Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3004 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 96 97 98 99 -100- 101 102 103 104 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.9.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504131500/0099
uzatvorená dňa 02.09.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 551 VN prípojka, ktorá je súčasťou stavby "Obytný súbor Malé Krasňany" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Rača, parc. č. 7061
Dátum zverejnenia: 02.09.2015
2.9.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504171500/0099
uzatvorená dňa 02.09.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia teplovodnej prípojky k stavbe "Teplovodná prípojka pre polyfunkčný súbor Rustaveliho Bratislava-Rača " na pozemku reg. "C" KN parc.č.674/9 v k.ú. Rača a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie teplovodnej prípojky
Dátum zverejnenia: 02.09.2015
2.9.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504091500/0099
uzatvorená dňa 02.09.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia tepelnej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Výmena existujúcich rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) za nový bezkanálový predizolovaný potrubný systém na ulici Bieloruská a ulici Lotyšská v mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú.Podunajské Biskupice, parc. č. 5349/6, 5349/11
Dátum zverejnenia: 02.09.2015
2.9.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0399 15 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0399 15 00, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd a uloženie a prevádzku inžinierskych sietí na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2937/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m², k. ú. Karlova Ves, LV č. 46. Uzatvorené dňa: 2.9.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
2.9.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504221500
uzatvorená dňa 02.09.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Autoservis Panónska ulica, Bratislava - Petržalka" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú.Petržalka, parc. č. 2472/1, 2522/1 a 2534/1
Dátum zverejnenia: 02.09.2015
2.9.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504221500
2.9.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504101500/0099
uzatvorená dňa 02.09.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 02 Prípojka vody, SO 03 Prípojka kanalizácie, SO 05 Prípojka NN, ktoré sú súčasťou stavby "BLUE BOX, Jasovská ul., Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú.Petržalka, parc. č. 2548/30, 2472/1, 2554 a 2555/4
Dátum zverejnenia: 02.09.2015
2.9.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802301500/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802301500/0099, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán, že po splnení podmienok uvedených v tejto zmluve uzatvoria v dohodnutom čase zmluvu o zriadení vecného bremena v znení uvedenom v článku IV. tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rozsahu vyznačenom v grafickej prílohe tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 24.8.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
2.9.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803271500/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803271500/0099, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán, že po splnení podmienok uvedených v tejto zmluve uzatvoria v dohodnutom čase zmluvu o zriadení vecného bremena v znení uvedenom v článku IV. tejto zmluvy v rozsahu, vyznačenom v grafickej prílohe tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 24.8.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
25.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503901500/0099
Uzatvorená dňa 25.08.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 03 Prekládka VN k stavbe "Odbočovací (vyraďovací) pruh Ružinovská-Jašíkova ul." na pozemku reg. "C" KN parc.č.1155 v k.ú. Ružinov a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie uvedeného stavebného objektu
Zverejnené dňa: 25.08.2015
17.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803631500/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803631500/0099, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán na zriadenie vecného bremena, ktorá spočíva v presahu zatepľovanej fasády budovy na pozemku, parcela KN č. 21847/1 v k. ú. Nivy. Uzatvorené dňa: 11.8.2015
Zverejnené dňa: 17.8.2015
13.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821500/0099
uzatvorená dňa 13.08.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "ČS SLOVNAFT - BRATISLAVA - PÚCHOVSKÁ" na pozemku reg. "C" KN v k.ú.Rača, parc. č. 3150/13 a na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 3726/1, 3276 a 3726/101
Dátum zverejnenia: 13.08.2015
13.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500631500
uzatvorený dňa 13.08.2015, ktorým dochádza k úprave vymedzenia spoluvlastníckych podielov oprávnených z vecného bremena k oprávneným nehnuteľnostiam
Dátum zverejnenia: 13.08.2015
13.8.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503861500
uzatvorená dňa 12.08.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 06 Prípojka vody a areálový rozvod vody, ktorý je súčasťou stavby "Sídlo spoločnosti ME - Inspection" na pozemku reg. "C" KN v k.ú.Petržalka, parc. č. 3283
Dátum zverejnenia: 13.08.2015
13.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761500/0099
uzatvorený dňa 12.08.2015, ktorým dochádza k zmene identifikácie zmluvnej strany
Dátum zverejnenia: 13.08.2015
11.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508931400/0099
uzatvorený dňa 11.08.2015, ktorým dochádza k vypusteniu VN prípojky
Dátum zverejnenia: 11.08.2015
7.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503941500/0099
uzatvorená dňa 07.08.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 301 Prípojka vody, SO 303 Prípojka kanalizácie a SO 501 Prípojka VN, ktoré sú súčasťou stavby "Supermarket BILLA - Námestie hraničiarov" na pozemku reg. "C" KN v k.ú.Petržalka, parc. č. 1066 a na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5486, 5492
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
7.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503191500/0099
uzatvorená dňa 07.08.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia plynovej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Prestavba výmenníkovej stanice na plynovú kotolňu" na pozemku reg. "E" KN v k.ú.Nivy, parc. č. 15435/100
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
7.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503791500/0099
uzatvorená dňa 07.08.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 02 verejný vodovod, SO 03 verejná kanalizácia, SO 05 prípojka VN, SO 09 plynovod k stavbe "Obytný súbor Dubrawa - Hrubá lúka", na pozemky reg. "C" KN parc.č. 3419/2 a reg."E" KN parc.č. 1040, 1047/200 v k.ú. Dúbavka a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie uvedených stavebných objektov
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
5.8.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503681500
Uzatvorená dňa 05.08.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 03 - Plyn STL k stavbe "Komunikácia a inžinierske siete pre 12 rodinných domovy" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 171/1, 171/5, 172/1 v k.ú. Dúbravka.
Zverejnené dňa: 05.08.2015
4.8.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502941500
Uzatvorená dňa 03.08.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky VN prípojky k stavbe "Obchodné centrum K&J&G Bratislava -Vajnory" na pozemku reg. "C" KN parc.č. 2070/8 a reg. "E"KN parc.č. 4212/1 v k.ú. Vajnory.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503691500/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.08.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia tepelnej prípojky k stavbe "Plaváreň na území mestskej časti Bratislava- Petržalka", na pozemky reg. "C" KN parc.č. 3247, 3264/1 v k.ú. Petržalka a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie tepelnej prípojky.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503411500/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.08.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 22.2 prípojka VN pre TS2, Pionierska a SO 39.1 Preložka vedení NN z TS2 po presune TS 275 Račianska k stavbe "Obytný súbor - Škultétyho ul., 3. a 4. etapa mimoreálová infraštruktúra, 2. fáza", na pozemky reg. "E" KN parc.č. 22001/1, 12026/2, 22006/2, 11891 v k.ú. Nové Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie elektroprípojok.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
4.8.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503751500/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 03.08.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 05.1 VN prípojka k stavbe "Polyfunkčný komplex Bosákova-II.etapa-Bytový dom ALBERO", na pozemok reg. "C" KN parc.č. 5396/15 v k.ú. Petržalka a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie VN prípojky.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500991500 zo dňa 25.03.2015
Uzatvorený dňa 03.08.2015 za účelom zmeny zriadenia vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena tak, že namiesto "in rem" sa zriaďuje vecné bremeno "in personam".
Zverejnené dňa: 03.08.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3004 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 96 97 98 99 -100- 101 102 103 104 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.