Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 106 107 108 109 -110- 111 112 113 114 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503541400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503541400/0099 uzatvorená dňa 16.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 71 Elektrické VN vedenie 22kV - 1. časť, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5875/27, 5875/28, 5875/30 a 5875/106.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503521400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503521400/0099 uzatvorená dňa 12.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 204 Preložka chodníka ul. Mlynská dolina, SO 207 CDS križovatky č. 490 Mlynská dolina -Valašská ul., SO 208 Prípojka NN pre CDS križovatky č. 490, SO 209 Kamerový dohľad križovatky č. 490 a SO 210 Preložka koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 2671/1, 3890/9, 2910/23, 3888/89, 3888/90, 3888/93, 2910/13, 3888/86, 3888/92, 2910/3, 21599, 5012/1, 2910/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503431400/0099 uzatvorená dňa 10.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky na časti pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač parc.č.715/102, ktorý je súčasťou pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Lamač ako parc.č. 170/3. Účinnosť zmluvy . dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500781400/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe "Novostavba čerpacej stanice pohonných hmôt-Lúčna", pozemky registra "C" katastra nehnuteľností, k.ú. Ružinov, parc.č.3544/20, LV č.2585 a parc. č. 4085/1, 3544/22 a 3544/92, nemajú založený list vlastníctva. Dátum uzatvorenia:10.06.2014
Dátum zverejnenia: 13.06.2014
13.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503491400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503491400/0099 uzatvorená dňa 12.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky prípojky dažďovej kanalizácie, prípojky silnoprúdu a slaboprúdu, prípojky plynu a prípojky vody, na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21391/1 a 21422. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
10.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0268 14 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0268 14 00. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva prechodu a uloženia a prevádzky inžinierskych sietí, na časti pozemkov registra „C“ parc. č. 22/1 a parc. č. 22/8, LV č. 1, k. ú. Devín - vyznačené vecné bremeno na parc. č. 22/1 ako diel 1 o výmere 66 m² a na parc. č. 22/8 ako diel 2 o výmere 32 m². Uzatvorené dňa: 9.6.2014.
Zverejnené dňa: 10.6.2014
6.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731400
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731400 uzatvorená dňa 05.06.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby, opravy a rekonštrukcie líniovej stavby " Objekt G 701.3 Preložka VTL plynovodu DN 300- Lamačská brána" v k.ú. Lamač, Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 3495/49, 3495/50, 3495/51 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 2403/200. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 6.6.2014
3.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502801400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502801400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 04 Prípojka vodovodu a kanalizácie, SO 05 Prípojka NN a SO 06 Prípojka plynu, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21701. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 03.06.2014
3.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502641400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502641400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 3283. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 03.06.2014
2.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502811400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502811400/0099 uzatvorená dňa 30.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky a silnoprúdovej prípojky, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5676. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené 2.6.2014.
29.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502671400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502671400/0099 uzatvorená dňa 26.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky pre účely územného konania na časti pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa ako parc.č. 3144/4, zapísaný na liste vlastníctva č. 1095. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.05.2014
22.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502651400/0099 uzatvorená dňa19.05.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre prípojku plynu pre novú kotolňu v objekte spoločnosti KOREMA a.s., na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3127 a 3133. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
22.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099 uzatvorená dňa 19.05.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre inžinierske siete pre "3 RODINNÉ DOMY", Devínska Nová Ves, na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 606/2. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
20.5.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 15. 05.2014, predmetom ktorého je zmena v čl. III ods. 1 a ods. 5 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa lehoty predloženia geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena, znaleckého posudku na určenie odplaty za vecné bremeno a zmena lehoty uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
20.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502591400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502591400/0099 uzatvorená dňa 15.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Čege" v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č.18275/9 a 18275/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
20.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502421400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502421400/0099 uzatvorená dňa 13.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia stavebného objektu Vonkajšia dažďová kanalizácia k stavbe " Parkovisko, Škultétyho 1 Bratislava" na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.11432, 11434 a 21994. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
13.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502531400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502531400/0099 uzatvorená dňa 07.058.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre inžinierske siete verejný vodovod a verejná kanalizácia pre stavbu " Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 7057, 7060 a 7061. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.5.2014
13.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502521400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502521400/0099 uzatvorená dňa 07.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia inžinierskych sietí verejný vodovod a verejná kanalizácia k stavbe "Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č.7061. Účinnosť zmluvy: dňom naseldujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.5.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502051400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502051400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa uloženia vodných stavieb, a to "Kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu Rusovce" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rusovce ako parc.č. 16, 93/1, 91/1, 135/4, 135/7, 88/2, 88/3 a parc. č. 1177, kt. nemá založený list vlastníctva, je identifikovaná ako časť pozemku registra "E" katastra nehnuteľnosti. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501861400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia elektrickej prípojky k stavbe " Viacgeneračný rodinný dom Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21581. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502351400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502351400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky do pozemku pod komunikáciou Kopčianska ulica (drobná stavba), na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3084/5, 3084/15 a 3084/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502211400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502211400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, 2x22 kV prepoj Tr Čulenova - Tr Ovsište VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5485/5 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5341/16, 5351, 5353/61 a 5485/5. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502231400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502231400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Krahulčia ulica NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 18342/11, 18342/14, 18343/16, 18342/18, 18342/19, 18342/20, 18342/113. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502271400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502271400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Káblového VN vedenia v rámci stavby "BA, rozšírenie 22kV VN 1109, 1095 do Tr. Ovsište VNK Bratislava, Petržalka" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5485/5 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 4027/1, 4030/2, 4030/1, 4031/1a 9225/369. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Oravská ulica VN, TS, NN" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21826, 21828, 21833, 21834, 21835/13, 9736/1, 9737/1 a pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9734, 21821 a 21830. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2973 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 106 107 108 109 -110- 111 112 113 114 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.