Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2828 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 114  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
12.3.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099 zo dňa 28.01.2014
uzatvorený dňa 12.03.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 06 Vonkajšie NN rozvody v rámci stavby Obytný súbor "Dobré bývanie" Bratislava - MČ Záhorská Bystrica, zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
4.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500181900/0099
uzatvorený za účelom vyňatia stavebného objektu SO 12 VN prípojka, VN 2 x NA2XS2Y 3x1x185 zo zmluvy
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ00000932
Dátum uzatvorenia: 04.05.2021
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum účinnosti: 05.05.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500621800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 za účelom za účelom zmeny spoločnosti YIT Slovakia a.s. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť Pradiareň 1900 s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
7.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792000/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Dva rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1742/3, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
12.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500881500/0099
Zmluva uzatvorená dňa 09.12.2016 za účelom zmeny zmluvnej strany, a to zo spoločnosti Dobré Bývanie, s.r.o. na spoločnosť S12 OFFICE BUILDING s.r.o.
Dátum zverejnenia: 12.12.2016
27.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501112100/0099
uzatvorený za účelom doplnenie parcely reg. "E" KN parc. č. 166 do zmluvy
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00001236
Dátum uzatvorenia: 26.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum účinnosti: 28.04.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501262000/0099
Uzatvorený dňa 1.7.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe ,,Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 5550, LV č. 4833, parc. č. 4492, LV č. 4953, parc. č. 4827, LV č. 4953, parc. č. 5569/2, LV č. 4953 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.11.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501411700/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 24.11.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Polyfunkčné centrum Panónska cesta – sever, Stavba D“ k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
3.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421700/0099
Titulok: Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421700/0099
Stručný popis:Dodatok uzatvorený dňa 03.05.2018 z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na ul. Šancová – Ľadová ul.“
Dátum zverejnenia: 03.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099 uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum uzatvorenia: 29.12.2020
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
31.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861500/0099
uzatvorený dňa 30.03.2016, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 31.05.2016
31.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501871500/0099
uzatvorený dňa 30.03.2016, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 31.05.2016
31.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501881500/0099
uzatvorený dňa 30.03.2016, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 31.05.2016
4.9.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961800/0099
uzatvorený dňa 04.09.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
10.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502021800/0099
dodatok uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ 00000733
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
19.10.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502051700/0099
Stručný popis: uzatvorený dňa 19.10.2017 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o zriadenie vecného bremena pre uloženie vodomernej šachty k stavbe „Rodinný dom v k.ú. Petržalka“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 5736 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
15.2.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502091600/0099
Stručný popis: Uzatvorený dňa 15.02.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe „10 rodinných domov Bratislava - Čunovo“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1177, 1178, 1179, 1180, 1200/3, 2360, k. ú. Čunovo

Dátum uzatvorenia: 15.02.2018
Dátum zverejnenia: 15.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
2.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502192000/0099
uzatvorený z dôvodu predĺženia lehoty na doplnenie podkladov, uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5750/2, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001093
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
7.7.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099
Uzatvorený dňa 19.06.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
20.5.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 15. 05.2014, predmetom ktorého je zmena v čl. III ods. 1 a ods. 5 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa lehoty predloženia geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena, znaleckého posudku na určenie odplaty za vecné bremeno a zmena lehoty uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
2.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503151800/0099
Uzatvorený dňa 02.11.2020 za účelom zmeny spoločnosti AQUA INVEST ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť AR Constuction s. r. o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena.
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
3.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431700/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, pre uloženie plynovej, vodovodnej a NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu, Lesná ul. 12“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 03.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
21.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099
Doplnenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 286503661400/0099 o ďalšiu nehnuteľnosť v k.ú Ružinov parc.č. 3180/3 vo vlastníctve povinného z vecného bremena , na ktorej bude zriadené vecné bremeno. Dátum uzatvorenia: 20.10.2014
Dátum zverejnenia: 21.10.2014
4.6.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012, uzatvorený dňa 31.05 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. IV ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy so spoločnosťou CZ INVEST s.r.o. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.6.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2828 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 114  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.