Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 99  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500242100/0099
Uzatvorená dňa 24.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rekonštrukcia rodinného domu, Ľudové námestie 33“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22023/9 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 24.02.2021
Dátum zverejnenia: 24.02.2021
Dátum účinnosti: 25.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500402100/0099
Uzatvorená dňa 24.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrická prípojky pre stavbu ,,RD Košta“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 715/102 v k.ú. Lamač
Dátum uzatvorenia: 24.02.2021
Dátum zverejnenia: 24.02.2021
Dátum účinnosti: 25.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500772100/0099
Uzatvorená dňa 24.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre drobnú stavbu ,,NN prípojka“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 24.02.2021
Dátum zverejnenia: 24.02.2021
Dátum účinnosti: 25.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
23.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500322100/0099
uloženie kanalizačnej prípojky k existujúcej záhrade nachádzajúcej sa na p.č. 18168/5, na pozemku registra C-KN parc. č. 18170/2, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 23.02.2021
Dátum zverejnenia: 23.02.2021
Dátum účinnosti: 24.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
23.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500612100
uloženie stavebného objektu SO 03 - časť prípojka vodovodu k stavbe "Parkovisko SZU Kramáre", na pozemku registra C-KN parc. č. 21648/4
Dátum uzatvorenia: 23.02.2021
Dátum zverejnenia: 23.02.2021
Dátum účinnosti: 24.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
23.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500492100
uloženie prípojky splaškovej kanalizácie a NN prípojky k stavbe "Prestavba haly na Garni Hotel" na pozemku registra C-KN parc. č. 9871/1, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 23.02.2021
Dátum zverejnenia: 23.02.2021
Dátum účinnosti: 24.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
22.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500262100
zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 03.2a Predĺženie verejného vodovodu k stavbe "Business Center Bratislava I Plus, Jarabinkova ul." na parcele reg. "C" KN parc. č. 22196/3 v k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 22.02.2021
Dátum zverejnenia: 22.02.2021
Dátum účinnosti: 23.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
22.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500272100/0099
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinné domy KURUCOVA - Kurucova 6, Bratislava-Nové Mesto“ na pozemky reg. „C“ KN parc. č. 21664/1 a 21661/1 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 22.02.2021
Dátum zverejnenia: 22.02.2021
Dátum účinnosti: 23.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
22.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800372100
Predmetom zmluvy je, právo Oprávneného umiestniť na Pozemku,b) právo Oprávneného kedykoľvek podľa vlastného uváženia užívať, prevádzkovať, zabezpečovať údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie na Pozemku
Dátum uzatvorenia: 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 22.02.2021
Dátum účinnosti: 23.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500712100/0099
Uzatvorená dňa 19.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe "Bytový dom Podunajská" na pozemku registra „E“ KN parc. č. 115, LV č. 7278, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 19.02.2021
Dátum zverejnenia: 19.02.2021
Dátum účinnosti: 20.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800342100/0099
Predmetom zmluvy je, že zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena,
Dátum zverejnenia: 17.02.2021
Dátum účinnosti: 18.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507822000/0099
uloženie verejného STL plynovodu D 110 a prípojky STL plynovodu k stavbe "Polyfunkčný komplex - A,B,C, Dlhé Diely", na pozemkoch C-KN parc. č. 3651/1 a 3651/448, k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 16.02.2021
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Dátum účinnosti: 17.02.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500572100/0099
Uzatvorená dňa 10.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe „Výstavba vodovodnej prípojky k rodinnému domu na ulici Halašova 11 v Bratislave“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22030, LV č. 5567, k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.02.2021
Dátum zverejnenia: 10.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
10.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500452100/0099
Uzatvorená dňa 10.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu KLASIK 112 – Prímoravská ul.“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1834/1, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 10.02.2021
Dátum zverejnenia: 10.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
10.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500462100/0099
Uzatvorená dňa 10.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, NN prípojky a elektrickej skrinky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 410/7, LV č. 847, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 10.02.2021
Dátum zverejnenia: 10.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
9.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500312100/0099
uzatvorená dňa 09.02.2021, za účelom uloženia SO 07 Elektro prípojka k stavbe „Palárikova 15 Bytový dom“, na pozemku registra C-KN parc. č. 21701 a pozemku registra E-KN parc. č. 21708, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
9.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500692100
uzatvorená dňa 09.02.2021, za účelom uloženia prípojky plynu k stavbe „Dva rodinné dvojdomy“, na pozemku registra E-KN parc. č. 1376/7, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
9.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500512100/0099
uzatvorená dňa 09.02.2021, za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k existujúcej prevádzke rýchleho občerstvenia, na pozemku registra C-KN parc. č. 1336/12, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
9.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500482100/0099
uzatvorená dňa 09.02.2021, za účelom uloženia NN prípojky, kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom Čremchová“, na pozemku registra C-KN parc. č. 22302, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
9.2.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509331700/0099
uzatvorený dňa 09.02.2021 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný dom – Rezidenčné centrum, Bradlianská ulica“, na pozemku registra E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
8.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508892000/0099
uzatvorená dňa 08.02.2021 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k pripravovanej budúcej stavbe na pozemky reg. „C“ KN parc. č. 3144/4 v k. ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 08.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
3.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508732000/0099
Uzatvorená dňa 03.02.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Cesty, chodníky a inžinierske siete IBV Bratislava, Záhorská Bystrica - Vrbánky“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 652/2, parc. č. 5885/1, LV č. 7186, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 03.02.2021
Dátum zverejnenia: 03.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
2.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00, ktorého predmetom je povinnosť strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami na pozemkoch parc. č. 1165/9, 1641, 1642, 1643/1, 1643/2, 1643/4, 1643/2 v k.ú. Devín

Uzatvorená dňa: 01.02.2021
Zverejnená dňa: 02.02.2021
2.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508752000
uzatvorená dňa 02.02.2021 za účelom uloženia SO 501 – časť NN rozvod k stavbe „Polyfunkčný objekt Septimo 2, súp. číslo 3297, Gogoľova ulica“, na pozemku registra C-KN parc. č. 3703, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 02.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
2.2.2021Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č. 286500332100
uzatvorená dňa 02.02.2021 za účelom zmeny oprávnenej nehnuteľnosti, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Zástavba rodinných domov“ Vajnory, na pozemkoch registra E-KN parc. č. 3024/1, k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 02.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 99  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.