Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2735 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 110  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504522100
Zmluva uzatvorená dňa 29.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,3RD Líščie údolie Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3538/102 v k.ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
29.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0354 2100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0354 2100/0099, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 10 m2, spočívajúce v zriadení a uložení stavebného objektu „A501.9 Zokruhovanie verejného vodovodu A3“

Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504532100
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504532100 Uzatvorená dňa 28.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „Ručná autoumyváreň -Ružinovská ulica, Bratislava“ v k.ú. Ružinov na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3184/2, parc. č. 1207/13, LV č. 1201, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1207/11, LV č. 1, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22218/6, LV č. 326, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 15680/300, LV č. 7868, v k.ú. Trnávka na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22220/5, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 15680/100, LV č. 5109.

Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
Dátum účinnosti: 29.07.2021
28.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504472100/0099
OKDSVBZ 000001311
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504472100/0099 uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Ovocnej ul. č. 9, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1, k.ú. Jarovce.

Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
Dátum účinnosti: 29.07.2021
28.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena za účelom prevádzkovania inžinierskej stavby č. 286503162100 (13I/2021/10)
Zmluva o zriadení vecného bremena za účelom prevádzkovania inžinierskej stavby č. 286503162100 (13I/2021/10) uzatvorená za účelom zriadenia a prevádzkovania inžinierskej stavby v prospech oprávneného z vecného bremena.

Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
28.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801582100/0099
Predmetom zmluvy je záväzok hlavného mesta zriadiť vecné bremeno právo uloženia elektronabíjacej stanice s NN prípojkou na pozemkoch parc. č. 3667/4,5 k. ú. Petržalka, v rozsahu cca 22 m2 v prospech spoločnosti ZSE, a.s. so sídlom v Bratislave.

Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
Dátum účinnosti: 29.07.2021
22.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorená z účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Novostavba administratívnej budovy The Mill" na pozemkoch parc.č. 21815, 21844/2 v k.ú Nivy
Číslo zmluvy: 286504462100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
22.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503712100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 22.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Prestavba objektu Košická 52, Bratislava“ na pozemky registra „C“ KN parc. č. 9392/1, 21823/1 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504372100/0099
Uzatvorená dňa 21.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, vodomernej šachty, kanalizačnej prípojky, kanalizačnej šachty k stavbe ,,Rodinný dom - VILA VARTA“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22301, LV č. 3495, parc. č. 4961, LV č. 3610, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286504372100/0099
Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Dátum účinnosti: 22.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501162000
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedenej výmery pozemku
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504272100
Zmluva uzatvorená dňa 19.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k drobnej stavbe „NN prípojka - Rodinný dom Rádiová 4-6“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22122/1 a 22140/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502492100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 19.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Pošta Bratislava 43“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3750/1 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503482100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 19.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO.121 Predĺženie splaškovej kanalizácie DN 300, SO.108 Kanalizačná prípojka a SO.106 STL plynová prípojka pre stavbu „Polyfunkčný dom Galvaniho" na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22224/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501742100
uzatvorený za účelom vymedzenia oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi katastra nehnuteľností, vo vzťahu ku ktorým sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VB 00000712
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503152100
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 240 Káblové rozvody NN k stavbe "BA_Staré Mesto, Fraňa Kráľa, NNK, TS, VNK" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 21566 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 0000744
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503742100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Táborská 22, Bratislava" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 22133 v k. ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000745
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503572100
uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie k stavbe "Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna, Radlinského, časť - 2. etapa, Bratislava" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 21744 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000746
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503562100
uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie k stavbe "Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna-Radlinského, I. etapa, Administratívno-obytný súbor, Bratislava" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 21736/4, 31736/23 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000747
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503732100/0099
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Rodinný dom" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001302
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503992100/0099
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 410 v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001303
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506331700/0099
vyňatie SO 06 STL plynovod DN 50 z predmetu zmluvy a rozšírenie záberu uloženia SO 02 Vodovod DN 80 k stavbe "BYTOVÝ DOM RÁZSOCHY", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1956/6, 1956/7 a 2555/672, k.ú. Lamač
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001304
Dátum uzatvorenia: 16.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.7.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia plynovej prípojky k stavbe "Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava" na pozemku registra C-KN parc.č.21844/2 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 15.07.2021
Dátum účinnosti: 16.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503842100/0099
uloženie rekonštruovanej vodovodnej prípojky slúžiacej pre zásobovanie pozemkov vlastníkov združených v Slovenskom zväze záhradkárov ZO 3-20 Koliba - Vtáčnik, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 18344/2, 1834/4, 18034/5, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001301
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.7.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503662100/0099
uloženie vodovodnej, plynovej a elektrickej NN prípojky k stavbe "Rodinný dom i2-140", na pozemku registra E-KN parc. č. 1038, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001300
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.7.2021Dodatok č. 28 88 0209 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00 uzatvorený za účelom opravy nesprávne uvedeného parcelného čísla pozemku, v k. ú. Rača, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 19059/43 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 15 m², LV č. 593, vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena, na ktorom je zároveň postavená záhradná chata súp. č. 3135.
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2735 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 110  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.