Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2701 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 109  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505031900
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505031900 sa uzatvára za účelom odstránenie nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu nesprávne uvedenej výmery nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenej v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5206/13.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.6.2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene č. 28 88 0228 21 00 0099
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene č. 28 88 0228 21 00/0099. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú že do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného zaslanej budúcemu povinnému, budúci povinný podpíše prílohy výzvy, ktorými bude potrebný rovnopis zmluvy o vecnom bremene, ktorej obsah a podstatné náležitosti sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy a do 100 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vráti budúci povinný späť všetky prílohy výzvy budúcemu oprávnenému na podpis. Budúci oprávnený sa zaväzuje podať návrh na vklad práva vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.6.2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene č. 28 88 0229 21 00 0099
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene č. 28 88 0229 21 00/0099. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného zaslanej budúcemu povinnému, budúci povinný podpíše prílohy výzvy, ktorými bude potrebný rovnopis zmluvy o vecnom bremene, ktorej obsah a podstatné náležitosti sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy a do 100 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vráti budúci povinný späť všetky prílohy výzvy budúcemu oprávnenému na podpis. Budúci oprávnený sa zaväzuje podať návrh na vklad práva vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803122100
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803122100, ktorej predmetom je bezodplatné nadobudnutie pozemkov parc. č. 5869/27, 5869/14 a 5876/70 k. ú. Petržalka vo výlučného vlastníctva hlavného mesta pre účely stavebného objektu SO-850.KO.2 Verejné osvetlenie Kopčianska ulica.
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 24.06.2021
Dátum účinnosti: 25.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500782100/0099
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej a plynovej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu" na pozemku reg. "E" KN parc. č. 843/8 v k. ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 23.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502992100
uloženie NN káblových rozvodov k stavbe" Kondomínium HRADSKÁ, Vrakuňa", na pozemkoch reg. E-KN parc, č, 888, 897/3 a 900/1, k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000740
Dátum uzatvorenia: 21.06.2021
Dátum zverejnenia: 21.06.2021
Dátum účinnosti: 22.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502972100
Zmluva uzatvorená dňa 21.06.2021 za účelom uloženia stavebných objektov - SO 204 Prípojka VN SO 01 a SO 205 Prípojka VN SO 02 k stavbe „Polyfunkčný komplex Klingerka“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21796/1 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 21.06.2021
Dátum zverejnenia: 21.06.2021
Dátum účinnosti: 22.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502962100
Zmluva uzatvorená dňa 21.06.2021 za účelom uloženia stavebných objektov - SO 202 Prekládka VN a SO 207 Prekládka NN káblov Prístavná ulica k stavbe „Polyfunkčný komplex Klingerka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21796/1, 21800, 21812 v k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 21.06.2021
Dátum zverejnenia: 21.06.2021
Dátum účinnosti: 22.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502782100/0099
Uzatvorená dňa 17.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a prípojky plynu k stavbe ,,Bytový dom Podunajské Biskupice“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2916, LV č. 2214, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503392100/0099
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,Rodinný dom, MČ Bratislava-Vajnory“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/2, LV č. 5389 v k.ú. Vajnory
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503332100
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,BA_Vrakuňa, Hrušovská, NNV“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 848/4, parc. č. 850/11, LV č. 270 v k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503352100
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Vybudovanie plynovej kotolne v budove MiÚ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 891/120, parc. č. 891/123, LV č. 1 v k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503072100/0099
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 03 Plynová prípojka k stavbe ,,Bytový dom Okánikova 2 - rekonštrukcia“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3726/2, LV č. 8925 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502912100/0099
Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 05 Prípojka STL Plyn, SO 07 Prípojka kanalizácie s prečerpávacou stanicou k stavbe ,,Bytové domy Kuklovská“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3803, LV č. 4971 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502852100/0099
uloženie SO.501 Rozšírenie distribučnej siete - NN prípojka k stavbe "Dva rodinné domy", na pozemkoch registra E-KN parc. č. 2281 a 2282, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503172100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu „Rozšírenie komunikácie Prvosienková ul. -I. etapa“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21586/1, 21586/29 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 4446 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Zmena oprávneného z vecného bremena - Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Sekcia výstavby
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507011700
Predmetom dodatku je je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: 286507011700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507001700
Predmetom dodatku je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena

Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802602100/0099
Zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav stavebného objektu PS 101 Transformačnej stanice na pozemku reg. „C“ parc. č. 2555/661, k. ú. Lamač

Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie majetkový vzťahov
14.6.2021Dodatok č.1 k ZoZVB a PZ č. 286504501900
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedeného IČO spoločnosti Imagine Development, s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava
Číslo dodatku: Dodatok č.1
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a Preložky slaboprúdových vedení na pozemkoch registra C-KN parc.č. 219828/1, 11150/1 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286503402100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500702100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I", pozemky reg. E-KN parc. č. 5881/100, 5851/105, 5851/205, 6603/302, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000699
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500742100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I.", pozemok reg. C-KN parc. č. 2679/1, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21680, 21685, 21691 v k.ú. VInohrady

Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2701 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 109  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.