Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 90  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501802000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia NN prípojky, plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe „Zariadenie opatrovateľskej služby, Jeséniová 20, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21680, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501942000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom vila R+R“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21696/1, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
27.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508532000/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Villa Nekrasov – obj. SO 02 – Rodinný dom B, Nekrasovova ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21580 v k.ú. Staré Mesto,

Dátum uzatvorenia: 27.04.2020
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
23.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501172000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21844/2 v k.ú Nivy zriadenie a uloženie vodovodu.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 23.04.2020
23.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.2786501162000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.15351/1, k.ú. Nivy zriadenie a uloženie prípojky VN.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 23.04.2020
22.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501262000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501262000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe ,,Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5550, LV č. 4833 v k.ú. Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 22.04.2020
22.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501812000
uzatvorená dňa 22.04.2020 za účelom uloženia stavebných objektov SO 07a Prípojka elektro NN pre objekt A a SO 07b Prípojka elektro NN pre objekt B k stavbe „Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21876 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 22.04.2020
20.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501332000
Uzatvorená dňa 20.04.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „BA_Staré Mesto, Kubániho, NNK“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21606, 21607 a pozemku reg. E-KN parc. č. 4819 v k.ú. Staré Mesto

Dátum zverejnenia: 20.04.2020
20.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500832000
Uzatvorená dňa 20.04.2020 za účelom uloženia teplovodnej prípojky k stavbe „Prípojka a DOST Černyševského 9, Bratislava - Petržalka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 4620/4, 4678, 4679, 4680 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 20.04.2020
17.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0176 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0176 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom práva prechodu peši, vjazdu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc. č. 16990/5 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 04. 2020
Zverejnená dňa: 17. 04. 2020
17.4.2020Dodatok č. 28 88 0897 19 01
Dodatok č. 28 88 0897 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0897 19 00, ktorého predmetom je oprava chyby v písaní.

Uzatvorený dňa: 14. 04. 2020
Zverejnený dňa: 17. 04. 2020
16.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500792000/0099
Uzatvorená dňa 16.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Dva rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1742/3 v k.ú. Devínska Nová Ves

Dátum uzatvorenia: 16.03.2020

Dátum zverejnenia: 16.04.2020
16.4.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501362000
uzatvorená dňa 16.04.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 07 Prípojka elektro NN k stavbe „Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 21875 a 21876 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 16.04.2020
31.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/VB-008/2020/Trnávka/0107/3410, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení, vstup a vjazd na pozemok registra "E" KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2020
Zverejnená dňa: 31. 03. 2020
31.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0107 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0107 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena, obsahom ktorého je povinnosť povinného strpieť vybudovanie a následné užívanie prestrešenia vstupu na pozemku registra "C" KN parc. č. 4464/5, k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2020
Zverejnená dňa: 31. 03. 2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501212000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501212000/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej a plynovej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 14814/197 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 14802 v k.ú. Trnávka.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501022000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501022000/0099 uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Kanalizačná prípojka pre regulačnú stanicu - Kutlíková“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č.937/10 v k.ú. Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501232000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501232000 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 624-00 Prípojka NN pre VO na D2 ZÚ-portál Polianky v rámci stavby „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ na pozemku registra E-KN parc. č. 1054 a pozemkoch registra C-KN parc. č. 3496/96 a 3496/122, k.ú. Lamač.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501242000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501242000 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 671-00 Informačný systém diaľnice v rámci stavby „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2617/10, 2617/11 a 2616/41, k.ú.Dúbravka

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501202000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501202000/0099 uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky, dažďovej kanalizácie, jednotnej kanalizácie, verejného plynovodu STL, káblového rozvodu VN, optickej prípojky v rámci stavby „Zástavba Staré Grunty“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 22322, 22331, 22337.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900 uzatvorený z dôvodu odstránenia chyby v písaní, uloženie plynovej, vodovodnej kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Západný rad – Rodinné domy A a B“, pozemok registra E-KN parc. č. 21513, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
30.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500172000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500172000/0099 uzatvorená dňa za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný dom na Bazovej ulici Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 10131/25 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 10131/302 v k.ú. Nivy.

Dátum zverejnenia: 30.03.2020
Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
6.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501062000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 709 k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 06.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
5.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500662000/0099
Uzatvorená dňa 05.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov – SO 04.5 Prípojka vody, SO 04.4 Prípojka kanalizácie a SO 04.6 Plynová prípojka pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt Paulínyho ulica, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21375/4 v k.ú. Staré Mesto,

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020
5.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500182000/0099
Uzatvorená dňa 05.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný dom na Bazovej ulici, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21864/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 10131/302 v k.ú. Nivy,

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 90  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.