Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1442 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 58  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.7.2021Dodatok č. 00748/2021-PKZP-K40226/17.01
Dodatok č. 00748/2021-PKZP-K40226/17.01 č. 05 88 0542 17 01 k Zmluve o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00 - predmetom ktorého je úprava zmluvy o prevode pozemkov registra E KN parc. č. 3618/2, parc. č. 4401/1 a parc. č. 4401/2, k. ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
28.5.2021Dodatok č. 04 88 0120 21 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0120 21 00
Dodatok č. 04 88 0120 21 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0120 21 00, ktorého predmetom je zmena pôvodného textu v čl. 1 ods. 3 Kúpnej zmluvy
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.10.2021Dodatok č. 04 88 0442 21 01
Dodatok č. 04 88 0442 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5062.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.11.2021Dodatok č. 04 88 0464 21 01
Dodatok č. 04 88 0464 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5065.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.11.2021Dodatok č. 04 88 0470 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00
Dodatok č. 04 88 0470 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1194/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5069.
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.11.2021Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00
Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5072.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 18.11.2021
Dátum účinnosti: 19.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2020DODATOK č. 04 88 0713 20 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0713 20 00
DODATOK č. 04 88 0713 20 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0713 20 00, ktorého predmetom je odstránenie chyby v písaní v Čl. 2 bod 2

Uzatvorený dňa: 03.12.2020
Zverejnený dňa: 03.12.2020
10.8.2011Dodatok č. 048800190801 ku Kúpnej zmluve č. 048800190800 [PDF, 475 kB]
Dodatok č. 048800190801 ku Kúpnej zmluve č. 048800190800 na predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Staré Meesto, parc. č. 21759/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a parc. č. 21759/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2.
Zverejnené dňa: 10.8.2011
21.12.2011Dodatok č. 048807701101 ku Kúpnej zmluve č. 048807701100 [PDF, 548 kB]
Dodatok č. 048807701101 ku Kúpnej zmluve č. 048807701100 uzatvorený dňa 20.12.2011.Predmetom dodatku je doplnenie rodného čísla kupujúcej.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
5.10.2012Dodatok č. 068804531201 ku Kúpnej zmluve č. 068804531200 [PDF, 2 MB]
Predmetom dodatku je zrušenie Kúpnej zmluvy č. 068804531200 v časti týkajúcej sa prevodu spoluvlastníckeho podielu 1465/100000 na nehnuteľnosti v k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 - hydr. stanica na parc. č. 3599, LV č. 1095, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Augustína Vilema a Márie Vilemovej.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
11.4.2014Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva č. 068806311300
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva č. 068806311300, ktorej predmetom sú nehnutel'nosti na Osuského ulici č.10 v Bratislave. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
1.3.2012Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č. 40409111 [PDF, 712 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4711/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 4/2011, na ktorom sa zriaďuje vecné bremeno v prospech hl. m. SR Bratislavy spočívajúce v práve prechodu a prejazdu.
Zverejnené dňa: 1.3.2012
28.3.2014Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve c. OZP/01/2013/RF zo dna 19.12.2013
Oprava článku IV ods. 4 zmluvy, upravujúceho náležitosti faktúry.
Dátum zverejnenia: 28.03.2014
12.8.2021Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03 O 0001 21 o prevode vlastníctva nebytového priestoru
Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
2.8.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048800801600
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048800801600, č. NDS 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, ktorého predmetom je zrušenie čl. III bod 3.1 Kúpnej zmluvy a jeho nahradenie bodom 3.1 v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. I. Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048800801600. Uzatvorené dňa: 1.8.2016
Zverejnené dňa: 2.8.2016
23.10.2013Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048802571300
Dodatok ku Kúpnej zmluve, ktorého predmetom je zmena ustanovenia uvedeného v čl. 2 ods. 2 kúpnej zmluvy. Uzatvorené dňa: 18.10.2013
Zverejnené dňa: 23.10.2013
16.4.2014Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048804891300
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048804891300, v ktorom sa upresňujú údaje zmluvných strán v časti kupujúcich fyzických osôb. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 16.4.2014
4.8.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12002163
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12002163, ktorého predmetom sú zmeny v Kúpnej zmluve č. 12002163, a to: v Čl. I. Úvodné ustanovenia ods.1 a v Čl. II. Predmet zmluvy - v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 1 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 21.7.2016
Zverejnené dňa: 4.8.2016
11.10.2019Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019, ktorým sa dopĺňa kúpna zmluva o prílohu č. 1a - Notárska zápisnica č. N 312/2019, Nz 28173/2019 zo dňa 04. 09. 2019.

Uzatvorený dňa: 10. 09. 2019
Zverejnený dňa: 11. 10. 2019
6.10.2017Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048806261600
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048806261600, ktorý bol uzatvorený z dôvodu, že nesúlad stavu nehnuteľností podrobne špecifikovaných v čl. III bod 3.1 Kúpnej zmluvy s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností si vyžaduje konsolidáciu. Konsolidácia nesúladného stavu nehnuteľností bola vykonaná identifikáciou parciel, prevod ktorých bol predmetom Kúpnej zmluvy a Geometrickým plánom č. 1502/a/2016 (zapísaný v evidencii KN pred povolením vkladu vlastníckeho práva do KN vyplývajúci z Kúpnej zmluvy) vyhotovený spoločnosťou GEOMAP2 s.r.o. dňa 31. 08. 2016

Dátum uzatvorenia : 6.10.2017
Dátum zverejnenia : 6.10.2017
14.7.2017Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16, ktorý bol uzatvorený z dôvodu, že nesúlad stavu nehnuteľností podrobne špecifikovaných v čl. III bod 3.2 Kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16, s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností si vyžaduje konsolidáciu. Konsolidácia nesúladného stavu nehnuteľností bola vykonaná identifikáciou parciel, prevod ktorých bol predmetom Kúpnej zmluvy a Geometrickým plánom č. 1502/a/2016 (zapísaný v evidencii KN pred povolením vkladu vlastníckeho práva do KN vyplývajúci z Kúpnej zmluvy) vyhotovený spoločnosťou GEOMAP2 s.r.o. dňa 31. 08. 2016 úradne overeného dňa 23. 09. 2016.

Dátum uzatvorenia : 20.6.2017
Dátum zverejnenia : 14.7.2017
31.5.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/2015/SMI
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/2015/SMI, ktorého predmetom je zmena bodov 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1 a 3.3.2 Kúpnej zmluvy č. 38/2015/SMI v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 30.12.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rača dňa: 9.1.2016
21.8.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI [PDF, 137 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI, ktorým sa mení a dopĺňa predmet Kúpnej zmluvy č. 40/2018/SMI, pozemok registra "C" KN parc. č. 475/170 - ostatné plochy vo výmere 1370 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorený dňa: 02.08.2018
Zverejnený dňa: 21.08.2018
2.10.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena bodu 2.1 a zmena článkov I až VII pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 24.05.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
16.12.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19, ktorého predmetom je zrušenie a nahradenie článku I bod 1.,2. a 3. Zmluvy.

Uzatvorený dňa: 21. 10. 2019
Zverejnený dňa: 16. 12. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1442 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 58  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.