Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 82  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504141900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504141900/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 10 Horúcovodnej prípojky pre stavbu ,,Bytové domy Metodova a Ludwigov mlyn“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21329/2 a 21895/4 v k.ú. Nivy.
1.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504131900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504131900/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 10 Horúcovodnej prípojky pre stavbu ,,Bytové domy Metodova a Ludwigov mlyn“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21329/2 v k.ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2019
Zverejnená dňa: 01. 07. 2019
1.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801581900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801581900, ktorej obsahom je povinnosť vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť umiestnenie, užívanie prevádzkovanie, údržbu, opravy a akékoľvek iné stavebné úpravy na pozemku registra "C" parc. č. 404 a pozemok registra "E parc. č. 324/1 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2019
Zverejnená dňa: 01. 07. 2019
28.6.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911800/0099
Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911800/0099 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spoločnosti Slovenská energetika, a.s. na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s..
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
28.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503361900/0099
uzatvorená dňa 28.06.2019 za účelom stavebného objektu SO 101 VN prípojka a SO 102 NN káblové rozvody k stavbe „Rodinné domy v Lamači ul. Pod Zečákom“ na pozemky reg. C“ KN parc.č. 1455, 2555/202, 2555/246, 2555/247, 2555/661 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Dátum účinnosti: 29.06.2019
28.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503351900/0099
uzatvorená dňa 28.06.2019 za účelom stavebného objektu SO 101 VN prípojka k stavbe „Rodinné domy v Lamači ul. Pod Zečákom“ na pozemky reg. C“ KN parc.č. 1455 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Dátum účinnosti: 29.06.2019
28.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504461900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504461900/0099 za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, plynovej a kanalizačnej k stavbe „Bytový dom Vila Magurská“ na pozemok reg. C“ KN parc.č. 21656 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 22399 v k.ú. Vinohrady.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
28.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504511900/0099
uzatvorená dňa 28.06.2019 z dôvodu uloženia prípojky kanalizácie, plynu, vody a NN prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5456, 5458, 5482/1 a 5482/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Dátum účinnosti: 29.06.2019
28.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504431900/0099
Uzatvorená dňa 28.06.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,RODINNÝ DOM MAGURSKÁ“ na pozemkoch registra „C“ KN p.č. 21656, p.č. 21655/2 a p.č. 5655, pozemku registra „E“ KN p.č. 22399, v k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
28.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041900/0099 z dôvodu uloženia prípojky kanalizácie, plynu a vody k stavbe „OFFICE PRÍSTAVNÁ BRATISLAVA“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 9225/2 a 21814 a pozemku reg. E-KN parc. č. 9214/1, k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
28.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504051900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504051900/0099 z dôvodu uloženia prípojky VN k stavbe „OFFICE PRÍSTAVNÁ BRATISLAVA“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 9225/2, 4027/1 a 21796/1, k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
28.6.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286506061700/0099
uzatvorený dňa 28.06.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie dvoch kanalizačných prípojok k stavbe „AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.1 Autobusová stanica“, p.č.21837/3 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Dátum účinnosti: 29.06.2019
27.6.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0329 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0329 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Povinného strpieť právo existencie, užívania a údržby prístupovej rampy v rozsahu pozemku registra "C" parc. č. 7800/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 27. 06. 2019
Zverejnená dňa: 27. 06. 2019
26.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504351900/0099
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 13433, 13422, 13420, 13441, 13531 v k.ú Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 26.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Dátum účinnosti: 27.06.2019
26.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502831900/0099
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 4620/4 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 26.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Dátum účinnosti: 27.06.2019
26.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504261900/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc. č.2255/1 zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 26.06.2019
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Dátum účinnosti: 27.06.2019
26.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0295 19 00/0099 [PDF, 321 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0295 19 00/0099, ktorej predmetom je zabezpečenie práva budúceho oprávneného z vecného bremena pre účely uloženia inžinierskych sietí - prípojok a zabezpečenie práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra "C" parc. č. 535/7, 885/5,20,21,24,25 a nasl. v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 06. 2019
Zverejnená dňa: 26. 06. 2019
26.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0296 19 00/0099 [PDF, 480 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0296 19 00/0099, ktorej predmetom je zabezpečenie práva budúceho oprávneného z vecného bremena pre účely uloženia inžinierskych sietí - prípojok a zabezpečenie práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra "C" parc. č. 535/7, 885/5,20,21,24,25 a nasl. v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 06. 2019
Zverejnená dňa: 26. 06. 2019
26.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 02941900/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 02941900/0099, ktorej predmetom je zabezpečenie práva budúceho oprávneného z vecného bremena pre účely uloženia inžinierskych sietí - prípojok a zabezpečenie práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra "C" parc. č. 535/7, 885/5,20,21,24,25 a nasl. v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 06. 2019
Zverejnená dňa: 26. 06. 2019
25.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503561900/0099
Uzatvorená dňa 24.06.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN,VN káblového vedenia a trafostanice pre stavbu ,,Obytný súbor Čunovo – Konopiská 1 – Technická infraštruktúra“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 691/4, 694/168, 1177, 1178, 1180, 2355/1, 2355/2, 2355/3, 2357, 2358, 2359, 2360, 2362 v k.ú. Čunovo,
Dátum uzatvorenia: 24.06.2019
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
25.6.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286506061700/0099
uzatvorený dňa 25.06.2019 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena k stavbe „AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.1 Autobusová stanica“, v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
25.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504071900/0099
uzatvorená dňa 25.06.2019 z dôvodu uloženia prípojky plynovodu a vodovodu k stavbe „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.2 Administratívny objekt“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21844/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
25.6.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500561200/0099 [PDF, 219 kB]
uzatvorený dňa 25.06.2019 za účelom vyňatia stavebného objektu SO 41 Silnoprúdové vzdušné rozvody VN - preložka k stavbe „JUŽNÉ MESTO – BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“ zo Zmluvy
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
25.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503341900/0099
uzatvorená dňa 25.06.2019 za účelom stavebného objektu SO 41 Silnoprúdové rozvody VN – preložka k stavbe „JUŽNÉ MESTO – BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“ na pozemky reg. C“ KN parc.č. 3051/40, 3051/44 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
25.6.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286500991900 [PDF, 68 kB]
uzatvorený dňa 25.06.2019 z dôvodu odstránenia nedostatkov v návrhu na vklad a v jeho prílohách, k uloženiu vodovodných prípojok a vodomernej šachty k existujúcim záhradám v k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 82  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.