Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1275 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.2.2020Kúpna zmluva 058809041900
Kúpna zmluva 058809041900, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2267/4 ostatná plocha vo výmere 125 m2 a parc. č. 2267/6 ostatná plocha vo výmere 790 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
19.3.2012Kúpna zmluva a dohoda o vzájomnom urovnaní č. 068800451200 [PDF, 895 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku registra "C" parc. č. 380 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 739 m2 a stavby so súp. č. 370 ( Michalská 5 ) situovanú na parc. č. 380 a dohoda o vzájomnom urovnaní.
Zverejnená: 19.3.2012
23.7.2015Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 048803181500
Kúpna zmluva č. 048803181500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2, zapísaný na LV č. 1748 v k.ú. Petržalka. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
9.1.2014Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 068806311300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to: stavby so súp. č. 1645 - MŠ Osuského 10, situovanú na pozemku registra „C" KN, parc. č. 1185, zapísanú na L V č. 2159, pozemku registra „C" katastra nehnuteľností, pare. č. 1185 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1508 m2 , zapísaný na L V č. 1748 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 1186 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2 , zapísaný na L V č. 1748. Uzatvorené dňa: 9.1.2014
Zverejnené dňa: 10.1.2014
27.2.2013Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04140012013
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. "C" parc. č. 1444/11 - ostatné plochy o výmere 3 029 m 2, ktorý vznikol podľa GP č. 2610/07a, k.ú. Petržalka za účelom vybudovania vnútro aerálového komunikačného systému. Uzatvorené dňa: 29.1.2013
Zverejnené dňa. 27.2.2013
20.4.2015Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048800411400
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048800411400, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Lamač, a to novovytvorený pozemok parc. č. 1839/1, novovytvorený pozemok parc. č. 1840/1 a novovytvorený pozemok parc. č. 1841/2. Uzatvorené dňa: 20.4.2015
Zverejnené dňa: 20.4.2015
21.5.2013Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048801721300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemky registra „C“, parc. č. 10800/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3991 m2 a parc. č. 10800/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/37 – ostatné plochy o výmere 70 m2, parc. č. 10800/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 a parc. č. 10800/39 – ostatné plochy o výmere 60 m2, strpieť na týchto pozemkoch previs stavby súp. č. 752. Uzatvorené dňa: 20.5.2013
Zverejnené dňa: 21.5.2013
28.6.2013Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802061300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemok registra „C“ KN parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 4777, v spoluvlastníckom podiele 1/2. Zároveň sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2. Uzatvorené dňa: 27.6.2013
Zverejnené dňa: 28.6.2013
19.5.2016Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802211600
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802211600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 5073/109 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, zapísaný na LV č.1 a zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti špecifikovanej v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy umiestnenie a prevádzku lávky pre peších a cyklistov. Uzatvorené dňa: 18.4.2016
Zverejnené dňa: 19.5.2016
15.8.2013Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802541300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to pozemkov registra „C“, parc. č. 3137/6, 3137/12, 3137/41, 3141/11. Predmetom prevodu sú pozemky zastavané stavbou so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo užívania stavby kontajnerových státí slúžiacich polyfunkčnému objektu Pajštúnska so súp. č. 3821 k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 a strpieť previsy nachádzajúce sa v úrovni tretieho nadzemného podlažia na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3137/13, 3137/15, 3137/17, 3137/19, 3141/6, 3141/7, 3141/8,v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 tvoriace súčasť stavby so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 15.8.2013
8.11.2012Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 40406712 [PDF, 854 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemky registra C parc. č. 747/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2, parc. č. 749 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, LV č. 1395, v ktorej sa súčasne zriaďuje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez predávané pozemky v prospech vlastníka pozemku registra C parc. č. 747/1 a v prospech vlastníka stavby - energetického zariadenia (trafostanica) postavenej na pozemku parc. č. 747/1.
Zverejnené dňa: 8.11.2012
13.1.2012Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 40409111 [PDF, 989 kB]
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4711/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 4/2011, na ktorom sa zriaďuje vecné bremeno v prospech hl. m. SR Bratislavy spočívajúce v práve prechodu a prejazdu.
Zverejnené dňa: 13.1.2012
23.12.2013Kupna zmluva c. OZP/01/2013/RF
Kupna zmluva na prevod 1 431 kusov 1 100 l kontajnerov na zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu papiera (275 kusov), skla (194 kusov), plastov (962 kusov) a zberného vozidla so stlačným systémom s veľkoobjemovou nadstavbou s kontinuálnym systémom plnenia a stlačovania papiera, zberného vozidla s hydraulickým nakladaním na zber skla a mostovej automobilovej váhy úrovňovej s napojením na PC na váženie hmotnosti kolesového vozidla a prepravovaného nákladu s možnosťou tlačenia vážnych lístkov (HW+SW).
Zverejnené dňa: 23.12.2013
10.3.2014Kúpna zmluva č . 00302143
Kúpna zmluva č. 00302143 na predaj pozemkov registra "C" v k.ú. Podunajské Biskupice: parc. č. 5183/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a parc. č. 5368/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania k predmetným pozemkom. Uzatvorené dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
9.3.2012Kúpna zmluva č. 048800951200 [PDF, 723 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parc. č. 21572/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 a parc. č. 21572/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, vzniknutých podľa GP č. 49/2011 oddelením od pozemku parc. č. 21572/3 evidovaného ako parcela registra C na LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
22.3.2012Kúpna zmluva č. 048801641200 [PDF, 649 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, novovytvoreného pozemku parc. č. 1620/2- ostatné plochy o výmere 20 m2, vzniknutého geometrickým plánom č. 20/2008 oddelením od pozemku parc. č. 1620 evidovaného ako parcela registra "C" na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 22.3.2012
9.3.2012Kúpna zmluva č. 048801691200 [PDF, 759 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra C KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2983/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2, parc. č. 2983/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, LV č. 46, a novovytvoreného pozemku parc. č. 2983/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 vzniknutého podľa GP č. 153/2011 oddelením od pozemku parc. č. 2983/13 evidovaného ako parcela registra C na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
27.8.2012Kúpna zmluva č. 048803991200 [PDF, 696 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devín, a to pozemku registra C KN parc. č. 2079/3 - zastavané plochy o výmere 80 m2, LV č. 1786.
Zverejnené dňa: 27.8.2012
23.8.2012Kúpna zmluva č. 048804001200 [PDF, 777 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Devín, a to pozemku parc. č. 2079/5 - zastavané plochy o výmere 80 m2, LV č. 1786, a novovytvorených pozemkov parc. č. 2079/19 - zastavané plochy o výmere 61 m2 a parc. č. 2079/20 - zastavané plochy o výmere 52 m2, podľa GP č. 65/2011.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
29.11.2011Kúpna zmluva č. 048804031100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Devín, pozemku registra C KN parc. č. 1966/1 - záhrada o výmere 293 m2, zapísanom na LV č. 2982.
Zverejnené dňa: 29.11.2011
22.6.2012Kúpna zmluva č. 048804041200 [PDF, 126 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17323/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 310 m2 v k.ú. Rača, zapísaného na LV č. 2276.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804431200 [PDF, 512 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 14472/46 - ostatné plochy o výmere 139 m2, LV č. 1, k.ú. Trnávka.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
5.10.2012Kúpna zmluva č. 048804441200 [PDF, 707 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" parc. č. 15666/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2902 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 15666/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 15666/3 podľa GP č. 66/2012, k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804661200 [PDF, 635 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3553/44 - ostatné plochy o výmere 273 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 547/11 oddelením od pozemku registra "C" KN parc. č. 3553/39, LV č. 1095, k.ú. Vrakuňa.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804831200 [PDF, 1,5 MB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 19228/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, vytvorený podľa GP č. 47/2010 oddelením od parc. č. 19228/7 a 19228/8, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 24.7.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1275 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.