Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 -108- 109 110 111 112 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.9.2014Dohoda o zániku vecného bremena č.286505381400
Dohoda o zániku vecného bremena č.286505381400 uzatvorená dňa 11.09.2014 z dôvodu podania späťvzatia návrhu na vklad vecného bremena. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 02 Areálová kanalizácia, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 04 Prípojky plynu, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
9.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505221400/0099
Uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia prípojok vody, kanalizácie, plynu a elektriny k stavbe "Polyfunkčný bytový dom na ul. Nad lúčkami", k.ú. Karlova Ves v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.1674/70, 1674/154, 1674/157 a 1674/83.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 09.09.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505201400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505201400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely budúceho zriadenia energetického distribučného vedenia v rámci stavby "BA 22kV Čulenova -VNK, ulica Bottova - Chalupkova" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č. 21293/18, zapísané na LV č.1656. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim dňom zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve ozriadneí vecného bremena č. 286505141400/0099
Zmluva o budúcej zmluve ozriadneí vecného bremena č. 286505141400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely budúceho zriadenia elektro prípojky k stavbe" BA, Drobného, ME Inspection, VNK, TS,NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č. 3295 napísané na LV č. 847. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505161400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505161400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Vodovodná prípojka, Vajnory, Rybničná ul.", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc. č. 4214. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 10 Kábelový rozvod VN 22 kV, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné centrum Panónska cesta", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3661/9 a 3662/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
8.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286503821400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286503821400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Ba, Kopčianska, VN a TS", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3688/12 a 3688/21. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
5.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0466 14 00 „in personam“, ktoré spočíva v práve umiestniť na časti pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parcela číslo 15294/87 – ostatné plochy o výmere 1890 m2, inžinierske siete, ktoré sú súčasťou stavby „Trolejbusová trať Trenčianska, objekt SO 02 Napájacie vedenie“ ako aj v práve uložené inžinierske siete užívať, prevádzkovať, opravovať, vykonávať na nich údržbu, rekonštruovať a modernizovať. Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 5.9.2014
5.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505231400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505231400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia prípojky plynu k stavbe "Montážno-prevádzkový areál Sylex II.etapa" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností, parc.č. 1497/54 a 1497/132 zapísaných na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 5.9.2014
5.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia inžinierskych sietí k rodinnému domu na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Devín ako parc.č.1440/1 a 1466 zapísaných na liste vlastníctva č.3098. Učinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 5.9.2014
3.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505181400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505181400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 101 Prípojka vody a SO 102 Prípojka splaškovej kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor WEST PARK I, Záhorská Bystrica", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 894/1, 2680/7 a 2677. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.9.2014
3.9.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505171400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505171400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 104 Prípojka plynu STL, ktorá je súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor WEST PARK I, Záhorská Bystrica", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 894/1, 2680/7 a 2677. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.9.2014
28.8.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505151400/0099
Uzatvorená dňa 26.08.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia prípojky NN k stavbe "Prístavba a nadstavba rodinného domu" v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č.21663/6, 6010/8 a 6004/12.Učinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnenéí dňa: 28.08.2014
28.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0468 14 00
Uzatvorená dňa 26.08.2014 pre účely zriadenia a uloženia kábelového napájacieho vedenia trolejbusovej trate, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie kábelového napájacieho vedenia trolejbusovej trate k stavbe "Trolejbusová trať Trenčianska" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v Ružinov, parc.č. 15293/4 a 15294/184 zapísaných na liste vlastníctva č. 1664. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.08.2014
26.8.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2865024641400/0099
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely budúceho zriadenia kanalizačnej prípojky k stavbe " Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete, lokalita Staré grunty -Sitina" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves, parc.č.535/25, 536/1,536/4 a 2497/1 zapísaných na liste vlastníctva č. 46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504601400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov E 04 Pripojovací plynovod, E 05 Vodovodná prípojka, E 06 Kanalizačná prípojka a E 07 Kábelová prípojka NN, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dvojdom s občianskou vybavenosťou", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21601/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.08.2014
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505131400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21532.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely uloženia a prevádzku stavebného objektu NN prípojka k stavbe "Bytový dom Hraničná" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy parc.č. 15450/5 zapísanej na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena, zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "BA, Prievozská ul., VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21818/1 zapísanej na LV č.797 a v k.ú. Ružinov ako parc.č.21818/2 zapísanej na LV č.326. Účinnosť zmluvy dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Staré grunty, NNK, 2xNNK vývod z TS" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č.2986/2, zapísanej na LV č.46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
15.8.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 28-88-0495-14-00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 28-88-0495-14-00/0099, týkajúca sa umiestnenia a realizácie plynárenského zariadenia - SO P 10 prekládka STL plynovodu DN 200 na Žižkovej ulici, ktorá je súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí". Uzatvorená dňa:14.8.2014
Zverejnené dňa: 15.8.2014
12.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0438 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0438 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez časť pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Dúbravka, LV č. 1, parc. č. 31/7 – ostatné plochy o výmere 816 m² podľa GP č. 02/14. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
5.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy k novovytvorenému pozemku registra "C", parc. č.5206/41 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1443 m2 k.ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa GP č. 6/2014 zo dňa 15.5.2014. Uzatvorená dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 104 105 106 107 -108- 109 110 111 112 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.