Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2358 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 95  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504662000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 4843/201 a 4842/1 v k. ú. Petržalka zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 25.08.2020
Dátum zverejnenia: 25.08.2020
25.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504682000
uzatvorená dňa 25.08.2020 za účelom uloženia inžinierskych sietí – NN prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a plynová prípojka k stavbe „Rodinný dom – Bungalov 1380“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 721/415 a 830/100 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 25.08.2020
25.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504472000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc. č. 21949/119 zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 25.08.2020
Dátum zverejnenia: 25.08.2020
25.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504382000
uzatvorená dňa 25.08.2020 za účelom uloženia SO 51 Prípojka NN – časť preložka k stavbe „Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 21973 a 21988, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 25.08.2020
25.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504742000
uzatvorená dňa 25.08.2020 za účelom uloženia STL plynovodu k stavbe „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“ na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 25.08.2020
24.8.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500492000
uzatvorený dňa 24.08.2020 za účelom vymedzenia oprávnenej nehnuteľnosti v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 24.08.2020
24.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504882000/0099
uzatvorená dňa 24.08.2020 za účelom uloženia kanalizácie a vodovodu k stavbe „Dopravná a technická infraštruktúra“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 391, 392 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2731/1 v k.ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 24.08.2020
24.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504812000/0099
uzatvorená dňa 24.08.2020 za účelom uloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky k stavbe „Business Center Bajkal 2“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 15301/101 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 24.08.2020
21.8.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502182000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502182000 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, stavba: „Rodinný dom – TOPAS 96/53 Z“, prípojky inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc. č. 842, k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 21.08.2020
Dátum zverejnenia: 21.08.2020
20.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504022000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504022000 za účelom uloženia rozvodu vodovodu, kanalizácie a plynu k stavbe „Obytný súbor Čunovo – Konopiská 1 – Technická infraštruktúra“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2357, 2358, 2359 v k.ú. Čunovo

Dátum uzatvorená: 20.08.2020
Dátum zverejnenia: 20.08.2020
18.8.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812000 uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, stavba: „Polyfunkčný dom Kvačalova ul., Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21876, k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 18.08.2020
Dátum zverejnenia: 18.08.2020
18.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504162000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504162000 uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcej administratívnej budove nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 10442/1 na pozemku registra C-KN parc. č. 21915, k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 18.08.2020
Dátum zverejnenia: 18.08.2020
17.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0281 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0281 20 00, ktorá spočíva v povinnosti povinného strpieť na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 2837 v k. ú. Dúbravka, uloženie, údržbu, opravy a prevádzkovanie inžinierskych sietí.

Uzatvorená dňa: 07. 08. 2020
Zverejnená dňa: 17. 08. 2020
11.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504322000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504322000/0099 za účelom uloženia stavebného objektu SO 206.3 Zatrubnenie existujúceho rigola k stavbe „Obytný súbor Dolný slanec“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 7025/13, 7057 v k.ú. Rača

Dátum uzatvorenia: 11.08.2020
Dátum zverejnenia: 11.08.2020
11.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504652000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504652000 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21515 v k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 11.08.2020
Dátum zverejnenia: 11.08.2020
6.8.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507291100/0099
Uzatvorená dňa 06.08.2020 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spol. METROPOLITAN STAR, a.s. z dôvodu, že spoločnosť Seven Hills Slovakia s. r. o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava ako pôvodný budúci oprávnený z vecného bremena neuhradila predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena vyplývajúcej zo zmluvy a z dôvodu existencie duplicitného záväzku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadiť vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR".

Dátum uzatvorenia: 06.08.2020

Dátum zverejnenia: 06.08.2020
5.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504632000
uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21515 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504212000/0099
uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Ubytovňa JARABINA – Káblová prípojka NN“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22196/3, 22196/4 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503652000/0099
uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom uloženia vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Prestavba RD a garáže Jalovcová“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 18224/1 v k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504302000/0099
Uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblového vedenia pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt, Riazanská ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22062 v k.ú. Nové Mesto,

Dátum uzatvorenia: 05.08.2020

Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503952000/0099
Uzatvorená dňa 05.08.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2401/22 v k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 05.08.2020

Dátum zverejnenia: 05.08.2020
5.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503502000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 1510, 1537 a registra C-KN parc.č. 6054/1 zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 05.08.2020
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
4.8.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502082000
uzatvorený dňa 04.08.2020 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba „Polyfunkčný komplex, Bosákova ul., Bratislava – IV. etapa“ na pozemky registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504102000/0099
uzatvorená dňa 04.08.2020 za účelom uloženia preložky elektroenergetického zariadenia k stavbe „Budova ACV, lokalita Vranovská ul., Bratislava.“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 4121/1, 4123, 4213, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 04.08.2020
4.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504612000/0099
uzatvorená dňa 04.08.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia rodinného domu Peterská ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3177/1, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 04.08.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2358 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 95  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.