Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 -109- 110 111 112 113 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Rodinný dom, Bratislava - Lamač", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc. č. 2555/250. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
30.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504611400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504611400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Obytná zóna Mladé Čunovo - 3 samostatne stojace rodinné domy - SO 107.2 - Samostatne stojací rodinný dom na p.č. 649/329", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc. č. 83/1 a 83/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
30.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504621400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504621400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Autoservis Panónska ulica, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2472/1, 2522/1, 2532/2 a 2534/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
30.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502821400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502821400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN káblového vedenia, ktoré je súčasťou stavby "Prekládka VN na ulici Pri mlyne v Bratislave", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc. č. 2539/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504201400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504201400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho vecného bremena týkajúceho sa káblového rozvodu VN a NN v rámci stavby "Ukľudnená komunikácia" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.1874/1, zapísanej na liste vlastníctva č.10, parc.č.1868/2 zapísanej na liste vlastníctva č.1656 a registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.21506/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 8925. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.7.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2866502701400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2866502701400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Riazanská ulica NNK", na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.12199/1, 22061 zapísaných na liste vlastníctva č.5567, parc.č. 12205/3 zapísané na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504261400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504261400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Ul. Svornosti, NNK, TS, VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 3308/15, 3308/17, 6070/1, zapísaných na liste vlastníctva č.2, parc.č. 3312/2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1395 a parc.č. 2958/9, nemá založený LV. Pozemok je časťou pozemkovoknižnej parcely č. 1840. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dní zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
29.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504271400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504271400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecnho bremena týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Jenegeš, TS 1-27, VNK, NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č.6054/1 zapísané na liste vlastníctva č.2214, parc.č. 3142 a 2958/9 nemajú založený list vlastníctva. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
28.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504301400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504301400/0099 uzatvorená dňa 25.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Elektrická prípojka NN pre tri skladové priestory na Kopčianskej ulici p.č. 3083/21 Bratislava - Petržalka", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3084/5, 3084/12, 3084/13 a 5819. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.07.2014
25.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504311400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504311400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa rozvodov vody a kanalizácie k stavbe "Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava" na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, parc.č. 19241/1, 19239/1 a 19242/2, zapísaných na liste vlastníctva č.6747. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.07.2014
25.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503721400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503721400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena na inžinierske siete k stavbe "Bytový dom Svrčia ulica" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č. 790/1, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva, je časťou pozemkovoknižnej parcely č.20501/3 a 22338 pôv. v k.ú. Bratislava. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.07.2014
25.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504131400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504131400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia elektro prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom Lužná" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka, parc.č.5393/1, 5398/1, 5398/9, 5398/7 a 5399 zapísaných na liste vlastníctva č. 1748. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.07.2014
23.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504291400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504291400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Bradáčova 1 v Bratislave, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1290 a parc. č. 1311. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 23.7.2014
8.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503831400/0099
Uzatvorená dňa 07.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 03 Kanalizačná prípojka splašková a dažďová do vsakov, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Jarovce ako parc. č. 432/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 08.07.2014
8.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503861400/0099
Uzatvorená dňa 07.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia kanalizačnej prípojky, na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 2276/17. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 08.07.2014
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503751400
Uzatvorená dňa 02.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 05 Teplovodná prípojka, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3365/1, 3436, 3447 a 3448.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
7.7.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099
Uzatvorený dňa 19.06.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503671400
Dňa 19.06.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4 a 964/6.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
7.7.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0373 14 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0373 14 00/0099. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnostiach –pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 808/2 – ostatné plochy o výmere cca. 78 m² a parc. č. 808/8 – ostatné plochy o výmere 5 m² v rozsahu podľa grafickej identifikácie zo dňa 25. 6. 2014 vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena zapísaným na liste vlastníctva č. 377, teda bude pôsobiť in rem. Uzatvorené dňa: 7.7.2014
Zverejnené dňa: 7.7.2014
27.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť právo vstupu a právo vjazdu motorovým vozidlom na účely užívania, realizácie stavby, správy a opráv ciest, parkoviska prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávneného, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21878/2- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 ako aj v povinnosti strpieť vybudovanie, uloženie v zemi a vedenie vonkajšieho rozvodu vody, položeného v zemi, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21895/14 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 29 m2 , zapísaných na LV č. 797, ako aj v povinnosti strpieť toto právo zo strany akýchkoľvek prípadných budúcich nadobúdateľov vlastníckych práv k pozemkom. Uzatvorené dňa: 25.6.2014
Zverejnené dňa: 27.6.2014
26.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099
Uzatvorená dňa 20.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa zriadenia a uloženia prípojky kanalizácie na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov parc.č. 3180/21. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.06.2014
24.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503681400/0099
Uzatvorená dňa 19.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Distribučné rozvody Staviteľská ul. SO 06 - VN prípojka, PS - 06 - Trafostanica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc. č.6154/41 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc. č.4925/102. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.04.2014
17.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503641400/0099
Uzatvorená dňa 1.006.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia inžinierskych sietí pre stavbu "Bytový dom pri Rosničke" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 3343. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.06.2014
16.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503621400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503621400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov IO-2 prípojka kanalizácie - splašková a IO-3 prípojka kanalizácie - dažďová, na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc. č.645/300 a 645/100. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014
16.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503551400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503551400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 41 Kanalizácia splašková gravitačná a SO 43 Kanalizácia splašková tlaková, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5783/1, 5875/27, 5875/28, 5875/30 a 5875/106. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 105 106 107 108 -109- 110 111 112 113 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.