Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2332 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 94  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
17.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505022000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemky registra C-KN parc. č. 2497/1 zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 17.09.2020
Dátum zverejnenia: 17.09.2020
16.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505142000
uzatvorená dňa 14.09.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Slovenská reštaurácia“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 15132/4, 15132/66 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 16.09.2020
14.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505532000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505532000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe ,,Prestavba a prístavba RD, Alešova ul. 4, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21806, LV č. 797, k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 14.09.2020
Dátum zverejnenia: 14.09.2020
14.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505032000/0099
Uzatvorená dňa 14.09.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia STL plynovodu D 63 a STL plynovej prípojky D32 pre stavbu ,,SO 01 STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre Dom služieb starostlivosti o ľudí na Kutlíkovej 15, BA“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 936, 937/6, 937/25 v k.ú. Petržalka,

Dátum uzatvorenia: 14.09.2020
Dátum zverejnenia: 14.09.2020
11.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505182000/0099
uzatvorená dňa 11.09.2020 za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí pre Rodinný dom na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 21518/7 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.09.2020
10.9.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 11051801/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 11051801/0099, ktorý spočíva v zúžení predmetu Zmluvy.

Uzatvorený dňa: 09. 09. 2020
Zverejnený dňa: 10. 09. 2020
8.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802352000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802352000, ktorá spočíva v povinnosti povinného strpieť právo uloženie, údržby, opráv a prevádzkovania inžinierskej siete realizovanej na časti pozemkov registra "C" KN parc. č. 1315, 1347, 1387/1 a 1396 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 09. 2020
Zverejnená dňa: 08. 09. 2020
7.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504562000
uzatvorená dňa 07.09.2020 za účelom uloženia SO 06 Prípojky VN k stavbe „Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21847/1 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
7.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504552000
uzatvorená dňa 07.09.2020 za účelom uloženia SO 02 Kanalizačnej prípojky, SO 03 Prípojky vody a SO 04 Prípojky plynu k stavbe „Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21837/3 a 21847/1 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
7.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504542000
uzatvorená dňa 07.09.2020 za účelom uloženia SO-03-01 Kanalizačnej stoky, SO-03-02 Prečerpávacej stanice a SO-06-04 Úpravy NN prípojky, ktoré sú objektami stavby „Administratívno-logistické centrum, Slovnaftská ul., Bratislava“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 15425/8, 15425/75, 15425/78, 15425/130, 15425/131, 15425/133, 15425/147, 15425/148 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
7.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505102000
uzatvorená dňa 07.09.2020 za účelom uloženia vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Rezidencia Ráztočná“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3224/1 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505042000/0099
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia SO 501 Vodovod, SO 502 Splašková kanalizácia, SO 602 Káblové distribučné NN vedenie a SO 603 Prípojka slaboprúdu k stavbe „Technická infraštruktúra pre 25 RD, Vinohradnícka-Hydinárska, Podunajské Biskupice“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2899/2 a 2916, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505152000/0099
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia NN prípojky a rozvodnej skrine k stavbe „Rekonštrukcia a zateplenie RD na Farebnej ul. č. 1“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 815/12 a 818/13, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504962000
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Viecha Pod Rovnicami“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 3388 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504392000
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia rodinného domu – Tajovského ul. 20“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21618, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961800/0099
uzatvorený dňa 04.09.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504952000/0099
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom s polyfunkciou“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 15476/35 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504942000/0099
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom s polyfunkciou“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22200/6 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504912000/0099
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rekonštrukcia rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 715/102 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505232000/0099
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe „RD BIANCO“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 698/160 v k.ú. Čunovo
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505012000
uzatvorená dňa 04.09.2020 za účelom uloženia SO 01.1 Splašková kanalizácia – vetva S, SO 02.2 Splašková kanalizácia – vetva S.1, SO 02.4 – 8 Dažďová kanalizácia, SO 04.1 Verejný vodovod k stavbe „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“ na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
3.9.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č 28 88 0364 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č 28 88 0364 20 00, ktorej predmetom je vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd cez pozemok registra "C" KN parc. č. 1830/5 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 02. 09. 2020
Zverejnená dňa: 03.09.2020
28.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504802000/0099
uzatvorená dňa 28.08.2020 za účelom uloženia SO 02.1 Prípojka elektro NN, SO 03.1 Rekonštrukcia existujúcej vodovodnej prípojky, SO 03.2 Prípojka vody a SO 06 Prípojka plynu STL k stavbe „Ručná autoumyváreň – Ružinovská ul., Bratislava - m.č. Ružinov, p.č. 15680/18“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 3184/2, 1207/13, 1207/11, 22218/6 a pozemku registra E-KN parc.č. 15680/300 v k.ú. Ružinov a na pozemku registra C-KN parc. č. 22220/5 a pozemku registra E-KN parc. č. 15680/100 v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 28.08.2020
26.8.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0382 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0382 20 00 , ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd cez pozemok registra "C" KN parc. č. 1015/44 - zastavaná plocha o výmere 43 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 25. 08. 2020
Zverejnená dňa: 26. 08. 2020
25.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504662000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 4843/201 a 4842/1 v k. ú. Petržalka zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 25.08.2020
Dátum zverejnenia: 25.08.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2332 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 94  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.