Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 99  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.11.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501971800/0099
uzatvorený dňa 04.11.2020 za účelom zmeny budúcej oprávnenej z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 04.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
3.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505162000/0099
uzatvorená dňa 03.11.2020 za účelom uloženia skrine SR 3/2 k NN prípojke pre existujúce záhrady a k stavbe „Prístavba rekreačnej chaty“ na pozemku registra C-KN parc. č. 2285/3, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 03.11.2020
Oddelenie dopravy
3.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504732000/0099
uzatvorená dňa 03.11.2020 za účelom uloženia prípojky VN k stavbe „Maloobchodná predajňa Billa, Račianska ulica“ na pozemku registra E-KN parc. č. 22001/1, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 03.11.2020
Oddelenie dopravy
3.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506402000
uzatvorená dňa 03.11.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky v rámci stavby „Zástavba rodinných domov Vajnory – SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie“ na pozemku registra E-KN parc. č. 3024/1, k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 03.11.2020
Oddelenie dopravy
3.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506372000/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21795/2, 21793/2, 9193/501 zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 03.11.2020
Dátum zverejnenia: 03.11.2020
2.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506431900/0099
Uzatvorený dňa 2.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, stavebný objekt SO 01 – NN káblové vedenie pre stavbu ,,BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK“ v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2985/2, parc. č. 2984/2, k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506202000
Uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO.IS. 441 Rekonštrukcia linky VN č. 348 k stavbe „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské Nivy“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21844/2 v k.ú. Staré Mesto a pozemku reg. C-KN parc. č. 9871/99 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 9765, 9769 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506062000
Uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom uloženia NN káblového vedenia k stavbe „BA_Líščie údolie, vývod z TS 1912, NNK“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 22338 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506072000
Uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom uloženia stavebných objektov - SO 103 – Trafostanica, SO 104 – Rozvody VN, SO 105 – Rozvody NNk stavbe „Obytný súbor Čunovo Konopiská 1 – Technická infraštruktúra, MČ Bratislava - Čunovo“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 691/4, 694/168, 1177, 1178, 1180, 2355/2, 2355/3, 2357, 2358, 2359, 2360, 2362 v k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506212000/0099
Uzatvorená dňa 2.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky DN 50, NN prípojky a skrine SR 3x400A/3x160A k stavbe ,,BYTOVÝ DOM STARÁ KLENOVÁ, Bratislava Nové Mesto“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, LV č. 2212, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19477/2, LV č. 3495, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5575, LV č. 6747, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22304, LV č. 6747, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972000/0099
Uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí – SO 09 Prípojka VN, SO 07.1 Prípojka vody, SO 06.1 Prípojka kanalizácie, SO 08 Prípojka plynu a SO 12 Prípojka horúcovodu k stavbe „Polyfunkčný dom SAIDA, Bratislava - Ružinov“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15277/3, 21949/119 a registra „E“ KN parc. č. 15143/1, 15146, 15147, 15158, 15159, 15169/2, 22189, 22191 v k.ú. Nivy,
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506492000/0099
Uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej prípojky s názvom „Spoločná vodovodná prípojka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3648/1 v k.ú. Vrakuňa,
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500911800/0099
Uzatvorená dňa 02.11.2020 v dôsledku zániku účelu zmluvy z dôvodu nezrealizovania inžinierskych sietí k stavbe „Umývacia linka na autá, Panónska cesta, Bratislava,
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503151800/0099
Uzatvorený dňa 02.11.2020 za účelom zmeny spoločnosti AQUA INVEST ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť AR Constuction s. r. o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena.
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505972000/0099
uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 750 Prekládka VN rozvodov k stavbe „Polyfunkčný súbor Eurovea 2 – Stavba č. 07 Úprava Pribinovej a Čulenovej ul., SO 750 Prekládka VN rozvodov na Pribinovej ulici“ na pozemok reg. „C“ KN parc. č. 21795/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
2.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505332000/0099
uzatvorená dňa 02.11.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO.IS. NN vedenia – Prekládka NN vedení Svätoplukova k stavbe „Rekonštrukcia inžinierskych sití a komunikácií – Mlynské nivy“ na pozemok reg. „C“ KN parc. č. 21837/3 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
21.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504742000
uzatvorený dňa 21.10.2020 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, k stavbe „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“ pozemok registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 21.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
14.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505992000/0099
Uzatvorená dňa 14.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Kancelária finančného poradenstva s bytovým priestorom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 315, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3798/279, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 14.10.2020
Dátum zverejnenia: 14.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
12.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506052000
Uzatvorená dňa 12.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky plynu drobná stavba ,,Nová prípojka plynu NTL D 40 PE na verejný rozvod“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21506/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 12.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
12.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506102000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.2810 v k.ú. Podunajské Biskupice zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 12.10.2020
Dátum zverejnenia: 12.10.2020
6.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286505262000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.7247, 7248/1, 7249/2 a registra C-KN parc.č. 21700/1 v k.ú Staré Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 06.10.2020
Dátum zverejnenia: 06.10.2020
6.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena 288805812000
Zmluva o zriadení vecného bremena 288805812000, ktorej predmetom je strpieť právo uloženia , údržby, opráv, prevádzkovania inžinierskej sietí alebo ich časti, parc. č. C KN 5416/1 v k.ú. Petržalka

Uzatvorená dňa: 23.09.2020
Zverejnená dňa: 06.10.2020
2.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505432000 a geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 22200, 15488v k.ú. Ružinov a registra C-KN parc.č. 22200/4 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 02.10.2020
Dátum zverejnenia: 02.10.2020
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
1.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505762000/0099
Uzatvorená dňa 01.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbám ,,Dva rodinné domy Iršai Oliver“ „Dva rodinné domy Vavrinec“ „Tri rodinné domy André“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 18660 v k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 01.10.2020
Dátum zverejnenia: 01.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
1.10.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504722000/0099
Uzatvorená dňa 01.10.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia rodinného domu CVE“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22151 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 01.10.2020
Dátum zverejnenia: 01.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 99  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.