Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 90  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501862000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501862000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky pre stavbu ,,Skladová hala, Stará Ivanská cesta, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22242/1 v k.ú. Trnávka.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502032000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502032000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,3RD Líščie údolie Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3538/102 v k.ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502222000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502222000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, plynovej, kanalizačnej prípojky a areálovej kanalizácie pre stavbu ,,Novostavba bytového domu, Strážna ul., Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4982/1, 21680 a pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 6549, 21696/101 v k.ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
26.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0193 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0193 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzku a výkon správy Verejného osvetlenia na pozemkoch registra "C" parc. č. 7535/15,16 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 05. 2020
Zverejnená dňa: 26. 05. 2020
26.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502142000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502142000/0099 za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe „Rodinný dom, Hraničiarska 118“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 77/2 v k.ú. Čunovo.

Dátum uzatvorenia: 26.05.2020
Dátum zverejnenia: 26.05.2020
26.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502182000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502182000 za účelom vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom – TOPAS 96/53 Z“ na pozemku registra E-KN parc. č. 842, k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 26.05.2020
Dátum zverejnenia: 26.05.2020
26.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500202000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500202000 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, k stavbe „Lesná ul. 12 – novostavba rodinného domu“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 26.05.2020
Dátum zverejnenia: 26.05.2020
21.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0024 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0024 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy CDS na pozemku registra "C" KN parc. č. 956/34 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2020
Zverejnená dňa: 21. 05. 2020
21.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0071 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0071 20 00, ktorej predmetom je povinnosť povinného strpieť vstup, výstup, prechod a prejazd cez pozemok registra "C" KN parc. č. 1308 - orná pôda vo výmere 588 m2 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 21. 05. 2020
Zverejnená dňa: 21. 05. 2020
21.5.2020Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410.

Uzatvorený dňa: 03. 02. 2020
Zverejnený dňa: 21. 05. 2020
21.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410, ktorá spočíva v povinnosti povinného strpieť vecné bremeno spočívajúce v zriadení inžinierskych sietí a práve vstupu na pozemky parc. č. 16908/2,16, 22247/9 a 22180/100 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26. 11. 2020
Zverejnená dňa: 21. 05. 2020
18.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501892000
uzatvorená dňa 18.05.2020 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbám rodinných domov „Dom A“, „Dom Marco“, „Dom Daniel“, „Dom MM“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 15637/3, 15638/2, 22192/4 v k.ú. Lamač.

Dátum zverejnenia: 18.05.2020
18.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501882000
uzatvorená dňa 18.05.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbám rodinných domov „Dom A“, „Dom Marco“, „Dom Daniel“, „Dom MM“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 15637/3, 15638/2, 22192/4 v k.ú. Lamač.

Dátum zverejnenia: 18.05.2020
18.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502132000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502132000/0099 za účelom uloženia elektrickej a vodovodnej prípojky k stavbe „Napojenie plánovanej novostavby rodinného domu na inžinierske siete“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 432/8 v k.ú. Jarovce

Dátum uzatvorenia: 18.05.2020
Dátum zverejnenia: 18.05.2020
14.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremenač. 28 88 0174 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0174 20 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť vstup, prechod peši, prejazdu a prevádzkovanie inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN parc. č. 4289/16 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 05. 2020
Zverejnená dňa: 14. 05. 2020
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501222000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501222000 za účelom uloženia plynovej prípojky k stavbe „Plynová prípojka pre detské jasle“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 15637/3, 15638/2, 22192/4 v k.ú. Ružinov.

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 11.05.2020
11.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510521700/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510521700/0099 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena.

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 11.05.2020
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0077 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0077 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd cez časti pozemkov registra "C" parc. č. 711/2, 713/3, 715/27, 762/5,6, a 768/5 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0172 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0172 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a a prejazdu cez pozemok registra "E" parc. č. 709 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 30. 04. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
11.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0161 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0161 20 00, ktorej obsahom je povinnosť vlastníka strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 22298, 18346 a 22298/4 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
7.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502082000
uzatvorená dňa 07.05.2020 za účelom uloženia SO 300 Predĺženie verejného plynovodu k stavbe „Polyfunkčný komplex, Bosákova ul., Bratislava – IV. etapa“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka.

Dátum zverejnenia: 07.05.2020
7.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502192000/0099
uzatvorená dňa 07.05.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Ladzianského ul. na pozemku registra C-KN parc. č. 5750/2, k.ú. Vinohrady.

Dátum zverejnenia: 07.05.2020
27.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501152000
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO C 210 Kanalizačná prípojka k stavbe „Obytný súbor Čulenova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21788/1 v k.ú. Staré Mesto

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099 z dôvodu neuloženia stavebného objektu SO C 201 Areálový rozvod požiarnej vody na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21788/1 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO-12-E-D Distribučné NN rozvody pre SO-01-E5. SO-01-E6, SO-01-E7 k stavbe „Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 15470/10 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 27.04.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 90  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.