Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 90  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506491800/0099
Uzatvorený dňa 05.03.2020 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – káblová slučka a skriňa SR k stavbe „Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Novosvetská ulica“

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020
4.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504921900/0099
uzatvorený dňa 04.03.2020 z dôvodu rozšírenia budúcich oprávnených z vecného bremena, uloženie areálového vodovodu pre existujúce záhrady a pre výstavbu rekreačnej chaty, pozemok registra C-KN parc. č. 343/1, k.ú. Devín

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500572000/0099
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Staré Mesto, Kozia, 13 NNK“ na pozemku registra E-KN parc. č. 21442, k.ú. Staré Mesto

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500912000/0099
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia elektrickej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 6260 v k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501012000/0099
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 6261 v k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
4.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500282000
uzatvorená dňa 04.03.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „BRICK PARK radové rodinné domy – Vrútocká ul., Bratislava - Trnávka“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 14813/77 v k.ú. Trnávka

Dátum zverejnenia: 04.03.2020
3.3.2020Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č.286500072000 a geometrické plány
Zriadenie a zrušenie vecného bremena na pozemkoch podľa priložených geometrických plánov

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
3.3.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500522000/0099
Uzatvorená dňa 03.03.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný dom, Bratislava Ružinov, Teslova ul.“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22188, 22189 v k.ú. Ružinov,

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
3.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900
Stručný popis: Uzatvorený dňa 03.03.2020 za účelom odstránenia nedostatkov v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900, a to zmenou oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi z katastra nehnuteľností v dôsledku uzatvorenia Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva zo dňa 14.10.2019 v zmysle geometrického plánu č. 5/2019 zo dňa 21.04.2019

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
2.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505881900
uzatvorený dňa 02.03.2020 z dôvodu odstránenia nesprávne uvedeného pojmu v zmluve, pre stavbu „Novostavba bytového domu na Opavskej ulici“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21648/1, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 02.03.2020
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500612000/0099
Uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom, Kunerádska 23, Bratislava - Lamač“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1026/6 v k.ú. Lamač.

Dátum uzatvorenia: 25.02.2020
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
25.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504941600/0099
uzatvorený dňa 25.02.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba „Bytový dom Na Piesku“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1507/3, 1507/32 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 721/154, 721/155, k.ú. Ružinov
25.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500012000/0099
uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 25.02.2020
24.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500582000/0099
Uzatvorená dňa 21.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekreačný dom_Mažgut“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3623, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves .

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
24.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099
Uzatvorená dňa 21.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2401/22, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
19.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410 [PDF, 445 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzatvorená podľa ustanovenia § 50v spojení ustanovením § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 30203/ZoVB-3/2019/Ružinov/0107/3410, predmetom ktorej zriadenie a existencia inžinierskych sietí VZL plynovej prípojky k RS v km 8,935 a strpenie existencie ochranného pásma a právo vstupu oprávneného z vecného bremena na pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv IS VTL plynovej prípojky
Dátum uzatvorenia : 21.11.2019
Dátum zverejnenia : 19.02.2020
17.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU parc. číslo: 2663/102“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2660/107, parc. č. 2660/112, parc. č. 2660/116, parc. č. 2660/117, parc. č. 2660/119, parc. č. 2660/120, parc. č . 2663/94 v k.ú. Záhorská Bystrica.

Dátum uzatvorenia: 17.02.2020
Dátum zverejnenia: 17.02.2020
13.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500492000
uzatvorená dňa 13.02.2020 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Zmena stavby pred dokončením – Polyfunkčný objekt KREAL“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3703 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0056 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0056 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom umožnenia vstupu, výstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parc. č. 965/19 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 13. 02. 2020
Zverejnená dňa: 13. 02. 2020
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506131900
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom opravy rodného čísla oprávnenej z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506781800/0099
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505661700/0099
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
13.2.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0931 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0931 19 00/0099, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 535/7, 21463/3,1, 21462/22, 21463/6, 21462/11, 21428/1 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 13. 02. 2020
6.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0897 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0897 19 00, ktorej predmetom zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd cez pozemok registra C KN parc. č. 100/238 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 139 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 02. 2020
Zverejnená dňa: 06. 02. 2020
5.2.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500272000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500272000 uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO A 200 Vodovodná prípojka a SO A 210 Kanalizačná prípojka k stavbe „Obytný súbor Čulenova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21793/1 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 05.02.2020
Dátum zverejnenia: 05.02.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2228 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 90  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.