Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 85  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
22.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505401900/0099
Uzatvorená dňa 21.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, 2 ks rozpojovacej a istiacej skrine pre stavbu ,,Rodinné domy ABCD“ v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 390, parc. č. 286/19, pozemku registra „E“ KN parc. č. 221/1 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
22.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506431900/0099
Uzatvorená dňa 21.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, stavebný objekt SO 01 – NN káblové vedenie pre stavbu ,,BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK“ v Bratislave, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2985/2 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
22.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505881900
uzatvorená dňa 22.10.2019 za účelom uloženia SO 11 preložka elektrického vedenia k stavbe „Novostavba bytového domu na Opavskej ulici“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21648/1, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
17.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506301900
uzatvorená dňa 17.10.2019 za účelom uloženia NN rozvodu v rámci stavby „Miestna komunikácia, Stupavská ul., Bratislava“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2031/15, 8902/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1019, 2039, k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 17.10.2019
17.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506001900
uzatvorená dňa 17.10.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21973, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 17.10.2019
16.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806201900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806201900, ktorej predmetom zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť vecné bremeno prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok registra "C" parc. č. 422/21 - ostatné plochy vo výmere 7 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 16. 10. 2019
Zverejnená dňa: 16. 10. 2019
11.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506291900/0099
uzatvorená dňa 11.10.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Napojenie rodinného domu na Lubinskej ul. č. 30 so súp. č. 1656 na kanalizáciu“ na pozemku registra C-KN parc. č. 2276/16, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.10.2019
10.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505511900 a geometrické plány č.3011/2018 a 2903/2019
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1, 21736/18, 21736/19, 21736/23, 21736/24, 21736/25 v k.ú Staré Mesto. LV č.1656 zriadenie a uloženie vodovodných prípojok a kanalizácie
Dátum uzatvorenia:10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
10.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505521900 a Geometrický plán č. 2911/2018
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1, 21736/23, 21736/24, 21736/25 zriadenie a uloženie prípojky plynu
Dátum uzatvorenia: 10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
10.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505621900
uzatvorená dňa 10.10.2019 za účelom uloženia VN prípojok k výhrevniam na pozemkoch v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
Dátum účinnosti: 11.10.2019
10.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099
Uzatvorená dňa 10.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt INVERSO – Hraničná, Mierová, Gagarinova, Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/44, parc. č. 866/28, parc. č. 3127/6, parc. č. 4075/83, parc. č. 15556/34, pozemky registra „E“ KN parc. č. 377/100, parc. č. 377/101 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
10.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505951900/0099
Uzatvorená dňa 10.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobná stavba ,,Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 12080 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
9.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506131900
uzatvorená dňa 09.10.2019 za účelom uloženia kanalizačnej, elektrickej a vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom Jasná 5“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 14992/26 v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
9.10.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506431700/0099
uzatvorený dňa 09.10.2019 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu aj na pozemky reg. „E“ KN parc.č. 19572, 19574 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
9.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506151900/0099
uzatvorená dňa 09.10.2019 za účelom uloženia vodovodnej a NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu Bratislava - Devín“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1993/9, k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
9.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805921900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805921900/0099, ktoré spočíva v práve uloženia a následného prevádzkovania inžinierskej siete s príslušenstvom na časť pozemku registra "C" parc. č. 23096/1 - ostatná plochy vo výmere 60 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 08. 10. 2019
Zverejnená dňa: 09. 10. 2019
7.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506101900
uzatvorená dňa 07.10.2019 za účelom uloženia uličnej kanalizácie a prípojky kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova, II b. etapa“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5393/1, 5398/1, 5394/1, 5394/2, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 07.10.2019
7.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506091900
uzatvorená dňa 07.10.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova, II etapa“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5393/1, 5398/1, 5394/1, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 07.10.2019
7.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505931900/0099
uzatvorená dňa 07.10.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky, prípojky kanalizácie, prípojky plynu a prípojky horúcovodu k stavbe „Polyfunkčný objekt KOMINARCA“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21996/1, 11462/3, 11462/5, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 07.10.2019
7.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0614 19 00/0099 [PDF, 76 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0614 19 00/0099, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí, prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez časť pozemku registra "C" parc. č. 81/1 - zastavené plochy a nádvoria v rozsahu cca m2 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 07. 10. 2019
Zverejnená dňa: 07. 10. 2019
4.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506031900
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.10.2019 za účelom uloženia prípojky plynu a NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu Kremencova ul.“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 3071, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 04.10.2019
3.10.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286505191900/0099 a katastrálna mapa
3.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506051900
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.10.2019 za účelom uloženia inžinierskych sietí – elektrického vedenia NN, vodovodného potrubia, kanalizačného potrubia dažďového a kanalizačného potrubia splaškového k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov A a B, Matúšova ul., Bratislava“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21589/1,22848/1 a reg. E-KN parc. č.21589/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 03.10.2019
1.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0599 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0599 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez časť pozemku registra "C" parc. č. 1426/96 - ostatné plochy o výmere 19 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 1. 10. 2019
Zverejnená dňa: 1. 10. 2019
30.9.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502641900
Uzatvorený dňa 30.09.2019 za účelom zmeny rozsahu vecného bremena práva vstupu a vjazdu cez pozemky v k.ú. Čunovo registra C-KN parc. č. 1177 a 2360
Dátum uzatvorenia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 85  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.