemku reg. E-KN parc. č. 850/11, k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001261
Dátum uzatvorenia: 27.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum účinnosti: 28.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502032100/0099
uloženie NN prípojky a prípojky plynu k stavbe "Novostavba rodinného domu na Langsfeldovej ulici", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21617, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001260
Dátum uzatvorenia: 27.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum účinnosti: 28.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502212100/0099
uloženie SO-P101 Rekonštrukcia plynovodu DN 200, SO-P102 Rekonštrukcia plynovodu na D315, SO-P102.2 preložka plynovodu STL1 D315 a SO-P103 plynovod STL 90 kPa D225 k stavbe "Bratislavská podhradie - Vydrica", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 535/8, 22370/1, 21426, 535/12, 21462/7, 21461, 885/11, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001262
Dátum uzatvorenia: 27.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum účinnosti: 28.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501112100/0099
uzatvorený za účelom doplnenie parcely reg. "E" KN parc. č. 166 do zmluvy
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00001236
Dátum uzatvorenia: 26.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum účinnosti: 28.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
23.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802082100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802082100/0099, ktorej predmetom je pozemok parc. číslo 9155/23 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 23.04.2021
Dátum účinnosti: 24.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500982100
Zmluva uzatvorená dňa 21.04.2021 za účelom uloženia SO 504 Prípojky kanalizácie DN 500 k stavbe „Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21949/16 a 21949/122 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 21.04.2021
Dátum účinnosti: 22.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501352100
Zmluva uzatvorená dňa 21.04.2021 za účelom uloženia SO 06.C prípojky VN k stavbe „DISCOVERY TOWER-Bytový dom“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21844/2 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 21.04.2021
Dátum účinnosti: 22.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502012100
uloženie elektrickej prípojky a skrine, plynovej prípojky a skrine, vodovodnej prípojky a šachty a kanalizačnej prípojky a šachty k stavbe "Rodinný dom Šimonič" na pozemku registra E-KN parc. č. 22058, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000716
Dátum uzatvorenia: 20.04.2021
Dátum zverejnenia: 20.04.2021
Dátum účinnosti: 21.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501512100/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí k rekonštrukcii rodinného domu
Dátum uzatvorenia: 16.04.2021
Dátum zverejnenia: 20.04.2021
Dátum účinnosti: 21.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501072100
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 400.IS. Verejný vodovod DN 300 k stavbe "KOPČIANSKA - JUH, I. Stavba technická infraštruktúra Bratislava, Kopčianska" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 3084/11, 3084/19, 3688/13, 3688/21, 5794/3 a na pozemky reg. "E" KN parc .č. 4915, 5404 k. ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
oddelenie dopravných povolení
19.4.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0165 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0165 21 00, ktorej predmetom je právo presahu strechy garáže a odkvapu prístrešku stavby na parc. č. 7/3, k. ú. Lamač
Dátum uzatvorenia: 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501682100/0099
uloženie SO 08 Prípojka NN k stavbe "LIGET - Polyfunkčný objekt na krátkodobý pobyt, Krasovského ulica", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5105/434, 5203/84, 5203/89 a pozemku reg. E-KN parc. č. 5851, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001255
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 13.04.2021
Dátum účinnosti: 14.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501452100/0099
uloženie kanalizačnej, vodovodnej a plynovej prípojky k stavbe "Bytový dom charakteru mestskej bytovej vily na Vlčkovej ulici", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21568 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21569/1, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001254
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 13.04.2021
Dátum účinnosti: 14.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
9.4.2021Dodatok č. 28 88 0549 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0549 20 00
Dodatok č. 28 88 0549 20 01, ktorého predmetom je oprava textu v článku 1 ods. 2 a . 1 ods. 5 5 zmluvy o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021
Dátum účinnosti: 10.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501762100/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21696/1 k.ú Vinohrady zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 01.04.2021
Dátum zverejnenia: 01.04.2021
Dátum účinnosti: 02.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.4.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501062100/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 1445 v k.ú. Podunajské Biskupice zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 01.04.2021
Dátum účinnosti: 02.04.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 107  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.