Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1536 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0070 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/13 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0067 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0068 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/11 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Albína Barok a Márie Barokovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0071 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/14 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Liany Bernátovej, PhD. a MUDr. Mariána Bernáta.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0076 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/19 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jany Briffa a Josepha Briffu.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0075 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/18 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ľubice Ozorákovej a MUDr. Mareka Ozoráka, PhD.
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0039 21
Predmet zmluvy: prevod VP k pozemkom parc. č. 15109/45, 15109/46, 15109/139 a 15109/136, k. ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
23.3.2022Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00
Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00, predmetom ktorej je prevod spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 k celku na rodinnom dome so súpisným číslom 3287 v k.ú. Staré Mesto, kúpna cena: 250 000,- eur. Kupujúci: hlavné mesto SR Bratislava, predávajúci: Martina Konrády Magulová a Marek Konrády.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00, ktorej premetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.

Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a predávajúcim: Katarína Hovorková Kamencová, o prevod nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/15 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcimi: Ing. Peter Lacko a Ing.Janka Lacko o prevode nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/16 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0069 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ N, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/12 do vlastníctva Jána Bakoša.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 412 000122
Kúpna zmluva č. 412 000122, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 441/2, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 25.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0004 22
4. Kúpna zmluva č. 4 02 0004 22 – Predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9573/3,k.ú.Nivy o výmere 23m2
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0003 22
3. Kúpna zmluva č. 4 02 0003 22 – predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9573/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0002 22
2. Kúpna zmluva č. 4 02 0002 22 – predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9572/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0001 22
1. Kúpna zmluva č. 4 02 0001 22 – Predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9572/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m².
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.3.2022Kúpna zmluva č. 05 88 0028 22 00
Predmet zmluvy: kúpa nebytového priestoru č. 2, k. ú. Ružinov do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0039 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3.
Dátum uzatvorenia: 21.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m².
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11370/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1536 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.