Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2828 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 109 110 111 -112- 113 114  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503011200/0099 [PDF, 388 kB]
uzatvorená dňa 03.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavby „ŽSR, Bratislava – Železničné zapojenie Letiska M.R. Štefánika, 3. etapa“ na pozemkoch vedených v k.ú. Ružinov, Trnávka a Vrakuňa / Učinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 04.05.2012
2.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502971200/0099 [PDF, 228 kB]
uzatvorená dňa 02.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebného objektu SO 06 Prípojka STL plynu, ktorý je súčasťou stavby „Polyfunkčný bytový dom EcoDesign House Bratislava, Petržalka, Starohájska ulica“ na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4, 958 a 959/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.05.2012
2.5.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099 [PDF, 233 kB]
uzatvorená dňa 02.05.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby „Polyfunkčný bytový dom EcoDesign House Bratislava, Petržalka, Starohájska ulica“ na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4, 964/6, 942, 958, 959/2 a 960/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.05.2012
25.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761200/0099 [PDF, 288 kB]
uzatvorená dňa 24.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebného objektu SO 09 Kábelový rozvod VN, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné centrum Panónska cesta -- Sever -- Stavba B" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3661/9 a 3662/12. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2012
25.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502701200/0099 [PDF, 396 kB]
uzatvorená dňa 24.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavby "Rodinný dom a inžinierske siete pre rodinný dom" objekt -- vonkajší STL plynovod na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Rača ako parc. č. 8137/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2012
25.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691200/0099 [PDF, 400 kB]
uzatvorená dňa 24.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania vodnej stavby "Rodinný dom" -- SO 505 -- Vonkajší vodovod, SO 506 -- Akumulačný nádrž a SO 507 -- ATS automatická tlaková nádrž na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Rača ako parc. č. 8137/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2012
23.4.2012Dodatok č. 288810301101 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301100 [PDF, 328 kB]
Dodatok č. 288810301101 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301100 uzatvorený dňa 23.4.2012, predmetom ktorého je zmena Čl. 2 ods. 2 zmluvy.
Dodatok zverejnený dňa : 23.4.2012
17.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [PDF, 56 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 účelom, ktorej je zriadenie vecného bremena pre uskutočnenie inž. stavby miestnej komunikácie Eisnerovej ulice a jej súčastí, prevádzkovanie, modernizáciu, opravy a údržbu miestnej komunikácie a pre právo prechodu osôb a prejazdu motorových a nemotorových vozidiel, strojov a zariadení a pre užívanie miestnej komunikácie spôsobom, na ktorý je určená. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
17.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651200/0099 [PDF, 330 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania sa stavby "Prípojka vody -- Prvá Zváračská, a.s." na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3688/12Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
3.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502601200/0099 [PDF, 1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502601200/0099 uzatvorená dňa 02.04.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania a prevádzkovania stavebných objektov SO 02 Kanalizácia -- splašková a SO 03 Vodovod k stavbe "Prístupová komunikácia Vretenová ulica -- Staré Grunty" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 2835/4 a 2835/5. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa: 03.04.2012
2.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501931200/0099 [PDF, 146 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501931200/0099 uzatvorená dňa 30.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 201 Prípojka vody k stavbe "Auto Bavaria-Petržalka, Dolnozemská- Panónska, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2472/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
2.4.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501921200/0099 [PDF, 142 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501921200/0099 uzatvorená dňa 30.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 203 Prípojka plynu STL, plynoregulačná a meracia stanica k stavbe "Auto Bavaria-Petržalka, Dolnozemská- Panónska, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2472/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
30.3.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0288800911200 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť v prospech oprávnených z vecného bremena uloženie elektrickej prípojky a elektirckej rozvodnej skrine na pozemku registra "C" parc. č. 2262/1 k. ú. Staré Mesto v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 35/2011.
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
16.3.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800691200 [PDF, 724 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť uloženie a prevádzku plynovej prípojky v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 84/2011 vyhotovenom dňa 26.1.2012 na pozemkoch registra C v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 889/21 3392/17, zapísaných na LV č. 1.
Zverejnená: 16.3.2012
12.3.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801821200 [PDF, 868 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801821200 zo dňa 12.3.2012 uzatvorená za účelom zriadenia práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami a uloženia a prevádzky inžinierskych sietí na novovytvorenom pozemku registra "C" v k.ú. Devín, parc. č. 327/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 vzniknutého podľa GP č. 10/2005.
Zverejnená: 12.3.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500601200 / 0099 [PDF, 126 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500601200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 12.2 Rozšírenie vodovodu DN 600, ul. Jasovská - zóna A,B, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO - BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" v telese miestnej komunikácie Panónska cesta pozemok registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2150/4
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 09.03.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500591200 / 0099 [PDF, 669 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650059200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 12.1 Rozšírenie vodovodu DN 400, ul. Vyšehradská - zóna A, SO 12.2 Rozšírenie vodovodu DN 600, ul. Jasovská - zóna A,B, SO 13 Vodovody - zóna A, SO 14 Vodovody - zóna B, SO 23 Splašková kanalizácia - zóna A a SO 25 Splašková kanalizácia - zóna B, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO - BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2150/1, 2409/5, 2409/6, 3026, 3047, 3051/40 a 3051/44
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500581200 / 0099 [PDF, 200 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650058200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 34 Plynovod STL -- zóna A a SO 35 Plynovod STL DN 500 -- zóna A, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO -- BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2150/1, 3047, 3051/40 a 3051/44
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 09.03.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500571200 / 0099 [PDF, 501 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286500571200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO 43 Silnoprúdové rozvody, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO - BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" v telese miestnej komunikácie Panónska cesta pozemky registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1741 a 2150/1
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 09.03.2012
9.3.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500561200 / 0099 [PDF, 1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500561200/0099 uzatvorená dňa 08.03.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 41 Silnoprúdové vzdušné rozvody VN - preložka a SO 43 Silnoprúdové rozvody, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "JUŽNÉ MESTO -- BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1741, 2150/1, 3026, 3047, 3051/40 a 3051/44
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 09.03.2012
1.2.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288810301100 [PDF, 2,6 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť umiestnenie, zotrvanie a užívanie námestia pre novostavbou SND a umiestnenie, zotrvanie a užívanie podzemného parkoviska a obchodných priestorov na pozemkoch registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 9182/2, 9182/11, 9193/5, vrátane všetkých činností s tým súvisiacich.
Zverejnená: 1.2.2012
28.12.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110 / 0099 [PDF, 405 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110/0099 uzatvorený dňa 28.12.2011, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie dočasného parkoviska a predĺženie doby, do ktorej budúci povinný z vecného bremena súhlasí, aby stavebný úrad povolil výstavbu a užívanie zrealizovaného parkoviska s prístupovými komunikáciami na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1866/2 a 1866/65. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2011
28.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510281100 / 0099 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510281100/0099 uzatvorená dňa 28.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 10-Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, SO 11-Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a SO 12-Rekonštrukcia plynovej prípojky, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby „Rekonštrukcia objektu Jakubovo nám. č. 4,5 v Bratislave – Kongregácia sestier Najsvätejšieho spasiteľa, Slovenská provincia – sídlo Kongregácie a zariadenia pre seniorov“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21773 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 9013 a 21773. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2011
21.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810211100/0099 [PDF, 1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810211100/0099 uzatvorená dňa 20.12.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť na pozemku registra C parc. č. 17386/12 existenciu vodovodnej prípojky a vodovodnej šachty v prospech vlastníka stavby súp. č. 2443, k. ú. Rača
Zmluva zverejnená dňa : 21.12.2011
21.12.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288809691100 zo dňa 20.12.2011 uzatvorená za účelom zriadenia práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami na novovytvorenom pozemku v k.ú. Devín, parc. č. 729/20 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 vzniknutého podľa GP č. 24/2011 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 zapísaného na LV č. 1 ako parcela registra "C".
Zverejnená: 21.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2828 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 109 110 111 -112- 113 114  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.