Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 99  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508662000/0099
uzatvorená dňa 16.12.2020 za účelom uloženia NN prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe „Polyfunkčná budova – ul. Leopolda Jablonku“, na pozemku registra E-KN parc. č. 3798/279, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506992000/0099
Uzatvorená dňa 15.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21698/1, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 15.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
15.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0695 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0695 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena , ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy inžinierskych sietí na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 5859/6,8,339 a nasl. v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 11. 12. 2020
Zverejnená dňa: 15. 12. 2020
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808592000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808592000/0099, ktorej predmetom je zriadenie na pozemku parc. č. 9193/6 v k.ú. Nivy líniovú stavbu protipovodňovej ochrany, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenie líniovej stavby, vstup a vjazd vozidiel z dôvodu zriadenia a realizácie líniovej stavby protipovodňovej ochrany

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808602000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808602000/0099, ktorej predmetom je zriadenie na nehnuteľnostiach parc. č. 9193/501 a 9193/6 v k.ú. Nivy promenádu a terasu, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie, modernizácie a vstup osôb, vjazd vozidiel z dôvodu zriadenia a realizácie promenády.

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
15.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808612000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808612000/0099, ktorej predmetom je zriadiť na parc. č. 21795/2,21793/1 a 21793/2 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a realizáciu stavby, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržby, rekonštrukcie, modernizácie -vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu realizácie stavby

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
11.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507972000
uzatvorená dňa 11.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba dvoch rodinných domov“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1007/238 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 1567, 1570 v k.ú. Rača
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
11.12.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286505851900
uzatvorená dňa 11.12.2020 z dôvodu vydania rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Katastrálneho odboru pod č. V-10225/2020 zo dňa 15.05.2020, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vecného bremena
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
11.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507392000/0099
uzatvorená dňa 11.12.2020 za účelom uloženia káblového vedenia NN a prekládky VN vedenia k stavbe „SO 01-Prekládka VN vedenia, SO 02-Demontáž vzd. vedenia VN“ a „SO 01 Káblové vedenie NN“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 1440/1 a 1466 v k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
10.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510861700/0099
uzatvorený dňa 10.12.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, prípojka vody, kanalizácie, plynu a NN prípojka k stavbe: „Bytový dom Lazaretská - Dunajská“, na pozemku registra C-KN parc. č. 21769 a pozemku registra E-KN parc. č. 21759, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
10.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508192000/0099
uzatvorená dňa 10.12.2020 za účelom uloženia SO 101a Preložka STL plynovodu D63 k stavbe „Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica, Bratislava – Nové Mesto“, na pozemku registra E-KN parc. č. 15115/3, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
10.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507802000/0099
uzatvorená dňa 10.12.2020 za účelom uloženia SO 501 Prípojka VN k stavbe „Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica, Bratislava – Nové Mesto“, na pozemku registra E-KN parc. č. 15115/3, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
10.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507682000/0099
uzatvorená dňa 10.12.2020 za účelom uloženia SO 301.1 Verejný vodovod a SO 303 Prípojka verejnej kanalizácie – časť pripojovacia vetva k verejnej kanalizácii DN 400 k stavbe „Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica, Bratislava – Nové Mesto“, na pozemku registra C-KN parc. č. 15115/3 a pozemku registra E-KN parc. č. 15115/111, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
10.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505012000
uzatvorený dňa 10.12.2020 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“, pozemok registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
9.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507482000
uzatvorená dňa 09.12.2020 za účelom uloženia elektrickej, plynovej, vodovodnej a UPC prípojky k stavbe „Rodinný dom Vrakuňa II“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 900/103 v k. ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
9.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0770 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0770 20 00, ktorej predmetom je strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami na pozemku C KN parc. č. 1272/10 v k.ú. Devín

Uzatvorená dňa: 08.12.2020
Zverejnená dňa: 09.12.2020
8.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507092000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507092000/0099 uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a prípojky kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný komplex ISTER TOWER“, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 9134/9 a 9134/69 a pozemku registra E-KN parc. č. 21789/1, k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 08.12.2020
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506692000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia dvoch kanalizačných prípojok k existujúcemu rodinnému domu a záhrade nachádzajúcim sa na pozemkoch p.č. 1308/2, 1309/2, 1309/1 a 1309/8, uložených na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506682000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1312/1 a 1312/2, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
Názov prílohy s diakritikou: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506682000, Príloha: kópie geometrického plánu
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506712000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1311/1 a 1311/2, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506672000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1310/1 a 1310/2, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
7.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506702000
uzatvorená dňa 04.12.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemkoch p.č. 1309/5 a 1309/7, uloženej na pozemku registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 07.12.2020
7.12.2020Dodatok č. 28 88 0364 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0364 20 00
Dodatok č. 28 88 0364 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0364 20 00, ktorého predmetom je zmena záhlavia zmluvy o zriadení vecného bremena. Zmena je týkajúca sa rodného čísla.

Uzatvorený dňa: 04.12.2020
Uverejnený dňa: 07.12.2020
4.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507782000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 22180/100 v k.ú. Trnávka zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 04.12.2020
Dátum zverejnenia: 04.12.2020
3.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507742000/0099
Uzatvorená dňa 03.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí - SO 12 Rozšírenie plynovodu STL , SO 04 Prekládka VN pre stavbu ,,ACTIVITY HOUSE PASIENKY – polyfunkčný objekt“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21949/25 v k.ú. Ružinov,
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 99  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.