Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0882 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0882 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 37/8 - zastavané plochy a a nádvoria vo výmere 8 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 21. 01. 2020
17.1.2020Kúpna zmluva č. 413 0003 19
Kúpna zmluva č. 413 0003 19, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2747/8, 2748/69 - 73 a pozemkov parc. č. 2749/36 a 2750/32 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa 21. 11. 2019
Zverejnená dňa: 17. 01. 2020
14.1.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0007 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra C KN parc. č. 1349/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1349/96 - ostatná plocha vo výmere 23 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 30. 12. 2019
Zverejnená dňa: 14. 01. 2020
13.1.2020Kúpna zmluva č. 4 03 0212 19
Kúpna zmluva č. 4 03 0212 19, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra C KN parc. č. 2578 - záhrady o výmere 554 m2, parc. č. 2579 - záhrady o výmere 328m2, parc. č. 2576/6 - ostatné plochy o výmere 122 m2 a parc. č. 2576/7 - ostatné plochy o výmere 282 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 13. 01. 2020
13.1.2020Kúpna zmluva č. 343/2019
Kúpna zmluva č. 343/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 1642/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 12. 12. 2019
Zverejnená dňa: 13. 01. 2020
13.1.2020Kúpna zmluva č. 368/2019
Kúpna zmluva č. 368/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 1937/2 - ostatná plocha o výmere 18 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 05. 12. 2019
Zverejnená dňa: 13. 01. 2020
8.1.2020Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900
Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 573/21 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5 m2, parc. č. 573/23 - zastavené plochy a nádvorie vo výmere 12 m2, parc. č. 565/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2 a parc. č. 565/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 01. 2020
Zverejnená dňa: 08. 01. 2020
8.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 5018/333 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 a parc. č. 5018/334 - záhrady vo výmere 38 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 07. 01. 2019
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019
7.1.2020Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam registra C KN parc. č. 1866/85 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1866/86 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 386 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 02. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 01. 12020
19.12.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra "C" KN parc. č. 1815/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 19. 12. 2019
17.12.2019Kúpna zmluva č. 05 88 0654 19 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0654 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 1866/84 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 17. 12. 2019
16.12.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19, ktorého predmetom je zrušenie a nahradenie článku I bod 1.,2. a 3. Zmluvy.

Uzatvorený dňa: 21. 10. 2019
Zverejnený dňa: 16. 12. 2019
16.12.2019Dohoda o zrušení prekupného práva č. 24 88 0836 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 0836 19 00, predmetom ktorej je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnostiach a to na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 3379/6, 3379/10 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 13. 12. 2019
Zverejnená dňa: 16. 12. 2019
4.12.2019Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019, ktorej predmetom je zmena názvu predávajúceho.

Uzatvorený dňa: 02. 10. 2019
Zverejnený dňa: 04. 12. 2019
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0002 19
Kúpna zmluva č. 413 0002 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 2436/8 - záhrada o výmere 14 m2, parc. č. 2437/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2 a parc. č. 2437/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 09. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0005 19
Kúpna zmluva č. 413 0005 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 3868/410 - záhrada o výmere 158 m2 a parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 10. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
28.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc. č. 2669/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 m2 a parc. č. 2669/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2019
Zverejnená dňa: 28. 11. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. 77/2019
Kúpna zmluva č. 77/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 459 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 07. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. KP/015/2019
Kúpna zmluva č. KP/015/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 965/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14. 11. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
25.11.2019Kúpna zmluva č. Z201935168_Z
Kúpna zmluva č. Z201935168_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je nákup skríň na mapy a plány.

Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
22.11.2019Kúpna zmluva č. 048807881900
Kúpna zmluva č. 048807881900, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, pozemky registra „C“ parc. č. parc. č. 22198/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 22198/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m², zapísané na LV č. 797.


Dátum uzatvorenia : 22.11.2019
Dátum zverejnenia : 22.11.2019
6.11.2019Kúpna zmluva č. KP/012/2019
Kúpna zmluva č. KP/012/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1142/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 663 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 23. 10. 2019
Zverejnená dňa: 06. 11. 2019
4.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5409/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 166 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 04. 11. 2019
Zverejnená dňa: 04. 11. 2019
31.10.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019, ktorým sa mení pôvodné znenie Kúpnej zmluvy a nahrádza sa novým textom.

Uzatvorený dňa: 22. 10. 2019
Zverejnený dňa: 31. 10. 2019
24.10.2019Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 30. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.