Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 82  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0471 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0471 19 00/0099, ktorej predmetom je uzatvorenie zmluvy o venom bremene spočívajúcom v práve vstupu, výstupu, prechodu a prejazdu cez časti pozemkov registra "C" parc. č. 2472/1, 2545/1 a 2546 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 26. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 08. 2019
23.8.2019Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00, ktorého predmetom sú pozemky registra "C" parc. č. 97/2, 98/1, 98/2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorený dňa: 23. 08. 2019
Zverejnený dňa: 23. 08. 2019
23.8.2019Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 2948/83 - ostatné plochy a nádvoria vo výmere 1491 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 23. 08. 2019
Zverejnená dňa: 23. 08. 2019
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505241900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov k stavbe „Bory Home I“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2761 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505371900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov SO 15.1 Pripojovací plynovod, SO 11.1 Vodovodná prípojka, SO 12.1 Prípojka kanalizácie, SO 13 Vonkajšie distribučné rozvody NN k stavbe „Bytové domy Jeséniova ul. - Koliba“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 4982/1, 21680 v k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 22.08.2019 za účelom predĺženia lehoty na doplnenie podkladov a uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505541900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia kanalizačnejprípojky k stavbe „Rodinný dom – dostavba, Líščie nivy 21, Bratislava, Ružinov“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21939/5 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502861900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 11 pripojovací distribučný STL plynovod pre stavbu ,,SMARTTI Údernícka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4123 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505041900
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodovodnej šachty k stavbe „Dom služieb“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3683/5, 3683/6, 3683/7, 3684/1, 3730/2 v k.ú. Karlova Ves,
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505331900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky k stavbe „Plávajúce zariadenie ANNIKA“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 5105/87, 5122, 5123, 5125, 5135/1, 5139/3 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 5788 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
21.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504741900
Zmluva uzatvorená dňa 21.08.2019 za účelom uloženia prípojky VN k stavbe „3 bytové domy – Bystrická ul.“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2292/460 a 2292/461, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 21.08.2019
21.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286505181900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 21.08.2019 za účelom uloženia NN prípojky k existujúcim záhradám a rekreačným chatám a k stavbe „Prístavba rekreačnej chaty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2104/3 a 2285/3 a pozemku reg. E-KN parc. č. 3013/200, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 21.08.2019
15.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 286504781900
Zmluva uzatvorená dňa 15.08.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky v rámci stavby „Napojenie Distribučno-skladového centra na verejnú kanalizáciu na ulici Dvojkrížna – Korytnická“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 5680/1 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 15.08.2019
14.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505021900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 12.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky kanalizácie a prípojky NN k stavbe ,,Verejný skladový objekt SELFSTORAGE“ na pozemkoch registra „E“ KN p.č. 13669/102 a p.č. 13665/2, v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 12.08.2019
Dátum zverejnenia: 14.08.2019
13.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 13.08.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Záhradná chatka“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 9383/3 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 13.08.2019
6.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0507 1900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0507 1900/0099, ktorej predmetom zriadenie vecného bremena na pozemok registra "C" KN parc. č. 2837 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 05. 08. 2019
Zverejnená dňa: 06. 08. 2019
5.8.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505011900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 05.08.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3197 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 05.08.2019
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
5.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504631900
Zmluva uzatvorená dňa 05.08.2019 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Plaváreň na území mestskej časti Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3247 a 3264/1 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
5.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504641900
Zmluva uzatvorená dňa 05.08.2019 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Prípojka a DOST Prokofievova 14-16 a Andrusovova 11 v MČ Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3316/2, 3317, 3365/4 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
31.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504601900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena pre ochranné a bezpečnostné pásma plynárenského zariadenia k stavbu ,,Galvaniho Business Centrum V.“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15685/35 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504721900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO-H 101.2 Prekládka vodovodu (2x DN 800)-časť 2, SO-H 104 Prekládka vodovodu DN 200, SO-K 101 Prekládka kanalizácie – stoka DN 400, SO-H 106 Vodovod DN 150, SO-K 105 Kanalizácia splašková, SO-K 110.5 Kanalizácia dažďová DN 600 a záchytný rigol - časť 5., SO-K 110.6 Kanalizácia dažďová DN 600 a záchytný rigol - časť 6. pre stavbu ,,Bratislavské podhradie - Vydrica“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 535/8, 535/12 a registra „E“ KN parc. č. 590/200, 21435, 21438/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504731900
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom uloženia prípojky elektriny k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1495, 1507/1 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504681900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 30.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia skrine SP5 k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3545/3 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 30.07.2019
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 286504611900
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcej stavbe „ČSPHM na Tomášikovej ul.“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 15272/209, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504421900
Zmluva uzatvorená dňa 31.07.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Ochrana pred zatápaním Areálu MZVEZ SR a odizolovanie suterénnych priestorov“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3713, 21630 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 31.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 82  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.