Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2828 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 114  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507542100
Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Vila Stonline“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1399 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507272100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 22408, 22266 v k.ú. Vinohrady.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507492100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, plynovej a UPC prípojky k stavbe "Rodinný dom Vrakuňa III" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 900/103 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000785
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100
Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva stavby "rozšírenie komunikácie Trnavská ulica" v prospech hlavného mesta cez časti pozemkov parc. č. 21949/142 a 22178/19 k. ú. Nivy. Vecné bremeno bude pôsobiť "in personam".
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099, ktorej predmetom je právo uloženia, opráv, údržby, prevádzky inžinierskych sietí na častiach pozemkov parc. č. 360/3, 473/1, 566/1 a 3173 k. ú. Vajnory v prospech Mestskej časti Bratislava - Vajnory za predbežnú odplatu 531,70 Eur.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O BEZODPLATNOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRAVA č. 05 88 0647 21 00/0099
Dreamer: podpísaná budúcim prevodcom dňa 19.10.2021 a budúcim nadobúdateľom dňa 10.11.2021. Popis: Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dvom parkovacím miesta v Polyfunkčnom dome Slovanská.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O BEZODPLATNOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA č. 05 88 0648 21 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k 26 parkovacím miesta v Obytnom súbore Fazuľová.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502021800/0099
dodatok uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ 00000733
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506612100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Deviata - rekonštrukcia a dostavba" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 18275/8 a 18275/11 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506852100/0099
Uzatvorená dňa 10.11.2021 účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1434/1, LV č. 867, k.ú. Lamač
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504602100/0099
Uzatvorená dňa 10.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt KESSELBAUER, Námestie 1.mája v Bratislave" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21724/2, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507182100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 10.11.2021 za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe „Vodovod v Zeleninovej ul., Bratislava“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Jarovce.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507252100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 1495 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506602100
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04.A Prípojka vody, SO 06.A Prípojka plynu, SO 05.A Prípojka kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Račianska na pozemkoch reg. "E" KN parc. č. 22001/1 a 22404 v k. ú. Nové Mesto"
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505462100/0099
zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc,č, 3569/1 a registra E-KN parc.č. 1460/602 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
8.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506575100/0099
uzatvorená za účelom uloženia rozvodu NN k stavbe "Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 871/49, 874 v k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001351
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
8.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506252100
uzatvorená za účelom uloženia vodnej stavby SO Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4 v rámci stavby "Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka sever", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 911/225, 911/401, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVB00000782
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, NN prípojky, prípojky splaškovej kanalizácie a prípojky dažďovej kanalizácie pre stavbu ,,Rodinný dom novostavba“ a "Rodinný dom Hergottová" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1024/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000760
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000759
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506862100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 01 Vodovodná prípojka a SO 02 NN prípojka na pozemku reg. "C" KN parc. č. 18344/2 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506872100/0099
Uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22090, LV č. 1040, k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506902100/0099
Uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobnej stavby ,,Prípojka NN pre rodinný dom, Ľubica Budajová, Lombardiniho 9, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22032, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506552100/0099
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Bytový dom Vajnorská" na pozemkoch registra C-KN parc. č.21968/2, 11279/2, 11296/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Dodatok č. 28 88 0282 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0282 21 00
Predmetom je Zmena predmetu zmluvy o vecnom bremene
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2828 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 114  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.