Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2165 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 87  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506701900/0099
uzatvorená dňa 14.11.2019 za účelom uloženia SO 03.1. Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 14.11.2019.2019
14.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507811900/0099
uzatvorená dňa 14.11.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Novostavba RD s dvoma bytovými jednotkami Táborská 22“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22133 v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
14.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0506 1900/0099 [PDF, 385 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0506 1900/0099, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN, parc. č. 499/2 – ostatné plochy 692 m2, evidovaný na LV č. 1, parc.č. 500/3 – ostatné plochy 1935 m2, evidovaný na LV č. 1, na ktoré bude v budúcnosti uzatvorená riadna zmluva o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia a následného prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskej siete s príslušenstvom, a to NN prípojky a elektronabíjacieho zariadenia 2x AC stĺpik 2x22 kW
Dátum uzatvorenia : 13.11.2019
Dátum zverejnenia : 14.11.2019
13.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506621900
zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v uložení stavebného objektu SO 103 Rekonštrukcia verejných chodníkov a cyklotrás na parcelách vo vlastníctve hlavného mesta uzatvorená dňa 12.11.2019
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
11.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741900/0099
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe bytového domu na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21569/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507511900/0099
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky k stavbe ,,BA_Petržalka, Kočánkova, kábel. L273, VNK“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5221/26, parc. č. 5221/29, parc. č. 5375/1, parc. č. 5375/2, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5920, v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 11.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506691900
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia podkrovia, RD Konopná 13“ na pozemku registra E-KN parc. č. 811/18, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507421900/0099
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom uloženia troch vedení dažďovej kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný komplex Dúbravka“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3423/79, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505231900/0099
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 01 VN káblová slučka k stavbe „BA Zdroj Odborárska 202 kW, KGJ, VNK“ na pozemky reg. „E“ KN parc.č. 13444/1, 13462/2, 13443/4 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506521900/0099
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 820.IS Rozvody 22kV k stavbe „KOPČIANSKA – juh, i. Stavba Technická infraštruktúra Bratislava, Kopčianska“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 5404 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507571900/0099
Uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,RD Búdková“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21585/1 v k.ú. Staré Mesto,
Dátum uzatvorenia: 11.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
11.11.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507451900/0099
uzatvorená dňa 11.11.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rezidencia Broskyňová“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21519/1, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
7.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0764 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0764 19 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez časti pozemku registra "E" KN parc. č. 1532/100 a časti pozemku registra "C" KN parc. č. 2899/2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 07. 11. 2019
Zverejnená dňa: 07. 11. 2019
4.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506461900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmet e zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21969/1, 21985/1 v k.ú. Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 04.11.2019
30.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088806121900/0099 [PDF, 379 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088806121900/0099, ktoré spočíva v uzatvorení riadnej zmluvy o VB spočívajúcej v práve uloženia a následného prevádzkovania inžinierskej siete a nabíjacej stanice na pozemku registra "C" KN parc. č. 5416/1 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 30. 10. 2019
Zverejnená dňa: 30. 10. 2019
25.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506511900/0099
Uzatvorená dňa 25.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí – prípojka vody, prípojka plynu, prípojka kanalizácie, prípojka NN pre stavbu ,,Novostavba rodinného domu MAN“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6164, 21665, 21667 v k.ú. Vinohrady,
Dátum uzatvorenia: 25.10.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
25.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505811900
uzatvorená dňa 25.10.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia a nová strecha rodinného domu“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 545 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
23.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 28 88 0631 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 28 88 0631 19 00/0099, ktorá spočíva v povinnosti uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene na pozemok registra "C" KN parc. č. 9134/7 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 10. 2019
Zverejnená dňa: 23. 10. 2019
23.10.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801411900/0099 zo dňa 29. 03. 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801411900/0099 zo dňa 29. 03. 2019, ktorého predmetom je dohoda Zmluvných strán na zmene, resp. doplnení ustanovení Zmluvy o budúcej zmluve.

Uzatvorený dňa: 23. 10. 2019
Zverejnený dňa: 23. 10. 2019
23.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0727 18 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0727 18 00, ktorá spočíva v povinnosti povinného strpieť právo uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy SO 33.1 Križovatka Račianska CDS 369, SO 33.1.1 Ochranné opatrenia prvkov a nasl. a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky a údržby technickej infraštruktúry cez pozemky registra "C" parc. č. 22000/18 a 19 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 10. 2019
Zverejnená dňa: 23. 10. 2019
22.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505401900/0099
Uzatvorená dňa 21.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, 2 ks rozpojovacej a istiacej skrine pre stavbu ,,Rodinné domy ABCD“ v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 390, parc. č. 286/19, pozemku registra „E“ KN parc. č. 221/1 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
22.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506431900/0099
Uzatvorená dňa 21.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, stavebný objekt SO 01 – NN káblové vedenie pre stavbu ,,BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK“ v Bratislave, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2985/2 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
22.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505881900
uzatvorená dňa 22.10.2019 za účelom uloženia SO 11 preložka elektrického vedenia k stavbe „Novostavba bytového domu na Opavskej ulici“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21648/1, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
17.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506301900
uzatvorená dňa 17.10.2019 za účelom uloženia NN rozvodu v rámci stavby „Miestna komunikácia, Stupavská ul., Bratislava“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2031/15, 8902/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1019, 2039, k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 17.10.2019
17.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506001900
uzatvorená dňa 17.10.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21973, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 17.10.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2165 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 87  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.