Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 99  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.2.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500132100/0099
uzatvorená dňa 01.02.2021 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu Alfa a Beta“ na pozemky reg. „E“ KN parc. č. 253/1 a 254/2 v k. ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 01.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
27.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0855 20 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0855 20 00/0099, ktorej predmetom je právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlám na parc. č. 19375/8, 19391/3 a 19392 v k.ú. Vinohrady

Uzatvorená dňa: 26.01.2021
Zverejnená dňa: 27.01.2021
25.1.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508182000
uzatvorená dňa 25.01.2021 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky k stavbe „Novostavba polyfunkčného domu“ na pozemok reg. „C“ KN parc. č. 22189 v k. ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 25.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
25.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508682000/0099
uzatvorená dňa 25.01.2021 za účelom uloženia NN rozvodu, predĺženia verejného vodovodu, splaškovej kanalizácie a pripojovacieho plynovodu k stavbe „Technická infraštruktúra pre rodinné domy ulica K Horánskej studni“ na pozemky reg. „C“ KN parc. č. 31/7 a 167/1 a pozemky reg. „E“ KN parc. č. 410/7 a 1460/402 v k. ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 25.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
20.1.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508622000
Uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - novostavba“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/2 v k.ú. Vajnory,
Dátum uzatvorenia: 20.01.2021
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
20.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508852000/0099
Uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky k stavbe „Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21606, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 20.01.2021
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
20.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508782000/0099
Uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 205 Prípojky VN pre stavbu ,,Bytové domy Nad Sihoťou, Matejkova ulica, Bratislava“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 4169 a 4202 v k.ú. Karlova Ves,
Dátum uzatvorenia: 20.01.2021
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
20.1.2021Zmluva o zrušení vecného bremena č. 246508672000
uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zrušenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech vlastníka oprávnených nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves, a to pozemkov parc. č. 2273/1, 2273/2, 2273/3 a stavieb súp. č. 648 a 6113.
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Dátum účinnosti: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
20.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508812000/0099
Uzatvorená dňa 20.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a prípojky plynu k stavbe ,Mladé Čunovo – ZÁHRADY“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 83/1, LV č. 2, parc. č. 83/30, LV č. 2, k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 20.01.2021
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
19.1.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506141800/0099
uzatvorená dňa 19.01.2021 z dôvodu nerealizovania inžinierskych sietí k „existujúcemu skladu s administratívou, nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. 11276/4“, pozemok registra C-KN parc. č. 21949/121, k.ú. Nivy a pozemok registra C-KN parc. č. 11276/2, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 19.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
19.1.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500152100
uzatvorená dňa 19.01.2021 za účelom uloženia stavebných objektov SO 41 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky, SO 42 Rekonštrukcia kanalizačných prípojok a SO 31 Horúcovodná prípojka k stavbe „Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 21973 a 21988, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 19.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
8.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503952000/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2401/22, parc. č. 2401/23, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 08.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
7.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt INVERSO – Hraničná, Mierová, Gagarinova, Bratislava na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/44, LV č. 1, parc. č. 866/28, LV č. 1201, parc. č. 3127/6, LV č. 1201, parc. č. 4075/83, LV č. 1201, parc. č. 15556/34, LV č. 1201, pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 374/100, LV č. 7868, parc. č. 377/101, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
7.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507832000/0099
Uzatvorená dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 04 Vodovodná prípojka a SO 06 Elektrická prípojka k stavbe ,,Novostavba rodinného domu – Kráľovské údolie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1868/2, LV č. 1656, parc. č. 1874/1, LV č. 1656, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21506/1, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
7.1.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792000/0099
Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Dva rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1742/3, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
5.1.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507302000/0099
uzatvorená dňa 05.01.2021 za účelom uloženia verejného vodovodu DN 150, splaškovej kanalizácie DN 300, kanalizačnej prípojky DN 200 a dažďovej kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný komplex – A, B, C, Dlhé Diely“, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 3517, 3595, 3651/1 a 3651/448, k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 05.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
30.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508692000
uzatvorená dňa 30.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 13610/3 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 30.12.2020
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099 uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum uzatvorenia: 29.12.2020
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
29.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099
28.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286507852000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21586/7, 21586/29 a registra E-KN parc.č. 21587 zriadenie a uloženie rozvodov NN
21.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507862000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 410 v k.ú. Rusovce zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 18.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Oddelenie dopravy
18.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506002000/0099
uzatvorená dňa 18.12.2020 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia inžinierskej siete - Rozšírenie distribučného rozvodu NN pre stavbu „Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad – obj. D6 – Elektroinštalácia silnoprúdová – Rozšírenie distribučného rozvodu NN, Žižkova 30, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1707/4, 21462/5, 1669/5, na pozemku registra E-KN parc. č. 22344/1, 1697/1, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 18.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
17.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507752000
uzatvorená dňa 17.12.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom a garáž, Hríbová ulica“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 295/21 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
17.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508532000/0099
Uzatvorená dňa 17.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky pre stavbu ,,Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 644/301 v k.ú. Devín,
Dátum uzatvorenia: 17.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
16.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507472000/0099
uzatvorená dňa 16.12.2020 za účelom uloženia rozvodov slaboprúdu k stavbe „Polyfunkčný komplex – A, B, C, Dlhé Diely“, na pozemku registra C-KN parc. č. 3651/1, k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 99  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.