Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 119  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
7.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500632200
Zmluva uzatvorená dňa 07.03.2022 za účelom uloženia VN linky č. 1041, 438, 405 k stavbe „BA_Dúbravka - Prekládka VN linka č. 1041, 438, 405“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3419/1 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3192/100, 3193, 3195/2, 4424/202 v k.ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
2.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2865017022000
Zmluva uzatvorená za účelom uloženého vodovodu na pozemku registra C-KN parc.č. 22073/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 02.03.2022
Dátum účinnosti: 03.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
2.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej prípojky vody a kanalizácie na pozemkoch registra C-KN parc.č. 2801/6, 2801/7 v k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: 286500222200
Dátum uzatvorenia: 25.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.03.2022
Dátum účinnosti: 03.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500602200/0099
Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia revíznej kanalizačnej šachty RKŠ1 a revíznej kanalizačnej šachty RKŠ2 k stavbe „Zmena dokončenej stavby prestavba, prístavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 834/19, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500122200/0099
Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 05 Napojenie na horúcovod k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1090/1, LV č. 2684, parc. č. 15662/1, LV č. 5408, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500132200/0099
Uzatvorená dňa 01.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 07 Elektrická prípojka k stavbe „Obchodno-administratívne centrum" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3377/57, LV č. 1, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500402200
uzatvorená za účelom uloženia podzemného elektrického vedenia k stavbe "Rusovce - posilnenie NNK" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 585/1, 585/5, 614/12 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 3126 v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000817
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504212000/0099
uzatvorený za účelom zmeny trasovania NN prípojky
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001407
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
1.3.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na na pozemku registra C-KN parc.č. 21812 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286500912200/0099
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501012200
uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k "existujúcej záhrade nachádzajúcej sa na parc. č. 18168/5", na pozemku reg. C-KN parc. č. 18170/2, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000815
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500642200
uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky k stavbe "DESIGN CENTER Jarovce", na pozemok reg. C-KN parc. č. 870/1, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000816
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500952200/0099
uzatvorená za účelom uloženia splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe "Pod slancom - obytný súbor", na pozemku reg. C-KN parc. č. 7057, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001406
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505512100
uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie Rozvodov verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba, Technická infraštruktúra", pozemok reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemok reg. E-KN parc. č. 5404, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507462100/0099
Uzatvorená dňa 28.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 138 - Rekonštrukcia vodovodu k stavbe ,,BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21835/13, LV č. 797, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
23.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807572100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807572100/0099, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 521 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 8 m2, a to vecným bremenom – práva presahu stavebných úprav „Realizácia 16 ks prefabrikovaných lódžií na bytovom dome súp. č. 2081, Studenohorská 50,52, Bratislava-Lamač“ na pozemkoch reg. „C“, parc. č. 517 a parc. č. 518, k. ú. Lamač, podľa Rozhodnutia stavebného úradu č. 2020/625/5910/OUKSP/Rvyz/De zo dňa 12. 10. 2020.
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Dátum účinnosti: 24.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500022200/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 06 Prípojka elektro VN v rozsahu stavebných podobjektov SO 06.01 Prípojka elektro VN k DTS 1, SO 06.02 Prípojka elektro VN k DTS 2 k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1090/1, LV č. 2684, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15662/1, LV č. 5408, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286500022200/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508552100/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 03 Zásobovanie vodou v rozsahu stavebných podobjektov SO 03,03 Nový verejný vodovod v ul. Obilná, SO 03,04 Rekonštrukcia verejného vodovodu v ul. Obilná k stavbe „Nové centrum Ružinova - Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3180/2, LV č. 1, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1188/5, parc. č. 1188/7, parc. č. 1188/8, LV č. 1201, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286508552100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507362100/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 130 Prípojka vodovodu BCT1, SO 131 Prípojka vodovodu BCT2 A, SO 132 Prípojka vodovodu BCT2 B, SO 133 Prípojka vodovodu BCT3, SO 134 prípojka vodovodu BCT3 AB, SO 135 Prípojka kanalizácie BCT1, SO 136 Prípojka kanalizácie BCT2, SO 137 Úprava prípojky kanalizácie BCT3, SO 139 Úprava šachty kanalizácie, SO 141 Prípojka horúcovodu BCT3, SO 142 Prípojka horúcovodu BCT3 AB, SO 143 Prípojka horúcovodu BCT1, SO 151 Koridor pre kábelové vedenie VN BCT3 AB, SO 160 Prípojka plynu BCT1, SO 162 Prípojka plynu BCT3 AB, SO 272 Úprava šachty kanalizácie, SO 273 Úprava šachty plynovodu, SO 351 Úprava šachty kanalizácie k stavbe „BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21835/13, LV č. 797, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286507362100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
22.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507302100/0099
Uzatvorená dňa 22.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 3.55.1 VN prípojka pre distribučnú trafostanicu BCT 2, SO 3.55.2 VN prípojka pre odberateľskú stanicu BCT 3, SO 3.60 Prekládka rozvodov NN k stavbe „Polyfunkčný súbor BCT 3, Administratíva a bytové domy“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21835/13, parc. č. 21837/3, LV č. 797, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286507302100/0099
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku registra C-KN par.č. 3144/4 v k.ú Vrakuňa
Číslo zmluvy: 286500652200
Dátum uzatvorenia: 21.02.2022
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum účinnosti: 22.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
21.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2 888 0025 2200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2 888 0025 2200, ktorej predmetom je vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu cez pozemok reg. „C“ parc. č. 1163/4, k. ú. Dúbravka, evidovaný na LV č. 847, v rozsahu dielu 1 vo výmere 19 m2 podľa GP č. 175/2021 zo dňa 13. 10. 2021.
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum účinnosti: 22.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508542100
uzatvorená za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe "Bytový dom Jelenia" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 21700/1 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 21708 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000813
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 17.02.2022
Dátum účinnosti: 18.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500232200/0099
uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia a skrine v rámci rozšírenia distribučnej siete NN a k stavbe "Rekonštrukcia a prestavba rodinného dvojdomu, Révová ul. č. 13 13A" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1957/3 a pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1933, 1922/5, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001403
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502102000/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny trasy SO 09 Prekládka VN linky v rámci stavby "ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA", na pozemku reg. C-KN parc. č. 1240, k.ú. Čunovo
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001106
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
16.2.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500842200
Uzatvorená dňa 16.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby " Prekládka elektroprípojky zo vzdušného vedenia do podzemného" k rodinnému domu na pozemku registra „C“ KN parc. č. 538 v k.ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.