Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2974 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.5.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502221400/0099 uzatvorená dňa 05.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Oravská ulica VN, TS, NN" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21826, 21828, 21833, 21834, 21835/13, 9736/1, 9737/1 a pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9734, 21821 a 21830. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
25.4.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865017214/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865017214/0099 uzatvorená dňa 28.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky plynu a prípojky NN k stavbe "Rekonštrukcia a , prístavba rodinného domu, V záhradách 9 v Bratislave" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.1775, 1777/101, 1778/101. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.4.2014
23.4.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802251400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802251400, spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako povinného z vecného bremena strpieť existenciu bytu na pozemkoch registra "C" parc. č. 2465/11, parc. č. 2465/12 a parc. č. 2465/14 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 23.4.2014
Zverejnené dňa: 23.4.2014
15.4.2014Dodatok č. 288800841401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800841400
Dodatok č. 288800841401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800841400 v ktorom sa v článku 1 menia odseky 2 a 5 Zmluvy
o zriadení vecného bremena č. 288800841400. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 15.4.2014
14.4.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502081400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502081400 uzatvorená dňa 14.04.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 08 - NN rozvod z jestvujúcej trafostanice k stavbe " ČSPHM Bratislava - Vajnory, Rabničná ulica" v k.ú. Vajnory, Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc.č. 2048/56 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc.č. 568 a parc.č. 571/105. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.4.2014
11.4.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800681400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0068 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť výstavbu a užívanie stavby čerpacej stanice v rámci stavby „Bratislava, Svätovojtešská ul., Rekonštrukcia kanalizácie“. Uzatvorené dňa: 10.4.2014
Zverejnené dňa: 11.4.2014
11.4.2014Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400
Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zrušení vecného bremena zriadeného zmluvou o Zriadení vecného bremena č. 288818280200 uzavretou medzi zmluvnými stranami dňa 12.11.2002 a na na vykonaní výmazu vecného bremena pri účastníkovi č. 68 zapísaného na LV č. 6753. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené: 11.4.2014
10.4.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena číslo 218 0 43 60 13
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena číslo 218 0 43 60 13. Predmetom "Zmluvy“ je zriadenie vecného bremena in personam v prospech oprávneného z vecného bremena, t.j hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
10.4.2014Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0560 13 00
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0560 13 00. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in personam k zaťaženej nehnuteľnosti v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
4.4.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500871400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500871400/0099 uzatvorená dňa 28.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 12 Verejný vodovod DN200 - zokruhovanie Kominárska a Račianska, SO 44 Rekonštrukcia stoky Škultétyho ulica a SO 45 Rekonštrukcia verejného vodovodu DN100 na DN300, Ursínyho ulica, ktoré sú súčasťou stavby "Obytný súbor - Škultétyho ulica, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 21995 a pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 12027/2 a 22006/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
28.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400, ktorej predmetom je prechod a prejazd cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 2079/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 4437 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Devín, evidovaný na LV č. 1786 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 7/2014 ako diel č. 1 vo výmere 138 m2. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu k stavbe "Bratislava, Svätovojtešská ul., rekonštrukcia kanalizácie" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 22023/1, 22023/9, 22840/1 na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.21968/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO-01 Výtlačné potrubie DN 300 k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody" a stavebného objektu SO-05 Komunikačný kábel k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody, komunikačný kábel" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 1388, 1419 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 77/2, 1191, 2226. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501421400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 05 Prípojka plynu k stavbe "Výrobno-obchodná prevádzka - drevovýroba" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 3197. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 02a VN prípojka k stavbe "Rekonštrukcia administratívnej budovy AB" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21812. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
26.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky VN k stavbe "Polyfunkčný dom na Kupeckého ul." na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č.21927. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
10.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800831400
Zmluva o zriadení vecného bremena - povinnosť strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 20/10 - záhrada o výmere 110 m2 k.ú. Devín, LV č. 1 vytvoreného GP č. 64/2013. Podpísané dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
4.3.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500851400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500851400/0099 uzatvorená dňa 4.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 20.1 Horúcovodné prepojenie a napojenie Kominárska k stavbe "Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 11462/42. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.3.2014
27.2.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0101 14 00 [PDF, 41 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0101 14 00 na základe ktorej hlavné mesto SR Bratislava zriadilo vecné bremeno v prospech Davida Dobrovodu spočívajúce v strpení práva prechodu a prejazdu motorvým vozidlom, vrátane úprav a strpenia uloženia a prevádzky inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN parc. č. 1993/11 o výmere 68 m2 k.ú. Devín.
Zverejnená dňa 27.2.2014
24.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500081400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500081400/0099 uzatvorená dňa 24.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Teplovodná prípojka k stavbe "Teplovodná prípojka pre polyfunkčný súbor Rustaveliho Bratislava-Rača" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 475/43, 674/9 a parc.č.475/55. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.2.2014
19.2.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 6502691300 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 18. 02.2014, predmetom ktorého je zosúladenie údajov o nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena uvedených v Zmluve s aktuálnymi údajmi o nehnuteľnostiach vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena zapísaných na liste vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore.
Zverejnené dňa: 19.2.2014
19.2.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300 [PDF, 34 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502691300 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 18. 02.2014, predmetom ktorého je zosúladenie údajov o nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena uvedených v Zmluve s aktuálnymi údajmi o nehnuteľnostiach vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena zapísaných na liste vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore.
Dátum zverejnenia: 19.02.2014
19.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800311400/0099
Zmluvné strany sa zaväzujú, že bezprostredne po vybudovaní Polyfunkčného objektu Paulínyho ulice a jeho geodetickom zameraní uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena na časti pozemku parc. č. 21375/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 453 m2 a parc. č. 21375/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 131 m2, na zriadenie vecného bremena vo výmere 3 m2 podľa novovytvoreného geometrického plánu, ktorý bude súčasťou tejto Zmluvy o zriadení vecného bremena. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 19.2.2014
13.2.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800841400
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie a užívanie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky na parc. c. 3144/4 v rozsahu vyplývajúcom z geometrického plánu c. 61/2013, k. ú. Vrakuňa. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 13.2.2014
5.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO P 1 Prekládka vodovodu 2x DN 880 a SO P 4 Prekládka kanalizácie DN 400 pri vežiakoch, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava- preložky inžinierskych sietí" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 1000/6, 21462/20 a parc.č.21466/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2974 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.