Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2734 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 110  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507011700
Predmetom dodatku je je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: 286507011700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507001700
Predmetom dodatku je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena

Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802602100/0099
Zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav stavebného objektu PS 101 Transformačnej stanice na pozemku reg. „C“ parc. č. 2555/661, k. ú. Lamač

Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie majetkový vzťahov
14.6.2021Dodatok č.1 k ZoZVB a PZ č. 286504501900
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedeného IČO spoločnosti Imagine Development, s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava
Číslo dodatku: Dodatok č.1
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a Preložky slaboprúdových vedení na pozemkoch registra C-KN parc.č. 219828/1, 11150/1 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286503402100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500702100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I", pozemky reg. E-KN parc. č. 5881/100, 5851/105, 5851/205, 6603/302, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000699
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500742100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I.", pozemok reg. C-KN parc. č. 2679/1, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21680, 21685, 21691 v k.ú. VInohrady

Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
11.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502362100
Zmluva uzatvorená dňa 11.06.2021 za účelom uloženia vodovodnej a elektrickej prípojky k stavbe „Polyfunkčný areál, dostavba a nadstavba, Karpatská 9, Bratislava“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21709 v k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
11.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 0762699/00CRZ, č. oprávneného 286502232100
zmluva uzatvorená dňa 10.06.2021 týkajúca sa zriadenia vecného bremena pre potreby realizácie stavebných objektov SO 24 Prekládka a úprava VO Prístavná a SO 56.1. Cestná dopravná signalizácia
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Sekcia dopravy
10.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0344 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0344 21 00,ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdov a výjazdov cez novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 21844/129, 21844/131 a 21844/133, k. ú. Nivy, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 0711/2020.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
10.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502172100
Zmluva uzatvorená dňa 10.06.2021 za účelom uloženia SO 11 Prípojka VN k stavbe „Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21724/2, 21724/14, 21748/1 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
10.6.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100/0099
Dohoda bola uzatvorená dňa 10.06.2021 z dôvodu nezískania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby v zmysle územného rozhodnutia následkom čoho nedošlo ani k realizácie/uloženiu prípojky plynu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
10.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502802100
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 710 Prípojka vodovodu a SO 723 Prípojka splaškovej kanalizácie k stavbe "Bytový dom Klincová, Bratislava-Ružinov" na pozemku reg. "E" KN parc. č. 15293/2 v k. ú. Nivy

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
9.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0865 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva presahu stavby na 1 NP, in rem, na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21724/14.

Dátum uzatvorenia: 9.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Oddelenie majetkových vzťahov
9.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0253 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0253 21 00, ktorej predmetom je právo presahu stavby HELIPORTU UNB BRATISLAVA – RUŽINOV

Dátum uzatvorenia: 28.5.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021
4.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN prípojky k stavbe "Rodinný dom LM" na pozemku registra C-KN parc.č. 21617 v k.ú Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
4.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502332100
uloženie stavebného objektu SO 01 - NN Rozvod a rozpojovacia a istiaca skriňa k existujúcemu rodinnému domu na Kuklovskej ul. č. 80, na pozemku reg. E-KN parc. č. 3792, k.ú. Karlova Ves

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
3.6.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502892100
uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom PRIEVOZ - novostavba", na pozemku reg. C-KN parc. č. 277/1, k.ú. Ružinov

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
3.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 288802582100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 288802582100/0099, uzatvorená za účelom užívania, prevádzkovania, opravy, údržby, rekonštrukcie, modernizácie

Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
3.6.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501612100/0099
Uzatvorená dňa 25.05.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 1161 Preložka vedenia VN 22kV I.č. 1098 k stavbe ,,Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 Križovatka Landererova - Čulenova - SND" na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 9143/5, 9143/6, 9143/16, LV č. 10, parc. č. 21793/1, LV č. 1656, v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
3.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322000/0099 sa uzatvára za účelom rozšírenie predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – pripojovací plynovod (Rozšírenie distribučnej siete) k stavbe „Novostavba rodinného domu, Vidlicová ul., Bratislava - Vinohrady“ na pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Vinohrady ako parc. č. 6194/14.

Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
28.5.2021ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4843/201 v k.ú. Petržalka a poskytnutie jednorázovej odplaty
Dátum uzatvorenia: 28.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.5.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802462100
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802462100, uzatvorená za účelom strpenia práva previsu oprávnenej stavby na zaťažených pozemkoch parc. č. 4620/12 a parc. č. 4690/121 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie geodetických činností
28.5.2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 288802922100/0099
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 288802922100/0099
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie geodetických činností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2734 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 110  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.