Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 101 102 103 104 -105- 106 107 108 109 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
16.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505442100
Zmluva uzatvorená dňa 16.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,Rekonštrukcia RD“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21504 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
7.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505451700
Zmluva uzatvorená dňa 07.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 501 Vodovod a SO 502 Splašková kanalizácia k stavbe: „Pri Kuchajde - Infraštruktúra“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 21949/2, 21949/4, 21949/14, 21949/29, 21949/30 v k.ú. Ružinov a pozemku registra E-KN parc. č. 15132 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 07.07.2017
7.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505461700
Zmluva uzatvorená dňa 07.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 401 Slaboprúdové prípojky k stave: „Pri Kuchajde - Infraštruktúra“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21949/29 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 07.07.2017
7.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505471700
Zmluva uzatvorená dňa 07.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 601 STL Plynovod k stave: „Pri Kuchajde - Infraštruktúra“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21949/29 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 07.07.2017
4.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505512100
uloženie SO 840.IS.1 Rozvody verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, Bratislava, Kopčianska", na pozemku reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 5404, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.9.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505551700
Zmluva uzatvorená dňa 05.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej, kanalizačnej, vodovodnej a NN prípojky k stavbe "Technická a dopravná infraštruktúra územia Lesný hon, Podunajské Biskupice“, na pozemky reg. "C" KN parc.č. 2899/2, 2957/1 k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
19.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505641700
Zmluva uzatvorená dňa 18.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 05 – prípojka vody, SO 06 – prípojka plynu a SO 17 – predĺženie verejného vodovodu k stave: „Viacúčelová športová hala HANGAIR“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 568 a 571/105 v k.ú. Vajnory

Dátum zverejnenia: 19.07.2017
21.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505662000
uzatvorená dňa 21.09.2020 za účelom uloženia elektrickej, plynovej, vodovodnej a UPC prípojky k stavbe „Rodinný dom Vrakuňa I“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 900/103 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 21.09.2020
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
5.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505662100
Zmluva uzatvorená dňa 05.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,Vila Michaela - rekonštrukcia hudobného štúdia na rodinný dom“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2823/4, 2823/14 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505671400
uzatvorená dňa 16.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky k stavbe "Hokejová hala, Športové centrum Petržalka Bratislava, M.C. Sklodowskej 1/A" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 658/2 a 664
Dátum zverejnenia: 16.10.2014
29.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505691600
uzatvorená dňa 28.09.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "BLUE BOX, Jasovská ul., Bratislava", na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 2472/1, 2548/30, 2554, 2555/4, k.ú. Petržalka v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom

Zverejnené dňa: 29.09.2016
16.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505691700
Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie prípojky vody a dažďovej kanalizácie k stavbe „Bytový dom Kramáre II - Bratislava“ na pozemku registra E-KN parc. č. 19538/5, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 16.08.2017
4.10.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505711600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505711600 uzatvorená dňa 03.10.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe "Mlynská dolina 7", na pozemkoch reg. "C" KN parc.č.2910/3, 3888/89, 3888/90, k.ú. Karlova Ves v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
Dátum zverejnenia: 04.10.2016
18.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505781900
uzatvorená dňa 18.09.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom B (súčasť trojdomu)“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 341, k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 18.09.2019
24.7.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505851800
Zmluva uzatvorená dňa 24.07.2018 za účelom uloženia SO 301 Prípojky vodovodu a SO 303 Splaškovej kanalizácie k stavbe „Sklad a prevádzková budova Q-99, Bratislava - Čunovo“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 698/160 a pozemku reg. E-KN parc. č. 1210/1, k.ú. Čunovo
Dátum zverejnenia: 24.07.2018
23.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505851900
uzatvorená dňa 23.09.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1007/238 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1567, 1570 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 23.09.2019
5.9.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505881700
Zmluva uzatvorená dňa 05.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky k stavbe "Novostavba AB SLPR, Kubínska ul., Bratislava“, na pozemok reg. "C" KN parc.č. 5676, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
7.8.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505891800
Zmluva uzatvorená dňa 07.08.2018 za účelom uloženia SO A1.400 prípojka kanalizácie, SO A1.500 prípojka vody, SO A1.700 prípojka plynu a SO A1.900 prípojka slaboprúdu k stavbe „Polyfunkčná stavba Twin City – objekt A1, Mlynské nivy, Karadžičova“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21293/18, 21293/16, 21293/3, 21863/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 07.08.2018
4.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506031900
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.10.2019 za účelom uloženia prípojky plynu a NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu Kremencova ul.“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 3071, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 04.10.2019
3.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506051900
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.10.2019 za účelom uloženia inžinierskych sietí – elektrického vedenia NN, vodovodného potrubia, kanalizačného potrubia dažďového a kanalizačného potrubia splaškového k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov A a B, Matúšova ul., Bratislava“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21589/1,22848/1 a reg. E-KN parc. č.21589/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 03.10.2019
12.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506052000
Uzatvorená dňa 12.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky plynu drobná stavba ,,Nová prípojka plynu NTL D 40 PE na verejný rozvod“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21506/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 12.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506062000
Uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom uloženia NN káblového vedenia k stavbe „BA_Líščie údolie, vývod z TS 1912, NNK“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 22338 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
16.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506071700
Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom ARD LINEA“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 302, k.ú. Vrakuňa

Dátum zverejnenia:16.08.2017
7.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506091900
uzatvorená dňa 07.10.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova, II etapa“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5393/1, 5398/1, 5394/1, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 07.10.2019
7.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506101900
uzatvorená dňa 07.10.2019 za účelom uloženia uličnej kanalizácie a prípojky kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova, II b. etapa“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5393/1, 5398/1, 5394/1, 5394/2, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 07.10.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 101 102 103 104 -105- 106 107 108 109 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.