Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2974 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 100 101 102 103 -104- 105 106 107 108 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.2.2015Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504511400
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena na parcele č. 2985/2 - ostatná plocha vo výmere 28474 zapísanej na liste vlastníctva č.46
Dátum uzatvorenia: 02.02.2015
Dátum zverejnenia : 02.02.2015
2.2.2015Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500031500/0099
uzatvorená dňa 02.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN a kanalizačnej prípojky pre stavbu "Rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21858/1 a 21859
Dátum zverejnenia: 02.02.2015
26.1.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506141400 o dňa 22.10.2014
Uzatvorený dňa 26.01.2015 za účelom doplnenia druhu a výmery pri pozemku registra CKN parc.č.22398/2, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 26.01.2015
23.1.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00 vrátane súhlasu Ministerstva hospodárstva SR
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00 „in personam“, ktoré spočíva v práve umiestniť na časti pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parcela číslo 15294/87 – ostatné plochy o výmere 1890 m2, inžinierske siete, ktoré sú súčasťou stavby „Trolejbusová trať Trenčianska, objekt SO 02 Napájacie vedenie“ ako aj v práve uložené inžinierske siete užívať, prevádzkovať, opravovať, vykonávať na nich údržbu, rekonštruovať a modernizovať. Súhlas Ministerstva hospodárstva zo dňa 12.1.2015
Zverejnené dňa: 23.1.2015
16.1.2015Dodatok č. 288805471401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805471400
Dodatok č. 288805471401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805471400, ktorým sa menia ustanovenia zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288805471400 zo dňa 03.10.2014 v Článku II., v Článku III. a v Článku IV., ktorým sa spresňuje označenie oprávnených z vecného bremena v časti označenia tretích osôb. Uzatvorené dňa: 15.1.2015
Zverejnené dňa: 16.1.2015
12.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509261400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena v povinnosti hl. mesta SR Bratislavy strpieť úprevu jestvujúcich rozvodov, zriadenie a uloženie elektro prípojky a trafostanice k stavbe "Polyfunkčné Centrum Einsteinova ul., Bratislava, Polyfunkčný dom a hotel", pozemok registra "C", parc. č.5105/300 v k.ú. Petržalka LV č.2644. Dátum uzatvorenia: 10.12.2014
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
12.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509201400/0099
uzatvorená dňa 10.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 06.11 - Ochrana plynovodu DN 1400, SO 43.1 - Silnoprúdové rozvody - preložka vedení 22 kV BVS, a.s. a SO 45.1. - Slaboprúdové rozvody - preložka signalizačného kábla BVS, a.s. pre stavbu "Južné Mesto - Bratislava - Petržalka - Primárna infraštruktúra - veľká okružná križovatka - komunikácie a inžinierske siete" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3024 a 3029/3
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
11.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0943 14 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0943 14 00/0099, ktorou sa budúci povinný z vecného bremena zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN, k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 258/5 – orná pôda o výmere cca. 33 m² v rozsahu podľa GP č. 11/13/02 vecné bremeno v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzkovanie infraštruktúry; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúcich oprávnených z vecného bremena zapísaných na listoch vlastníctva č. 4830 a č. 4659, teda bude pôsobiť in rem. Uzatvorené dňa: 10.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
9.12.2014Zmluva o vecnom bremene a prevzatí záväzku č. 288808841400/0099
Zmluva o vecnom bremene a prevzatí záväzku č. 288808841400/0099, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno za účelom uloženia Preložky plynárenského zariadenia na nehnuteľnostiach parc. č. 1050/19 a parc. č. 21462/21 k.ú. Staré Mesto v prospech Oprávneného z vecného bremena tak, ako to vyplýva z GP špecifikovaného v článku II ods. 2 bod 2.1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa. 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509271400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie prípojky NN, vodovodnej prípojky a plynovej prípojky k stavbe " Autoservis Polianky", pozemok registra "C" katastra nehnuteľností, parc.č. 2537/1, 2539/3 v k.ú. Dúbravka , LV č.553 a parc č. 2540,2542, 2549/2 v k.ú. Dúbravka , LV č.847. Dátum uzatvorenia: 09.12.2014
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509231400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Vila na Baránku", pozemok registra "E" katastra nehnuteľností, parc. č. 21530, k.ú. Staré Mesto, LV č. 8925. Dátum uzatvorenia: 09.12.2014
Dátum zverejnenia : 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099
uzatvorená dňa 09.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 03 Prípojka NN, SO 04 Prípojka vody a požiarne hydranty, SO 05 Prípojka kanalizácie a SO 06 Prípojka plynu pre stavbu "Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul." na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3256/2, 21545 a reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3252, 3254
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509081400/0099
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 09 - Preložka NN k stavbe "Novostavba polyfunkčného objektu na Dobšinského ulici" na pozemku reg. "C" KN parc.č.21700/1 a reg. "E" KN parc.č. 21708 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu SO 09 - Preložka NN.
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
9.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286509221400
uzatvorená dňa 09.12.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojky NN k stavbe "BA, Residence Valley, Koliba Vtáčnik" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č 22301, 4961 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
8.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508611400/0099
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky pre stavbu "NN prípojka, Pod Zečákom parc. číslo 2555/153" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Lamač, parc. č. 2555/661, 2555/247
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508931400/0099
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky a plynovej prípojky pre stavbu "Sliačska ulica, skladovo - administratívny objekt - revitalizácia" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12131, 12132
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508911400
Zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti hlavného mesta strpieť zradenie, uloženie, prevádzkovanie, opravy, odstránenie elektrickej prípojky k stavbe " Mestský bytový dom, Palisády, Zrínskeho ul., Bratislava", na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností, k.ú. Staré Mesto, parc.č.21524, 21523, LV č.8925. Dátum uzatvorenia:03.12.2014
Dátum zverejnenia. 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508761400
uzatvorená dňa 08.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavby "Nabíjacia stanica pre elektromobily Mierová ul., Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 3127/6
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508631400/0099
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia káblového elektrického vedenia pre stavbu "BA, Úprava 22 kV, VN 112, 464, 1081, 1082 VNK" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 1741, 3682/10, 5947/58, 3688/13, 3688/21, 3693/7, 5875/30, 5875/75, 5947/6, 5947/8, 5947/9, 5947/78, 5875/23, 3110/19, 3325/3, 3682/2, 5878/19, 5972/1, na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 20822/44, na pozemkoch v k.ú. Karlova Ves parc. č. 3075/1, 3073/1, 3051/3, 3051/7, 3051/8, 3051/9, 3051/11, 3051/12, 3051/13, 3051/16, 3051/24, 3051/64, 3071/3, 3072/3, 3073/3 a 3172/5
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č286508431400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Obytná zóna "Jarovce-Dvor-Juhozápad", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností k.ú. Jarovce, parc.č. 432/8, 870/1, LV č.1237. Dátum uzatvorenia: 03.12.2014
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508751400
uzatvorená dňa03.12.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby "Inžinierske siete vedené v Břeclavskej ulici - Objekt SO -01 NN prípojka" na pozemku reg. "C" KN parc.č 2849/1, 2876/4,5,8,36, 2861/1, 21580, 21628 a reg. "E" KN parc.č. 2874, 21579/1, 21609/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
2.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508661400
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy a rekonštrukcie stavebného objektu A 703.2 - 2. fáza Distribučný plynovod na pozemkoch v k.ú. Lamač, parc.č. 2485, na LV č.3758 a parc.č. 3235/4, LV č.1. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia: 02.12.2014
2.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286508921400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť realizáciu inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom na Vtáčikovej ceste - prípojky inžinierskych sietí" na pozemkoch v k.ú. Rača , parc.č. 9183, 9184/2 a 9137 , LV č.7003. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia: 02.12.2014
2.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508531400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie horúcovodnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt Seberíniho", na pozemku v k.ú. Ružinov, parc. č.3180/6, LV č.1201. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia 02.12.2014
2.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508691400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt Seberíniho" na pozemku v k.ú. Ružinov, parc.č.3180/6, LV č.1201. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia: 02.12.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2974 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 100 101 102 103 -104- 105 106 107 108 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.