Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 107  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorená z účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Novostavba administratívnej budovy The Mill" na pozemkoch parc.č. 21815, 21844/2 v k.ú Nivy
Číslo zmluvy: 286504462100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
22.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503712100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 22.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Prestavba objektu Košická 52, Bratislava“ na pozemky registra „C“ KN parc. č. 9392/1, 21823/1 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504372100/0099
Uzatvorená dňa 21.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, vodomernej šachty, kanalizačnej prípojky, kanalizačnej šachty k stavbe ,,Rodinný dom - VILA VARTA“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22301, LV č. 3495, parc. č. 4961, LV č. 3610, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286504372100/0099
Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Dátum účinnosti: 22.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501162000
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedenej výmery pozemku
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504272100
Zmluva uzatvorená dňa 19.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k drobnej stavbe „NN prípojka - Rodinný dom Rádiová 4-6“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22122/1 a 22140/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502492100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 19.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Pošta Bratislava 43“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3750/1 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503482100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 19.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO.121 Predĺženie splaškovej kanalizácie DN 300, SO.108 Kanalizačná prípojka a SO.106 STL plynová prípojka pre stavbu „Polyfunkčný dom Galvaniho" na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22224/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501742100
uzatvorený za účelom vymedzenia oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi katastra nehnuteľností, vo vzťahu ku ktorým sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VB 00000712
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503152100
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 240 Káblové rozvody NN k stavbe "BA_Staré Mesto, Fraňa Kráľa, NNK, TS, VNK" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 21566 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 0000744
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503742100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Táborská 22, Bratislava" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 22133 v k. ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000745
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503572100
uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie k stavbe "Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna, Radlinského, časť - 2. etapa, Bratislava" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 21744 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000746
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503562100
uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie k stavbe "Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna-Radlinského, I. etapa, Administratívno-obytný súbor, Bratislava" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 21736/4, 31736/23 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000747
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503732100/0099
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Rodinný dom" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001302
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503992100/0099
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 410 v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001303
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506331700/0099
vyňatie SO 06 STL plynovod DN 50 z predmetu zmluvy a rozšírenie záberu uloženia SO 02 Vodovod DN 80 k stavbe "BYTOVÝ DOM RÁZSOCHY", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1956/6, 1956/7 a 2555/672, k.ú. Lamač
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001304
Dátum uzatvorenia: 16.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia plynovej prípojky k stavbe "Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava" na pozemku registra C-KN parc.č.21844/2 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 15.07.2021
Dátum účinnosti: 16.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503842100/0099
uloženie rekonštruovanej vodovodnej prípojky slúžiacej pre zásobovanie pozemkov vlastníkov združených v Slovenskom zväze záhradkárov ZO 3-20 Koliba - Vtáčnik, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 18344/2, 1834/4, 18034/5, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001301
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503662100/0099
uloženie vodovodnej, plynovej a elektrickej NN prípojky k stavbe "Rodinný dom i2-140", na pozemku registra E-KN parc. č. 1038, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001300
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.7.2021Dodatok č. 28 88 0209 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00 uzatvorený za účelom opravy nesprávne uvedeného parcelného čísla pozemku, v k. ú. Rača, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 19059/43 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 15 m², LV č. 593, vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena, na ktorom je zároveň postavená záhradná chata súp. č. 3135.
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 804 274 067-8-2017, č. budúceho oprávneného: 286504621700/0099
Dodatok č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 804 274 067-8-2017, č. budúceho oprávneného: 286504621700/0099
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 22.06.2021
Dátum účinnosti: 23.06.2021
Sekcia dopravy
6.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503612100
uloženie SO 114.8 Vodovodná prípojka, SO 114.7 Kanalizačná prípojka, SO 114.6 STL prípojka plynu, vybudovaných v rámci výstavby „SO 114 Svetelná križovatka ulíc Kopčianska – Údernícka“, ktorý je súčasťou stavby „Polyfunkčný bytový dom, Údernícka ul. I. a II. – Petržalka“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3673/1, 3674/3, 3674/1, i.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000743
Dátum uzatvorenia: 06.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501262000/0099
Uzatvorený dňa 1.7.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe ,,Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 5550, LV č. 4833, parc. č. 4492, LV č. 4953, parc. č. 4827, LV č. 4953, parc. č. 5569/2, LV č. 4953 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503602100/0099
Uzatvorená dňa 01.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba ,,Zmena vzdušnej elektrickej prípojky na zemnú NN elektrickú prípojku k rodinnému domu ul. 1. mája č. 3“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 210, LV č. 1 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503702100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 30.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky a plynovej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 149 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500412100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500412100 uzatvorený za účelom odstránenie nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu zmeny stavu v údajoch nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 22189 za nový stav parc. č. 22189/1.
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 107  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.