Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2143 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
23.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504941900/0099
uzatvorená dňa 23.01.2020 za účelom uloženia stavebných objektov SO 05.1 Rozšírenie distribučného STL plynovodu a SO 05.3 Prekládka VTL plynovodu k stavbe „OFFICE PRÍSTAVNÁ, BRATISLAVA“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 9225/2, 9225/388, 9225/369, 21796/1, 21814 a 4027/1, k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 23.01.2020
23.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508501900 a geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21736/1, 21736/8, 21763/9, 10,11,26,27,29v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 23.01.2020
Dátum zverejnenia: 23.01.2020
22.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508941900
uzatvorená dňa 22.01.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Bytový dom na Bellovej ulici, Bratislava III“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 18224/1, 21698/1 a 22302 v k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 22.01.2020
14.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2019/330/102
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2019/330/102, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky registra C KN parc. č. 71, 72, 73, 1112 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 14. 01. 2020
9.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0932 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0932 19 00/0099, ktorej predmetom je povinnosť budúceho povinného zriadiť vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie inžinierskych sietí, vstup osôb a vjazd vozidiel na pozemky registra C KN parc. č. 5869/8,14 a 5876/2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 09. 01. 2019
Zverejnená dňa: 09. 01. 2019
8.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809161900 [PDF, 65 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809161900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemkov strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve previsu strechy stavby - rozostavaného rodinného domu na pozemkoch registra E KN parc. č. 715/201 a parc. č. 333/101 v k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 17. 12. 2019
Zverejnená dňa: 08. 01. 2020
7.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507661800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507661800/0099 uzatvorený za účelom rozšírenia trasy uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Bytový dom Bratislava“ o pozemok reg. E-KN parc. č. 3775 k.ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 07.01.2020
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
7.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286509111900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 2589/1, 2589/2, 2614, 2642/1, 5381/1 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie inžinierskych sietí.

Dátum uzatvorenia: 07.01.2020
Dátum zverejnenia: 08.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509221900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Showroom PRESTIGECARS SK, s. r. o.“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3308/13, parc. č.3308/15, parc. č. 3308/17, parc. č. 3308/18, parc. č. 3308/19, pozemku registra „E“ KN parc. č. 1514 v k.ú. Podunajské Biskupice.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509351900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodomernej šachty k stavbe ,,Novostavba rodinného domu MAN“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21665 v k.ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509251900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky stavebný objekt SO 01 – NN vzdušné vedenie k stavbe ,,BA_Vrakuňa, Hrušovská, NNV“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 848/4, parc. č. 850/11, v k.ú. Vrakuňa .

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431700/0099
Zmluva uzatvorená za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, pre uloženie plynovej, vodovodnej a NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu, Lesná ul. 12“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 03.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508891900/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia rozvodov a prípojky NN k stavbe „Bytový dom Hanulova 5/D, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 2376/2, k.ú. Dúbravka.

Dátum uzatvorenia: 03.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509201900
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.1 Autobusová stanica“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21837/3,k.ú.Nivy.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
3.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509211900
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky, prípojky STL plynovodu a kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.2 Administratívny objekt“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21844/2, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
2.1.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509171900/0099
uzatvorená dňa 02.01.2020 za účelom uloženia NNK rozvodov k stavbe „BA_Karlova Ves, Staré Grunty, Paulíny, NNK“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 2954/3 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
23.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508991900
uzatvorená dňa 23.12.2019 za účelom uloženia plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Západný rad – Rodinné domy A a B“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21513, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
23.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508921900/0099
Uzatvorená dňa 20.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, stavebného objektu SO-83,SZ NN rozvody pre SZ MHD k stavbe „Kopčianska JUH – II. Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ul., Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN p.č. 5404, na pozemku registra „C“ KN p.č. 3071/4, LV č. 4833, v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 20.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
18.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509011900
uzatvorená dňa 18.12.2019 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom na parc. č. 1165/1 a 1165/2“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 310 a 644/301, k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
17.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508481900/0099
uzatvorená dňa 17.12.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Centrála BEPON, hlavný prevádzkový objekt obchodnej spoločnosti – administratívne, predvádzacie a skladové priestory“ na pozemok reg. E“ KN parc.č. 4917, 5404 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286508521900/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.. 7721/2, 21723 a registra E-KN parc.č. 21722 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 17.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorená dňa 17.12.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe Záhradná chatka“ na pozemkoch reg. „C“ KN parc.č. 3392, 3651/462 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507851900
uzatvorená dňa 17.12.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 10 Prípojka VN k stavbe „Areál stavebnej mechanizácie, Lieskovská cesta“ na pozemku registra C-KN parc. č. 5982/1, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504621900
uzatvorený dňa 17.12.2019 za účelom vymedzenia oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi katastra nehnuteľností, vo vzťahu ku ktorým sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu v zmysle čl. I ods. 4 zmluvy
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
16.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807701900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807701900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemkov strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prevádzkovania a užívania oprávnenej stavby na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 21649/4, 22306/26, 22305/3 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 16.12.2019
Zverejnená dňa: 16.12.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2143 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.