Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2819 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 113  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508092100
Uzatvorená za účelom uloženia VN a NN káblového vedenia k stavbe "BA_Staré Mesto, Grosslingova, TS97, VNK, NNK" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 21335/1, 21339/3, 21387/1, 21760/1, 21760/2 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000971
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej vodovodnej prípojky
Číslo zmluvy: 286507712100
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k rodinnému domu
Číslo zmluvy: 286507722100/0099
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502522100
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedenej výmery pozemku
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28506422100/0099
Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k existujúcemu bytovému domu na Timravinej ul. č. 1, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21535/1, 3024/6, 3025, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001373
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507502100
Uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k "existujúcej záhrade nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 16957/95", na pozemku reg. C-KN parc. č. 22243, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000789
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507552100
Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky pre existujúcu záhradnú chatku na ulici Dlhé diely III č. 7, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3698/2, 3698/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 4017, 4018, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000790
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505512100
Uzatvorený za účelom odstránenia chýb v písaní, uloženie rozvodov verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, Bratislava, Kopčianska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemku reg. E-KN 5404, k.ú. Petržalka
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
9.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507192100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 301 Pitný vodovod, SO 401 Splašková kanalizácia a SO 501 Prípojka plynu k stavbe „Polyfunkčný dom Slovanská“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21742, k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 9.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
7.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0420 2100
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0420 2100, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 47 m2, spočívajúce v umiestnení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii a akejkoľvek inej stavebnej úprave Stavebného objektu „SO 06.2 Trafostanica TS 1x630 kVA“, podľa rozhodnutia stavebného úradu č. 2014-13/1296/G/2/Ro právoplaného dňa 22. 04. 2014.
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nedostatku Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, a to doplnením chýbajúceho údaju súpisného čísla oprávnenej nehnuteľností.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000760
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
7.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504111800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti IRP Invest, s. r. o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť VI GROUP, spol. s r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000757
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507672100/0099
uzatvorená zas účelom uloženia elektrickej prípojky na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2104/3 v k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 000001361
Dátum uzatvorenia: 03.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100
Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 15102/1, 15113/1, 21968/1 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000788
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507562100
Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13605/4, 13605/32, 13605/48, 17029/1, 15115/1 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 13625/101, 13605/1, 15100/101, 15101/102, 15115/3 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000787
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0684 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0684 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo presahu stavby zodpovedajúce vecnému bremenu, a to na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto parc. č. 21724/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², zapísaného na LV č. 1656. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k nehnuteľnostiam, a to k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností, katastrálne územie Staré Mesto, parc. č. 7738 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1275 m², a stavby so súpisným číslom 7991, popis stavby: METROPOLITAN STAR – SO 01 Admin. objekt, druh stavby: Polyfunkčná budova, ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. 7738, 7739/1, 7739/3, 7739/4 a 21724/14 zapísaných na LV č. 8518 alebo na inom novovytvorenom LV
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507542100
Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Vila Stonline“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1399 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507272100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 22408, 22266 v k.ú. Vinohrady.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507492100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, plynovej a UPC prípojky k stavbe "Rodinný dom Vrakuňa III" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 900/103 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000785
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100
Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva stavby "rozšírenie komunikácie Trnavská ulica" v prospech hlavného mesta cez časti pozemkov parc. č. 21949/142 a 22178/19 k. ú. Nivy. Vecné bremeno bude pôsobiť "in personam".
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099, ktorej predmetom je právo uloženia, opráv, údržby, prevádzky inžinierskych sietí na častiach pozemkov parc. č. 360/3, 473/1, 566/1 a 3173 k. ú. Vajnory v prospech Mestskej časti Bratislava - Vajnory za predbežnú odplatu 531,70 Eur.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O BEZODPLATNOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRAVA č. 05 88 0647 21 00/0099
Dreamer: podpísaná budúcim prevodcom dňa 19.10.2021 a budúcim nadobúdateľom dňa 10.11.2021. Popis: Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dvom parkovacím miesta v Polyfunkčnom dome Slovanská.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O BEZODPLATNOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA č. 05 88 0648 21 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k 26 parkovacím miesta v Obytnom súbore Fazuľová.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502021800/0099
dodatok uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ 00000733
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506612100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Deviata - rekonštrukcia a dostavba" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 18275/8 a 18275/11 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2819 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 113  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.