Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 113  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505262100
Uzatvorená dňa 10.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1945/7, parc. č. 1946/6, parc. č. 1948/6, LV č. 270, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 890, LV č. 270, v k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 10.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
8.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505152100
uloženie prípojok splaškovej a dažďovej kanalizácie, vybudovaných v rámci SO 202 Kanalizačná prípojka k stavbe "Polyfunkčný objekt Bosákova ulica, IV. etapa sekcia C" na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000767
Dátum uzatvorenia: 08.09.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
7.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505032100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 05 Prípojka vody, SO 06 PRípojka splaškovej kanalizácie, SO 07 PRípojka plynu, SO 08 Elektrická NN prípojka k stavbe "Súbor rodinných domov Záhumenice-novostavba" na pozemku reg. "E" KN parc. č. 1412/100 v k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001326
Dátum uzatvorenia: 07.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.09.2021
Dátum účinnosti: 08.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
6.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505022100/0099
uloženie vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom - Cádrova 8", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21661/1, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001323
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
6.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503652100
uloženie distribučnej rozvodnej skrine SR 3/2 k stavbe "NN prípojka" pre existujúcej záhrady, rekreačnú chatu a k stavbe "Prístavba rekreačnej chaty", pozemok registra C-KN parc. č. 2285/3, k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000766
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
6.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504982100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 06.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt Brány“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3675/23, 3688/20, 3688/21 a registra „E“ KN parc. č. 5404 v k.ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
6.9.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506962000/0099
Dodatok je uzatvorený za účelom doplnenia katastrálnej mapy s vyznačením alternatívnej trasy uloženia inžinierskej siete – vodovod DN 400 k stavbe „Golfvillage“ na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Petržalka parc.č. 3026/3.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ00001184
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21890/3, 10634/4 a registra E-KN parc.č. 21890, 15295/4 v k.ú Nivy
Číslo zmluvy: 286505122100/0099
Dátum uzatvorenia: 02.09.2021
Dátum zverejnenia: 02.09.2021
Dátum účinnosti: 03.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504852100/0099
Uzatvorená dňa 30.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom Sinokvetná 1558/5 - PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 352/16, LV č. 7868, v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504622100/0099
Uzatvorená dňa 30.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt KESSELBAUER, Námestie 1.mája v Bratislave“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21724/2, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504412100/0099
Uzatvorená dňa 30.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt KESSELBAUER, Námestie 1.mája v Bratislave“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21724/2, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
27.8.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Zmluva uzatvorená dňa 27.08.2021 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 11 Prípojka vody – Veža administratíva, SO 14 Prípojky splaškovej kanalizácie – Veža administratíva a SO 30 Prípojka plynu k stavbe „Polyfunkčný komplex Klingerka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21796/1 a 21797 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 27.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
27.8.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504842100
Zmluva uzatvorená dňa 27.08.2021 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 10 Prípojka vody – Veža byty a SO 13 Prípojka splaškovej kanalizácie – Veža byty k stavbe „Polyfunkčný objekt Klingerka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21796/1 a 21800 v k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 27.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
27.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505052100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 27.08.2021 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom - Vila Stonline“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 1399 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 27.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
27.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504552100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 27.08.2021 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom RD6 - SO 07.1 Distribučné rozvody NN“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 2652/928 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 27.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
23.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507752000
Dodatok č. 1 bol uzatvorený dňa 23.8.2021 za účelom odstránenie nedostatkov v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507752000, a to zmenou oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi z katastra nehnuteľností.

Dátum uzatvorenia: 23.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
20.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501491800/0099
zmena stavebníka a uloženie SO 08 VN prípojka + NN distribučný rozvod k stavbe "BYTOVÝ DOM RÁZSOCHY" na ďalších pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1956/6, 1956/7 a 2555/672, k.ú. Lamač
Číslo dodatku zmluvy: OKSDVBZ 00001315
Dátum uzatvorenia: 20.08.2021
Dátum zverejnenia: 20.08.2021
Dátum účinnosti: 21.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804732100/0099
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré sa bude týkať pozemku registra „C“ KN, katastrálne územie: Staré Mesto, parc. č. 9134/25 – ostatné plochy vo výmere 2189 m2. Budúci povinný z vecného bremena: MENOLLI, s.r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, budúci oprávnený z vecného bremena: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.08.2021
Dátum zverejnenia: 20.08.2021
Dátum účinnosti: 21.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509221900/0099
Uzatvorený dňa 19.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Bytový dom s polyfunkciou“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3308/13, LV č. 2, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 19.08.2021
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum účinnosti: 20.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
18.8.2021Dodatok č. 28 88 0344 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0344 21 00
Predmet dodatku: Dodatok je uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor. Ide o zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdov a výjazdov cez novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 21844/129, 21844/131 a 21844/133, k. ú. Nivy, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 0711/2020.
Číslo dodatku zmluvy: 28 88 0344 21 01
Dátum uzatvorenia: 18.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zriadiť vecné bremeno pôsobiace in rem spočívajúce v práve trvalého umiestnenia, zriadenia, užívania, udržiavania a opravovania stavby príjazdovej komunikácie – miestnej obslužnej komunikácie vo vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena, na časti pozemku registra „E“ KN , k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1 v rozsahu 75 m².
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.8.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 21 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva presahu strechy na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 210, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
17.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504742100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 17.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby NN prípojky na pozemku registra „C“ KN parc. č. 538 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 17.08.2021
Dátum účinnosti: 18.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 18064 v k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286502882100-0099
Dátum uzatvorenia: 16.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.8.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra E-KN parc.č. 1385, 1413 a pozemku registra C-KN parc.č. 2525/1 v k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 286504752100/0099
Dátum uzatvorenia: 16.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 113  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.