Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2778 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 112  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506272100
uzatvorená za účelom uloženia SO.IS.410 Rekonštrukcia vodovodu DN 300 v rámci stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21863/2, 21290/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21844/2 v k.ú. Staré Mesto a na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 9765 a 9769 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000781
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502192000/0099
uzatvorený z dôvodu predĺženia lehoty na doplnenie podkladov, uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5750/2, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001093
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505482100/0099
uzatvorená za účelom uloženia SO.S.16 VN prípojka k stavbe "Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador", na pozemku eg. C-KN parc. č. 3703, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001348
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506742100
uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rekonštrukcia rodinného domu Peterská ul." na pozemku reg. C-KN parc. č. 3177/1, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000780
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506812100/0099
Uzatvorená dňa 28.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,PRÍPOJKA NN PRIBYLSKÝ“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3159, parc. č. 3330, parc. č. 3175/54, LV č. 1, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.10.2021Zmluva o postúpení práv z vecného bremena č . 248805502100
Predmetom je : Postúpenie práv z vecného bremena k pozemku parc. č. 2465/11,12,14 k. ú. Staré Mesto na nových oprávnených z vecného bremena, a to na Martina Nigela a Andreu Nigelovú.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.10.2021ZMLUVA POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
Predmetom je: zriadenie vecného bremena práva uloženia siete elektroenergetického zariadenia na časti pozemku registra "E" parc. č. 678 k. ú. Rusovce v rozsahu 16 m2.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508862000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508862000 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000708
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506292100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom Gardianová, Repíkova ul., Bratislava -Vrakuňa" na pozemku registra E-KN parc.č. 843/17 v k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506242100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom Tóth, Kysucká 2, Bratislava-Vrakuňa" na pozemku parc.č. 843/17 v k.ú. Vrakuňa"
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506722100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektro prípojky k rodinnému domu na pozemku registra C-KN parc.č. 21663/3 v k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505242100
Uzatvorená dňa 25.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky k stavbe ,,NCD - NOVÉ CENTRUM DEVÍNA - Rekonštrukcia - predajňa potravín" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1096/1, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 644/310, LV č. 2982, k.ú. Devín
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506462100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a prípojky plynu k stavbe "Novostavba rodinného domu MAŠ" na pozemku registra C-KN parc.č. 89/2 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506632100/0099
uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Bulharskej ulici, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22140/1, k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506622100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky horúcovodu k stavbe "Polyfunkčný komplex Zátišie" na pozemkoch registra E-KN parc.č. 21968/1, 15115/3 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506382100
Zmluva uzatvorená dňa 25.10.2021 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Verejný rozvod Hrobákova 32-40 v MČ Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1214, 1226/1, 1228/1, 1229, 1235 v k.ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505472100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 25.10.2021 za účelom uloženia stavebných objektov - SO 01 Rekonštrukcia rozvodu NN a SO 02 Distribučné rozvody NN k stavbe „Bratislava, Matúškova ulica - Distribučné rozvody“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 7244/1, 21675/1 a reg. E-KN parc. č. 6506, 21675 v k.u. Vinohrady.
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505782100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 25.10.2021 za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „Rodinný dom“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 15472/6 v k.u. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504862100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov IO 200 Preložka NN rozvodov, IO 205 Preložka telekomunikačných vedení a IO 800 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, prípojka VN k stavbe "Novostavba administratívnej budovy THE MILL, Mlynské Nivy - Plynárenská, Bratislava", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21815, 21844/2, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001342
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501772100/0099
Uzatvorená dňa 20.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Novostavba skladových priestorov" na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 888, parc. č. 881/26, LV č. 270, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3141/1, parc. č. 3141/5, LV č. 1095, k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektro prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 1834/1 v k.ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: 286506452100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku registra E-KN parc.č. 4925/102 v k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286506442100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504662100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia podtlakového potrubia verejnej kanalizácie PVC, DN 80 k stavbe ,,Rodinný dom, MČ Bratislava-Vajnory“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/002, LV č. 5389, k.ú. Vajnory
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506232100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky STL DN 32 k stavbe ,,Dunajská ul. - Polyfunkčný dom vrátane prípojok inž. sietí“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21759, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505202100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky splaškovej a NN prípojky k stavbe ,,Výrobno prevádzkový objekt FOR.SPACE“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3084/015, parc. č. 3084/18, LV č. 1748, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5404, LV č. 4833, k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2778 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 112  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.