Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 82  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504501900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 939/4, 939/1 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie verej. Kanalizácie
Dátum uzatvorenia.: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Dátum účinnosti: 1.8.2019
31.7.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č.286507021700
Z dôvodu odovzdania stavebného objektu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava sa zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvného vzťahu, dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody
Dátum uzatvorenia: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Dátum účinnosti: 1.8.2019
30.7.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500971700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 30.07.2019 za účelom zmeny názvu budúceho oprávneného z vecného bremena a zmeny názvu stavby
Dátum zverejnenia: 30.07.2019
30.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503901900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 30.07.2019 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Zmena pred dokončením – Polyfunkčný objekt KREAL“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3703 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 30.07.2019
29.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 29.07.2019 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky pre existujúcu administratívnu budovu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21915, k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 29.07.2019
29.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504921900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 29.07.2019 z dôvodu uloženia areálového vodovodu pre existujúcu rekreačnú chatu, existujúcu záhradu a k stavbe „Výstavba rekreačnej chaty na p. č. 352“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 343/1, k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 29.07.2019
24.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504091900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 24.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO.400.IS.1 Verejný vodovod DN 300, SO 400.IS.2 Verejný vodovod DN 150, SO 520.IS Verejná kanalizácia DN 500, SO 620.IS Distribučný rozvod STL plynu, SO 400.ZK Verejný vodovod, SO 520.ZK Splašková kanalizácia DN 300, SO 830.ZK Rozvody 0,4 kV, SO-501.KJ Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie, SO 520.KJ Verejná kanalizácia DN 300, SO 400.KJ Verejný vodovod DN 200, SO B1.40 Vodovodná prípojka pre objekt B1, SO B1.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B1, SO B2.52 Kanalizačná prípojka pre objekt B2 a SO A2.63 Plynová prípojka pre A2 pre stavbu ,,Kopčianska JUH, Kopčianska ulica, Bratislava - Petržalka“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5404 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 24.07.2019
Dátum zverejnenia: 24.07.2019
22.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena 288802741900
Zmluva o zriadení vecného bremena 288802741900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časť pozemku registra "C" parc. č. 21740/1 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 06. 2019
Zverejnená dňa: 22. 07. 2019
17.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504671900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a prípojky káblovej televízie k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3545/3 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 17.07.2019
17.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802731900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802731900, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva osadenia elektronabíjacieho zariadenia s príslušenstvom na časti pozemku parc. č. 15123/9 k.ú. Nové Mesto v rozsahu podľa GP č. 23/2019.
Uzatvorená dňa: 16.07.2019
Zverejnená dňa: 17.07.2019
17.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0509 18 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0509 18 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch reg. "C" parc. č. 2725/3, podľa GP č. 30141/2017, parc. č. 2722/2 a parc. č. 2723/8 k.ú. Devínska Nová Ves .
Uzatvorená dňa: 04.07.2019
Zverejnená dňa: 17.07.2019
16.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503591900
Zmluva uzatvorená dňa 16.07.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 50 Prípojka NN k stavbe „Polyfunkčné centrum - Einsteinova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 4921/34 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 390 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
16.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503581900
Zmluva uzatvorená dňa 16.07.2019 za účelom uloženia stavebného objektu E 2.2.3 Studne pre tepelné čerpadlá, Studničný rozvod k stavbe „Polyfunkčné centrum - Einsteinova“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 4921/5, 4921/8, 4921/9, 4921/10, 4921/11, 4921/13 a pozemky reg. „E“ KN parc.č. 210, 390 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
16.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503281900
Zmluva uzatvorená dňa 16.07.2019 za účelom prípojky vody, prípojky NN a prípojky kanalizácie k stavbe „Rodinný dom Kompakt 401 na Sinokvetnej ulici“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 357/10 a 357/14, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
15.7.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286507841500/0099
Dodatok uzatvorený dňa 15.07.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie SO-02 Pripojenie na rozvodnú sieť k stavbe „Horúcovod Nemocnica Patrónka“, pozemok reg. C-KN parc. č. 2525/1 a pozemky reg. E-KN parc. č. 19796, 19800, 19799/1 a 19792/4 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
15.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504521900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 z dôvodu uloženia plynárenského zariadenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5482/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504491900
Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Záhradná chatka“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 2722/2, 2723/8, 2725/3 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2586/22 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504021900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 390 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie splaš. Kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504031900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 5078/7 a registra E-KN parc.č. 390, 210 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenie: 15.07.2019
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504621900
Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „RD Turčianska - Kodada“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21830 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
10.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503841900
Zmluva uzatvorená dňa 10.07.2019 za účelom uloženia plynovej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22133 v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 10.07.2019
10.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503831900
Zmluva uzatvorená dňa 10.07.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 22133 v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 10.07.2019
8.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0387 19 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0387 19 00/0099, ktorej predmetom je dohoda o uzatvorení riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky registra "C" parc. č. 5359/20,23,27,31,32 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2019
Zverejnená dňa: 08. 07. 2019
4.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502751900
Zmluva uzatvorená dňa 04.07.2019 za účelom uloženia elektroenergetického zariadenia k stavbe „Rodinný dom Villa M, ul. Francúzskych partizánov, Bratislava“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21530, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
4.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502921900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 04.07.2019 za účelom uloženia prípojky VN k stavbe „NEUMAHR tlačiareň“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3169, 3173, 3175/1 a 3175/6, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 04.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 82  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.