Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2819 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 113  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia a prekládky VN a NN k stavbe "Obytný súbor Rínok-Rača"
Číslo zmluvy: 286505562100
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505512100
uloženie SO 840.IS.1 Rozvody verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, Bratislava, Kopčianska", na pozemku reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 5404, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505212100
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO E 501 Prípojka VN pre TS zariadenia staveniska v rámci stavby "Bratislavské podhradie-Vydrica" na pozemku reg. "C" KN parc.č. 21462/7 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000772
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505232100/0099
Uzatvorená dňa 28.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia elektrickej prípojky NN“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4817/1, parc. č. 4817/4, LV č. 3958, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
29.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0401 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0401 21 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu a uloženia a prevádzkovan
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0545 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0545 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku registra „E“ KN, parc. č. 349/2, v k. ú. Vajnory.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504972100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 24.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,Vila na Vansovej ul. 1, Bratislava - zmena dokončenej stavby“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21523 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.9.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501282100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286501282100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu zmeny stavu v údajoch nehnuteľností zaťaženým vecným bremenom v prospech oprávneného z vecného bremena.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000714
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500972100/0099
Uzatvorená dňa 24.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, vodomernej šachty, kanalizačnej prípojky, tukovej kanalizácie, lapača tukov, dažďovej kanalizácie, revíznej kanalizačnej šachty, vsakovacej jamy, NN prípojky, plynovej prípojky, prekládky plynovej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčná budova Detvianska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1024/1, LV č. 1, na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 740/2, parc. č . 748/1, LV č. 400, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286500972100/0099
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505222100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu Alfa a Beta" na pozemkoch reg. "E" KN parc. č . 253/1, 254/2, 254/201 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000770
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu
Číslo zmluvy: 286505532100/0099
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505622100/0099
uloženie NN prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22140/1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001329
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505302100/0099
uloženie STL prípojky v rámci stavby "Obchodno-skladové priestory, Plynofikácia objektu a výmena kotla", na pozemku reg. E-KN parc. č. 22258/2, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001330
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505522100/0099
uloženie SO 02 STL pripojovací plynovod k zariadeniu "Kirin Food - zariadenie drobnej prevádzky výroby", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/2, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001331
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
20.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe " Areál voľného času, Vojenský dvor"
Číslo zmluvy: 286505402100/0099
Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503182100
Uzatvorená dňa 17.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Verejný skladový objekt SELFSTORAGE“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 13669/101, parc. č. 13669/102, parc. č. 13665/2, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505312100
uloženie plynovej a vodovodnej prípojky k stavbe "Komplex RD Hradská - Nová Vrakuňa II", na pozemku reg. E-KN parc. č. 888, k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000769
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505082100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 31.1 Verejný vodovod DN-200-predĺženie na Harmincovu k stavbe "Polyfunkčný súbor Čerešne 2" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 2726/12, 2726/45, 2727/15, 2727/33, 2727/49 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505442100
Zmluva uzatvorená dňa 16.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,Rekonštrukcia RD“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21504 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505272100
Uzatvorená dňa 14.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekreačný dom_Mažgut“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3623, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum účinnosti: 15.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505432100/0099
Uzatvorená dňa 14.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,PNEUSERVIS, na ul. Na vrátkach, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2121/100, LV č. 5920, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum účinnosti: 15.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505142100/0099
uloženie SO 02 - dažďová kanalizácia a vsakovacia nádrž k stavbe "Obnova garážového domu Ferdiša Kostku", na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1674/1 a 1674/228, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001327
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum účinnosti: 15.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505422100/0099
Uzatvorená dňa 14.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky STL plynovodu PE D32 k stavbe ,,2 Rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 429/2, LV č. 1395, v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum účinnosti: 15.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505252100
Uzatvorená dňa 10.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu na pozemku reg. C KN p. č. 2663/102“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2660/107, parc. č. 2660/112, parc. č. 2660/116, parc. č. 2660/117, parc. č. 2660/119, parc. č. 2660/120, LV č. 1, v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 10.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505262100
Uzatvorená dňa 10.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1945/7, parc. č. 1946/6, parc. č. 1948/6, LV č. 270, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 890, LV č. 270, v k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 10.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2819 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 113  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.