Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 113  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.1.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508322100/0099
uzatvorená za účelom uloženia SO 820 VN káblové rozvody a napojenie na existujúce rozvody VN a SO 840 Trasa telekomunikačných rozvodov k stavbe "Obytný súbor Rakyta", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2334 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3890 a 3884/1, k.ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001392
Dátum uzatvorenia: 18.01.2022
Dátum zverejnenia: 18.01.2022
Dátum účinnosti: 19.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
14.1.2022Zmluva č. 28 88 0227 21 00
Zmluva č. 08 88 0227 21 00 o vecnom bremene práva uloženia, užívania, prevádzky, správy a vstupu osôb z dôvodu opráv a rekonštrukcie na zaťažených pozemkoch v prospech Hlavného mesta SR Bratislava ako vlastníka stavebných objektov SO11.2 komunikácia Ivánska cesta a SO 53.1 verejné osvetlenie v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
Oddelenie geodetických činností
13.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00
Predmetom Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00 je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Oprávnenej stavby, obsahom ktorého je povinnosť vlastníka Zaťaženého pozemku strpieť vecné bremeno práva umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie a modernizácie Oprávnenej stavby na novovytvorenom pozemku parc. č. 21691/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² vzniknutého podľa GP č. G1-853/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691, evidovanom na LV č. 3495.
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej horúcovodnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 9134/109 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 11.1.2022
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022
10.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508252100
Zmluva uzatvorená dňa 10.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblového vedenia pre stavbu ,,BA_Čunovo_Záhumenná_NNK, SO 01 Káblové vedenie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 83/10, 694/168, 694/206 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.1.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508262100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 10.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky pre stavbu ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2255/1 v k.ú. Záhorská Bystrica.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506982100
uzatvorená za účelom uloženia preložky strednotlakového plynovodu k stavbe Zariadenia Domov pri kríži na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3449/141 v k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000794
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
5.1.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806692100
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806692100, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva osadenia elektronabíjacej stanice s NN prípojkou na častiach pozemkov parc. č. 499/2 a 495 k. ú. Lamač v prospech ZSE, a.s.
Dátum uzatvorenia: 05.01.2022
Dátum zverejnenia: 05.01.2022
Dátum účinnosti: 06.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.12.2021Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505272100
Uzatvorený dňa 31.12.2021, zmena oprávnenej nehnuteľnosti, pozemok registra C-KN parc.č. 3626/10, stavba s.č. 7436, LV č. 926, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
31.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508412100/0099
Uzatvorená dňa 31.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobnej stavby ,,Vodovodná prípojka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16883/1, LV č. 1040 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286508412100/0099
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
30.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 2555/300, v k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: 286508032100
Dátum uzatvorenia: 30.12.2021
Dátum zverejnenia: 30.12.2021
Dátum účinnosti: 31.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
28.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508182100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO07 Rekonštrukcia NN prípojky k stavbe "RD - Zlaté schody", na pozemku registra E-KN parc. č. 3036/1, k.ú. Devín
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001380
Dátum uzatvorenia: 28.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508172100
Zmluva uzatvorená dňa 27.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Laguna 423“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/156 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti Čunovo Development s. r. o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť SEGAMA, s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000862
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 349/2 v k.ú. Vajnory
Číslo zmluvy: 286508292100/0099
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
21.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507632100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO-H4 Vodovodná prípojka pre objekt SO-V4, SO-K4.1 Kanalizácia splašková pre objekt SO-V4 a SO-K4.2 Kanalizácia dažďová pre objekt SO-V4 k stavbe „Bratislavské podhradie – Vydrica“ , na pozemku reg. C-KN parc. č. 545/3, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001379
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508272100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 20.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Banícka 6 - rodinný dom s tromi bytmi - prístavba a nadstavba“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3762/27 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508312100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 20.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby NN prípojky na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22341 v k.ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507912100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 20.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby NN prípojky na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15641/3 a 22192/33 v k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507382100/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov: SO 3.41 Prípojka plynu BCT 3 "O", SO 3.53.1 Slaboprúdový koridor pre bytové domy, SO 3.53.2 Slaboprúdový koridor pre "AB", SO 3.90 Prekládka slaboprúdových rozvodov k stavbe ,,Polyfunkčný súbor BCT 3, Administratíva a bytové domy“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21835/13, parc. č. 21837/3, LV č. 797, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507942100/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky drobná stavba ,,Kanalizačná prípojka pre RD“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21696/6, LV č. 6747, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507972100/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Prestavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1182/12, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507662100/0099
Uzatvorená dňa 15.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Dom pre individuálnu rekreáciu na celoročné bývanie - Prípojka NN“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 9286, LV č. 10625, parc. č. 9379, LV č. 7003, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
15.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508102100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Úprkova 23 - prestavba rodinného domu" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 4898 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
15.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej kanalizačnej prípojky na pozemkoch registra E-KN parc.č. 850/101,850/201 v k.ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 113  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.