Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 101 102 103 104 -105- 106 107 108 109 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508591400
uzatvorená dňa 28.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky pre stavbu "Prekládka VN na ulici Pri mlyne v Bratislave" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Vajnory, parc. č. 2539/1
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
1.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508621400/0099
uzatvorená dňa 28.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Šustekova 9 - 11 v Bratislave na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 432, 433
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
1.12.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508641400/0099
uzatvorená dňa 28.11.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebných objektov SO 04 VN prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 06 Kanalizačná prípojka, SO 07 Plynová prípojka k stavbe "Polyfunkčný dom - Líščie údolie, Bratislava" na pozemku reg. "C" KN parc.č. 839/3 v k.ú. Karlova Ves a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov.
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
1.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507351400
uzatvorená dňa 28.11.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 06 Prípojka NN, SO 07 Prípojka vody, SO 08 Prípojka kanalizácie k stavbe "Dostavba areálu MZVaEZ SR na Pražskej č. 7" na pozemku reg. "C" KN parc.č 21630/8 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
28.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806471400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806471400, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in rem, ktorou je povinný z vecného bremena strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy na pozemkoch registra "C" KN k.ú. Nové Mesto: parc. č. 11787/7 o výmere 47 m2, k. ú. Vinohrady: parc. č. 19269/13 o výmere 53 m2 a parc. č. 19240/14 o výmere 64 m2 a v k.ú. Petržalka: parc. č. 1169 o výmere 63 m2. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 28.11.2014
25.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808721400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808721400, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in rem na pozemku povinného z vecného bremena vo výmere Dielu 1 vo výmere 17 m2 (z pozemku reg. „C“ KN v k.ú. Dúbravka, parc. č. 1437/49 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m2) a Dielu 3 vo výmere 23 m2 (z pozemku reg. „C“ KN v k.ú. Dúbravka, parc. č. 1438 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6638 m2) a obsahom je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť prechod peši a prejazd motorovými vozidlami. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 25.11.2014
25.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808741400
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808741400, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán, že po splnení podmienok uvedených v tejto zmluve uzatvoria v dohodnutom čase zmluvu o zriadení vecného bremena v znení uvedenom v článku IV. tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rozsahu vyznačenom v grafickej prílohe tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 25.11.2014
24.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508711400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Prístavba budovy Okresného súdu Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka, parc.č. 1437/1, 1437/49, 1436/1, LV č.847. Dátum uzatvorenia:21.11.2014
Dátum zverejnenia 24.11.2014
24.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508071400/0099
uzatvorená dňa 21.11.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebného objektu SO 04 NN prípojka k stavbe "Novostavba polyfunkčného objektu na Jozefskej ulici v Bratislave" na pozemku reg. "C" KN parc.č.21723 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
24.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508441400/0099
uzatvorená dňa 21.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu PS 12 (H12) Technológie trafostanice pre stavbu "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 8663/8, 8663/18
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
24.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808701400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808701400. Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom práva vstupu, prechodu a prejazdu peši a motorovými vozidlami k nehnuteľnostiam vo vlastníctve oprávnených, na pozemku v k. ú. Devín, parc. č. 1204/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 1 ako parcela registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
24.11.2014Dodatok č. 288804981401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804981400
Dodatok č. 288804981401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804981400, ktorého predmetom je zmena v Článku I. odseku 3., tak že sa nahrádza nasledovným znením: „3. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena umožniť oprávnenému z vecného bremena prejazd motorovým vozidlom a prechod peši .... .“
Uzatvorené dňa. 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
21.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286508421400
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť vybudovanie a rekonštrukciu rozvodov na pozemkoch v k.ú Dúbravka,parc.č. 1094, 1130/8, 1135/1, 1135/28, 1157/1, 1159/1 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností LV č.1656. Dátum uzatvorenia zmluvy : 18.11.2014
Zverejnené dňa: 21.11.2014
21.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508051400/0099
uzatvorená dňa 18.11.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Romanova 42 v Bratislave na pozemkoch reg. "C" KN parc.č.1352, 1358, 1362 v k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 21.11.2014
20.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508061400
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k objektu "Poľnohospodárska stavba - zariadenie vybavenosti územia" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú Rača, LV 7003. Dátum uzatvorenia: 14.11.2014
Dátum zverejnenie. 20.11.2014
18.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508011400/0099
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 38 Preložka vzdušného vedenia NN Kominárska ul. pre stavbu "Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava" na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 21996/1
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
18.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508041400
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 05 Vonkajšie rozvody NN pre stavbu "Komunikácie a inžinierske siete Kĺzavá ulica, SO 05 Vonkajšie rozvody NN" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
18.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508001400/0099
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky pre stavbu "Záhradná chatka" na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2586/37
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
12.11.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506121300/0099
uzatvorený dňa 11.11.2014 za účelom rozšírenia trasy uloženia stavebného objektu SO 09 Verejná kanalizácia jednotná, ktorá je súčasťou stavby "Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy", o pozemok reg. "C" KN parc.č. 946/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
11.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0834 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0834 14 00, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd a uloženie a prevádzku inžinierskych sietí na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1903/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m², k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 10.11.2014
Zverejnené dňa: 11.11.2014
11.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508191400/0099
uzatvorená dňa 10.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia plynovodu pre stavbu "Rekonštrukcia VTL plynovod DN 300 PN 25 TU Vajnorská - TU Vajnorská TC II" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Trnávka, parc. č. 14472/1
Zverejnené dňa: 11.11.2014
7.11.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286507471400/0099
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY II. etapa - Administratívna budova Panorama City II, Business, Bratislava, Pribinova a Čulenova ul.", na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, parc.č. 21793/2, LV č.1656 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností. Dátum uzatvorenia: 06.11.2014
Dátum zverejnenia : 07.11.2014
7.11.2014Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246508261400
uzatvorená dňa 06.11.2014, ktorou je dohodnutý spôsob a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov týkajúcich sa skapacitnenia križovatky Biely kríž v hlavnom smere (rekonštrukcia križovatky na 2 jazdné pruhy v smere do Rače, so zachovaním ľavého odbočovacieho pruhu a v smere do centra s vybudovaním samostatného odbočovacieho pruhu vpravo na vedľajšiu MK Pri Bielom Kríži)
Dátum zverejnenia: 07.11.2014
7.11.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806411400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806411400, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem k pozemku registra "C" KN, parc. č. 2522/5, k.ú. Karlova Ves, obsahom ktorého je povinnosť vlastníka Zaťaženého pozemku počas trvania vecného bremena in rem strpieť: umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy Oprávnenej nehnuteľnosti a jej prípadné odstránenie oprávneným z vecného bremena. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 7.11.2014
6.11.2014Zmluva o zriadení vecných bremien
Zriadenie vecných bremien, stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie", k.ú. Petržalka, zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 101 102 103 104 -105- 106 107 108 109 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.