Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1276 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 52  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.10.2019Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, ktorého predmetom je odstránenie nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 06. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
2.10.2018Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena v článku III. Záverečné ustanovenia ods 3) pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 13.07.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
24.10.2019Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 30. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
11.4.2014Dodatok č.068806241301 ku Kúpnej zmluve č. 068806241300
Dodatok č.068806241301 ku Kúpnej zmluve č. 068806241300. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Zmluva sa uzatvorením tohto Dodatku č. 1 mení a dopĺňa v rozsahu ako je uvedený v článku 2 tohto Dodatku č. 1. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
22.10.2012Dodatok č.1/2012 ku Kúpnej zmluve č. 1/KZ/2011, por. č. MsP/11/00003 [PDF, 557 kB]
Dodatkom sa dopĺňa Kúpna zmluva č. 1/KZú2011 o granulované krmivo pre kone MsP Bratislava.
Zverejnené dňa: 22.10.2012
3.12.2014Dodatok ku kúpnej zmluve č. 05 88 0125 10 00
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 05 88 0125 10 00, ktorej predmetom je odkúpenie podielov 1/12 pozemku parcely registra "C" KN parc. č. 1205/7 o výmere 210 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 1284, k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 3.12.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
4.12.2019Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019, ktorej predmetom je zmena názvu predávajúceho.

Uzatvorený dňa: 02. 10. 2019
Zverejnený dňa: 04. 12. 2019
4.2.2013Dohoda č. 412/2012 o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 409017212
Dohoda zmluvných strán o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 409017212 uzavretej dňa 6.9.2012 medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako vlastníkom a MČ Bratislava Dúbravka ako správcom. Uzavretá dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 2.4.2013
16.12.2019Dohoda o zrušení prekupného práva č. 24 88 0836 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 0836 19 00, predmetom ktorej je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnostiach a to na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 3379/6, 3379/10 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 13. 12. 2019
Zverejnená dňa: 16. 12. 2019
7.11.2013Kúpa zmluva č. 048804981300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, a to pozemku parc. č. 5409/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, evidované ako pozemok registra „C“ katastrálnej mapy, na liste vlastníctva č. 1395. Uzatvorené dňa: 7.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
7.3.2018KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI
KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN: parc. č. 674/46, parc. č. 674/49, parc, č. 674/50, parc. č. 674/56, parc. č. 674/145, parc. č. 674/146, parc. č. 674/208, parc. č. 674/209, parc. č. 674/210, parc. č. 674/213, parc. č. 674/242 - druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 24 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra „C“ KN parc. č. 674/43 na základe geometrického plánu č. 14/2, a parc. č. 1025/12 v k. ú. Rača.
7.3.2018KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018
KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018, ktorej predmetom je predaj nebytového priestoru č. 2 - 920 v suteréne bytového domu súp. č. 7770 na pozemku registra "C" parc. č. 2875/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 874 m2, vchod: Karpatské nám. 10, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1571/491985 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 07.03.2018
12.2.2018KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017
KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 571/136 vo výmere 130 m2, druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Čunovo.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 12.02.2018
1.2.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku “C“ KN parcelné číslo 6647/60 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m² v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec Bratislava–Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 19.01.2018
Zverejnené dňa: 01.02.2018
28.11.2012Kúpna zmluva [PDF, 594 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač, v k. ú. Lamač ,spoluvlastníckeho podielu 1/2 - stavba súp. č. 1359 na pozemku parc. č. 3251, LV č. 934. Zverejnené dňa: 28.11.2012
13.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 460 kB]
Uzatvorená dňa 13.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich v k. ú. Staré Mesto, parc. č.1273/3.
Zverejnené dňa: 13. 05. 2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 263 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – atypy - zabudované prvky do objektu Zimného štadióna O.Nepelu, Odbojárov 9 s dopravou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 456 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – stoly a doplnky do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 619 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – sedací nábytok do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 553 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – typový nábytok do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 583 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – hygienického zariadenia do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
17.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 211 kB]
Kúpna zmluva na nákup orezávačky ľadu typ Ice Guard Edger 550 pre Zimný štadión O. Nepelu
Zverejnené dňa: 17.3.2011
17.5.2013Kúpna zmluva č. 048801711300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2. Uzatvorené dňa: 17.5.2013
Zverejnené dňa: 17.5.2013
11.7.2017Kúpna zmluva č. predávajúceho: 1 12 001 17 č. kupujúceho: 17 / 508 / E11200 / KZ
Kúpna zmluva č. predávajúceho: 1 12 001 17 č. kupujúceho: 17 / 508 / E11200, ktorej predmetom je predaj pozemku nehnuteľnosti v k. ú. Devín, registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 495/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² a parc. č. 495/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² zapísané na LV č. 1.

Uzatvorené dňa: 28.06.2017
Zverejnené dňa: 11.07.2017
24.2.2020Kúpna zmluva – predaj hnuteľného majetku (neupotrebiteľný kovový odpad) - č. MAG84971
Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku predávajúceho, a to neupotrebiteľný kovový odpad.

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum platnosti do: 11.09.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1276 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 52  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.