Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00 [PDF, 139 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
1.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00 [PDF, 135 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2918/29 – ostatné plochy vo výmere 41 m².

Uzatvorená dňa: 25.07.2018
Zcerejnená dňa: 01.08.2018
25.7.2018Kúpna Zmluva č. 40/2018/SMI [PDF, 558 kB]
Kúpna Zmluva č. 40/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 475/170 - ostatné plochy vo výmere 1370 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 12.07.2018
Zverejnená dňa: 25.07.2018
19.7.2018Kúpna zmluva č. 117 02 18 3 [PDF, 271 kB]
Kúpna zmluva č. 117 02 18 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 162/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 29.06.2018
Zverejnená dňa: 19.07.2018
16.7.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018 [PDF, 846 kB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E“ KN parc. č. 6502 vo výmere 119 m2, druh pozemku: vinice v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 03.07.2018
Zverejnená dňa: 16.07.2018
12.7.2018Kúpna zmluva č. 145/2018 [PDF, 394 kB]
Kúpna zmluva č. 145/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2491/203 vo výmere 10 m2 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.06.2018
Zverejnená dňa: 12.07.2018
12.7.2018Kúpna zmluva č. 227/2018 [PDF, 521 kB]
Kúpna zmluva č. 227/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č 2491/1 vo výmere 1759 m2, parc. č. 2492/8 vo výmere 243 m2 a parc.č. 2492/9 vo výmere 29 m2 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.06.2018
Zverejnené dňa: 12.07.2018
11.7.2018Kúpna zmluva č. 048804021800
Kúpna zmluva č. 048804021800, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 443/9 – ostatné plochy vo výmere 8 m2, k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 27.06.2018
Zverejnená dňa: 11.07.2018
28.6.2018Kúpna zmluva č. 200/2018 [PDF, 164 kB]
Kúpna zmluva č. 200/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 4289/27 vo výmere 23 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13.06.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
28.6.2018Kúpna zmluva č. 233/2018 [PDF, 165 kB]
Kúpna zmluva č. 233/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4560 vo výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 4561 vo výmere 588 m2 druh pozemku: záhrady, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
28.6.2018Kúpna zmluva č. 232/2018 [PDF, 164 kB]
Kúpna zmluva č. 232/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 4007/9 vo výmere 18 m2, druh pozemku: ostatné plochy, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
28.6.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35 vo výmere 76 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.05.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
21.6.2018Kúpna zmluva č. 412 000 518 [PDF, 885 kB]
Kúpna zmluva č. 412 000 518, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1428/91 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, ktorý vznikol odčlenením od parcely registra „C“ KN, parc. č. 1428/30 – ostatné plochy vo výmere 7085 m2, podľa geometrického plánu č. 224/2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 21.05.2018
Zverejnená dňa: 21.06.2018
18.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m².

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 18.06.2018
15.6.2018Kúpna zmluva č. 118 02 18 3
Kúpna zmluva č. 118 02 18 3, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 4020/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, parc. č. 4019/3 – záhrady vo výmere 13 m2, parc. č. 4023/7 – záhrady vo výmere 9 m2, k.ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 28.05.2018
Zverejnená dňa: 15.06.2018
15.6.2018Kúpna zmluva č. 048804051800
Kúpna zmluva č. 048804051800, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ parc. č. 250/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, k. ú. Dúbravka a novovytvorený pozemok parc. č. 250/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, k. ú. Dúbravka, vzniknutý geometrickým plánom č. 12–3/2016 odčlenením od pozemku reg. „E“ parc. č. 692/200, k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24.05.2018
Zverejnená dňa: 15.06.2018
13.6.2018Kúpna zmluva č. 199/2018
Kúpna zmluva č. 199/2018, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely registra C KN č. 4840/40 vo výmere 22 m2 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 25.05.2018
Zverejnená dňa: 13.06.2018
13.6.2018Kúpna zmluva č. 048802051800
Kúpna zmluva č. 048802051800, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 2089/7 – záhrada vo výmere 95 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 150/2015 od pozemku reg. „C“ parc. č. 2089/7, evidovaného na liste vlastníctva č. 5920 pre k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24.05.2018
Zverejnená dňa: 13.06.2018
11.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 492/2 – záhrady vo výmere 31 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 11.06.2018
31.5.2018Kúpna zmluva č. 27/2018/KZ
Kúpna zmluva č. 27/2018/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 1808/402 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, parc. č. 1808/730 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a parc.č. 2697/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
24.5.2018Kúpna zmluva č. 143/2018
Kúpna zmluva č. 143/2018, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely registra C KN č. 7263/2 o výmere 252 m2 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.05.2018
Zverejnená dňa: 24.05.2018
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, pre každého kupujúceho v ideálnom podiele ½, a to pozemok registra „C“ KN parc. č. 10109/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00 , ktorej predmetom je podiel vo výške 1/3 na nehnuteľnosti, pozemku registra „C“ KN parc. č. 792/12 – záhrady o výmere 57 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
17.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92 – vinice vo výmere 10 m², parc. č. 1506/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m², parc. č. 1506/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 1506/95 – vinice vo výmere 93 m².

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 17.05.2018
4.5.2018Kúpna zmluva č. 409 0066 18
Kúpna zmluva č. 409 0066 18 uzatvorená dňa 12.03.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností registra „C“ parc. č. 3058/15 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 45 m2 a novovzniknutých pozemkov 3058/93 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 12 m2 a 3058/94 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 12.03.2018
Zverejnená dňa: 04.05.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.