Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2819 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 113  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506852100/0099
Uzatvorená dňa 10.11.2021 účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1434/1, LV č. 867, k.ú. Lamač
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504602100/0099
Uzatvorená dňa 10.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt KESSELBAUER, Námestie 1.mája v Bratislave" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21724/2, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507182100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 10.11.2021 za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe „Vodovod v Zeleninovej ul., Bratislava“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Jarovce.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507252100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 1495 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506602100
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04.A Prípojka vody, SO 06.A Prípojka plynu, SO 05.A Prípojka kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Račianska na pozemkoch reg. "E" KN parc. č. 22001/1 a 22404 v k. ú. Nové Mesto"
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505462100/0099
zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc,č, 3569/1 a registra E-KN parc.č. 1460/602 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
8.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506575100/0099
uzatvorená za účelom uloženia rozvodu NN k stavbe "Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 871/49, 874 v k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001351
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
8.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506252100
uzatvorená za účelom uloženia vodnej stavby SO Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4 v rámci stavby "Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka sever", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 911/225, 911/401, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVB00000782
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, NN prípojky, prípojky splaškovej kanalizácie a prípojky dažďovej kanalizácie pre stavbu ,,Rodinný dom novostavba“ a "Rodinný dom Hergottová" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1024/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000760
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000759
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506862100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 01 Vodovodná prípojka a SO 02 NN prípojka na pozemku reg. "C" KN parc. č. 18344/2 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506872100/0099
Uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22090, LV č. 1040, k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506902100/0099
Uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobnej stavby ,,Prípojka NN pre rodinný dom, Ľubica Budajová, Lombardiniho 9, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22032, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506552100/0099
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Bytový dom Vajnorská" na pozemkoch registra C-KN parc. č.21968/2, 11279/2, 11296/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Dodatok č. 28 88 0282 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0282 21 00
Predmetom je Zmena predmetu zmluvy o vecnom bremene
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
2.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506272100
uzatvorená za účelom uloženia SO.IS.410 Rekonštrukcia vodovodu DN 300 v rámci stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21863/2, 21290/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21844/2 v k.ú. Staré Mesto a na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 9765 a 9769 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000781
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502192000/0099
uzatvorený z dôvodu predĺženia lehoty na doplnenie podkladov, uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5750/2, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001093
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505482100/0099
uzatvorená za účelom uloženia SO.S.16 VN prípojka k stavbe "Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador", na pozemku eg. C-KN parc. č. 3703, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001348
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506742100
uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rekonštrukcia rodinného domu Peterská ul." na pozemku reg. C-KN parc. č. 3177/1, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000780
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506812100/0099
Uzatvorená dňa 28.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,PRÍPOJKA NN PRIBYLSKÝ“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3159, parc. č. 3330, parc. č. 3175/54, LV č. 1, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.10.2021Zmluva o postúpení práv z vecného bremena č . 248805502100
Predmetom je : Postúpenie práv z vecného bremena k pozemku parc. č. 2465/11,12,14 k. ú. Staré Mesto na nových oprávnených z vecného bremena, a to na Martina Nigela a Andreu Nigelovú.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.10.2021ZMLUVA POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
Predmetom je: zriadenie vecného bremena práva uloženia siete elektroenergetického zariadenia na časti pozemku registra "E" parc. č. 678 k. ú. Rusovce v rozsahu 16 m2.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508862000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508862000 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000708
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506292100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom Gardianová, Repíkova ul., Bratislava -Vrakuňa" na pozemku registra E-KN parc.č. 843/17 v k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2819 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 113  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.