Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2115 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 85  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505341900
uzatvorená dňa 23.09.2019 za účelom uloženia NN káblového vedenia k stavbe „Polyfunkčný dom DIAMANT, Bratislava - Vajnory“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 4185/1 v k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 23.09.2019
23.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505851900
uzatvorená dňa 23.09.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1007/238 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1567, 1570 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 23.09.2019
21.9.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500981900/0099
uzatvorený dňa 20.09.2019 za účelom uloženia odstránenia nesúladu v zmluve, k stavbe „Dom Varšavská“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 22063, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
19.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505031900
uzatvorená dňa 19.09.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „GALÉRIA KONTAJNER“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5206/13, 5206/52, 5209/11, 5210/11, 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
19.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286505271900 a 2 geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 22199/1, LV č. 797, parc.č. 15321/42, 15321/43, 15321/9, LV č. 4288, a registra E-KN parc.č. 15429/4, 15346/102, 15347/1, 15349/1, LV č.4288 zriadenie a uloženie verejného vodovodu
Dátum uzatvorenia: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
18.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505781900
uzatvorená dňa 18.09.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom B (súčasť trojdomu)“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 341, k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 18.09.2019
13.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505761900 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 535/13 a registra E-KN parc.č.22338 v k.ú. Karlova Ves zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 13.09.2019
13.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505201900/0099 a 2x katastrálna mapa
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1494/20, 1497/5 v k.ú Karlova Ves zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 13.09.2019
12.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286505791900/0099
za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „rekonštrukcia a prístavba rodinného domu, Balkánska ul. 63“, na pozemku reg. C-KN parc. 89/2, k.ú. Rusovce
Uzatvorená dňa: 12.09.2019
Dátum zverejnenia: 12.09.2019
Dátum účinnosti: 13.09.2019
12.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0506 1900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0506 1900/0099, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia a následného prevádzkovania inžinierskej siete na časti pozemkov registra "C" parc. č. 1315, 1347, a 1396 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 11. 09. 2019
Zverejnená dňa: 12. 09. 2019
10.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0510 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0510 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete , vstup a prejazd motorovými vozidlami na pozemok registra "C" parc. č. 384/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 09. 09. 2019
Zverejnená dňa: 10. 09. 2019
4.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0561 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0561 19 00, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez časť pozemku registra "E" parc. č. 668/1 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 03. 09. 2019
Zverejnená dňa: 04. 09. 2019
3.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505311900/0099
Stručný popis: Uzatvorená dňa 26.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe „BA_Staré Mesto, Nám. Slobody, TS888, VNK, NNK“ na pozemkoch registra „C“ KN p.č. 21725/3, p.č. 21725/6, p.č. 7776/1, p.č. 7776/59, p.č. 7785/9 v k.ú. Staré Mesto
3.9.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503901900/0099
Dodatok uzatvorený dňa 02.09.2019 za účelom zmeny podmienok určených budúcim povinným z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 02.09.2019
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
3.9.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504701900/0099
Stručný popis: Uzatvorená dňa 23.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobná stavba „Záhorská Bystrica – rozšírenie vodovodu na ul. Čsl. tankistov“ na pozemkoch registra „E“ KN p.č. 1966/100 a p.č. 651, v k.ú. Záhorská Bystrica
2.9.2019Dohoda č. 288804551900 o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dohoda č. 288804551900 o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301800/0099, ktorej predmetom je ukončenie zmluvného vzťahu na parc. č. 1920/4, 1719/1,8,2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 02. 09. 2019
Zverejnená dňa: 02. 09. 2019
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504541900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.15449/101 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 288805651900
Zmluva o zriadení vecného bremena 288805651900, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 15454/75 a pozemku parc. č. 15454/136 v k. ú. Nivy a ďalej vstup, prechod a prejazd cez pozemok parc. č. 15454/75 a pozemok parc. č. 15454/136 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 28. 08. 2019
Zverejnená dňa: 28. 08. 2019
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-004/2018/Trnávka/0107/3266, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie a prevádzkovanie elektromagnetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra "E" parc. č. 2148 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 08. 2019
Zverejnená dňa: 28. 08. 2019
27.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805161900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805161900, ktorej premetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez podzemnú garáž súp. číslo 6665 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 27. 08. 2019
27.8.2019Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 288805171900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestenia prevádzkovania a užívania stavby na častiach pozemkov parc. č. 63/3, 21405/1 a 21409 v k. ú. Staré Mesto, a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na častiach pozemkov parc. č. 63/1, 63/3 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 27. 08. 2019
27.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505091900
Stručný popis: Zriadene vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 7057, 7060 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie verejného vodovodu
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
27.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2865049931900/0099
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 5695 v k.ú Petržalka zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
26.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0471 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0471 19 00/0099, ktorej predmetom je uzatvorenie zmluvy o venom bremene spočívajúcom v práve vstupu, výstupu, prechodu a prejazdu cez časti pozemkov registra "C" parc. č. 2472/1, 2545/1 a 2546 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 08. 2019
23.8.2019Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00, ktorého predmetom sú pozemky registra "C" parc. č. 97/2, 98/1, 98/2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorený dňa: 23. 08. 2019
Zverejnený dňa: 23. 08. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2115 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 85  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.