Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2976 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 109 110 111 112 -113- 114 115 116 117 ... 120  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
7.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808482100
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0848 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva umiestnenia, prevádzkovania a užívania oprávnenej stavby na časti na pozemku reg. „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 22306/26, diel 1 vo výmere 76 m2, LV č. 2212, v rozsahu podľa geometrický plánu č. 92/2020 vyhotoveného dňa 14.1.2021 vyhotoviteľom K – GEO s.r.o., úradne overeným dňa 27.1.2021 pod č. G1: 60/2021.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808701400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808701400. Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom práva vstupu, prechodu a prejazdu peši a motorovými vozidlami k nehnuteľnostiam vo vlastníctve oprávnených, na pozemku v k. ú. Devín, parc. č. 1204/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 1 ako parcela registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
25.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808721400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808721400, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in rem na pozemku povinného z vecného bremena vo výmere Dielu 1 vo výmere 17 m2 (z pozemku reg. „C“ KN v k.ú. Dúbravka, parc. č. 1437/49 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m2) a Dielu 3 vo výmere 23 m2 (z pozemku reg. „C“ KN v k.ú. Dúbravka, parc. č. 1438 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6638 m2) a obsahom je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť prechod peši a prejazd motorovými vozidlami. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 25.11.2014
22.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808731600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808731600, ktorej predmetom je právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 8509/4 – vodná plocha vo výmere 6 m2 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 22.11.2016
8.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809161900 [PDF, 65 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809161900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemkov strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve previsu strechy stavby - rozostavaného rodinného domu na pozemkoch registra E KN parc. č. 715/201 a parc. č. 333/101 v k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 17. 12. 2019
Zverejnená dňa: 08. 01. 2020
6.12.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809651100 [PDF, 780 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena zriadená za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" parc. č. 9165/23 a parc. č. 21795/1 k. ú. Staré Mesto a za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra "C" parc. č. 9165/23, parc. č. 21795/1 a parc. č. 21293/37 k. ú. Staré Mesto.
Zverejnená: 6.12.2011
21.12.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 zo dňa 20.12.2011 uzatvorená za účelom zriadenia práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na novovytvorenom pozemku v k.ú. Devín, parc. č. 729/20 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 vzniknutého podľa GP č. 24/2011 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 zapísaného na LV č. 1 ako parcela registra "C".
Zverejnená: 21.12.2011
23.2.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288810001700
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288810001700, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemky ako i úpravy na pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 4212/1 – ostatné plochy v k. ú. Vajnory, v rozsahu stanovenom GP č. 11/2017, vyhotoveného dňa 10.11.2017, úradne overeného dňa 5.12.2017 pod č. 2745/2017, ktorému zodpovedá diel č. 1 vo výmere 58 m².

Uzatvorené dňa: 15.02.2018
Zverejnené dňa: 23.02.2018
1.2.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288810301100 [PDF, 2,6 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť umiestnenie, zotrvanie a užívanie námestia pre novostavbou SND a umiestnenie, zotrvanie a užívanie podzemného parkoviska a obchodných priestorov na pozemkoch registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 9182/2, 9182/11, 9193/5, vrátane všetkých činností s tým súvisiacich.
Zverejnená: 1.2.2012
7.3.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288811731800
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288811731800, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in rem. na novovytvorených pozemkoch parc. č. 13608/162 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 a parc. č. 22246/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2, podľa GP č. 18/2017, v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 26.02.2019
Zverejnená dňa: 07.03.2019
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-007/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-007/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-009/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-009/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2163 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-010/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-010/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2163 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-011/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-011/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2153 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-013/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-013/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-015/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-015/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-016/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-016/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
27.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-017/2016/Trnávka/0107/HBH
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-017/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2153 v k. ú. Ružinov. Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
24.5.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. povinného: 28 88 0303 17 00 č. oprávneného: 17 / 473 / E11200 / VB
Zmluva o zriadení vecného bremena č. povinného: 28 88 0303 17 00 č. oprávneného: 17 / 473 / E11200 / VB, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7785/9 v k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 25.04.2017
Zverejnené dňa: 24.05.2017
23.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.28 88 0549 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č.28 88 0549 20 00, ktorej predmetom je strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 529/2, 529/4,529/1,528/6 a 528/7 v k.ú. Karlova Ves

Uzatvorená dňa: 20.11.2020
Zverenjená dňa: 23.11.2020
26.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500191700 OKDSVB 00000 239
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie teplovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 475/32 a 475/86 v k.ú. Rača

Dátum uzatvorenia: 26.01.2017

Dátum zverejnenia: 26.01.2017
23.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.-286500221700 OKDS VB 00000238
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.84, 404, 778 a pozemkoch registra E-KN parc.č. 77/2, 2201, 103/1, 104, 324, zriadenie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 23.01.2017
Dátum zverejnenia: 24.01.2017
2.2.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500251600
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľnosti parc.č.3187 na LV č.4172 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.2820/1, LV č.4172, parc.č.3495/43, LV č.1114, parc.č.644/553 LV č.3758, zriadenie , údržbu, opravy, rekonštrukcie inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia:02.02.2016
Dátum zverejnenia: 02.02.2016
2.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500291700
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500291700

Dátum uzatvorenia: 02.03.2017

Dátum zverejnenia: 03.03.2017
9.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500411500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy stavebného objektu "Dažďová kanalizácia - 2.časť, k.ú. Devínska Nová Ves. Dátum uzatvorenie: 09.03.2015
Dátum zverejnenia:09.03.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2976 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 109 110 111 112 -113- 114 115 116 117 ... 120  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.