Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1276 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 52  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
28.8.2012Kúpna zmluva č. 048804901200 [PDF, 826 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Dúbravka, a to pozemkov registra C KN parc. č. 3058/50 - zastavané plochy o výmere 19 m2,parc. č. 3058/51 - zastavané plochy o výmere 114 m2, parc. č. 3058/52 - zastavané plochy o výmere 75 m2 a parc. č. 3058/53 - zastavané plochy o výmere 159 m2, LV č. 847.
Zverejnené dňa: 28.8.2012
12.12.2011Kúpna zmluva č. 048806121100 [PDF, 2,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, novovytvorených pozemkov parc. č. 4641/128 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2 a parc. č. 4641/129 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 , podľa GP č. 21/2011 oddelené od pozemku registra C KN parc. č. 4641/1, LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 12.12.2011
2.3.2012Kúpna zmluva č. 048807371100 [PDF, 745 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov registra C parc. č. 3780/1 - ostatné plochy o výmere 144 m2 a parc. č. 3782/7 - ostatné plochy o výmere 104 m2, zapísaných na LV č. 2021.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
25.11.2011Kúpna zmluva č. 048809601100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemku registra C parc. č. 5503/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 3610, ako pozemok pod garážou súp. č. 4946.
Zverejnené dňa: 25.11.2011
8.12.2011Kúpna zmluva č. 048809761100 [PDF, 684 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Ružinov, pozemkov registra C KN parc. č. 149/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, parc. č. 6706 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, parc. č. 15643/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 , LV č. 1201.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
8.12.2011Kúpna zmluva č. 048810071100 [PDF, 599 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku registra C KN parc. č. 22847/5 - ostatné plochy o výmere 9 m2, podľa GP č. 582/10, z pozemku registra "C" KN parc. č. 22847 - ostatné plochy, LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 048810241100 [PDF, 700 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Lamač, pozemkov registra C KN parc. č. 737 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 552 m2, parc. č. 738 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, parc. č. 739 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1530, ako aj pozemku registra C KN parc. č. 740 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1588, a stavby súp. č. 1267 - rodinný dom na parc. č. 740 v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1588.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
25.11.2011Kúpna zmluva č. 4 03 0151 11 [PDF, 794 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, v k. ú. Vrakuňa, pozemok parc. č. 2906 - záhrady o výmere 392 m2 evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 25.11.2011
16.5.2012Kúpna zmluva č. 404 008 12 [PDF, 671 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2805/2 - záhrada o výmere 98 m2, evidovaná ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 16.05.2012
16.5.2012Kúpna zmluva č. 404 008 12 [PDF, 671 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2805/2 - záhrada o výmere 98 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 16.05.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 404 016 12 [PDF, 716 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5590/141 - zastavaná plocha o výmere 44 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 404 020 12 [PDF, 726 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5590/110 - zastavaná plocha o výmere 14 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
4.6.2012Kúpna zmluva č. 413000112 [PDF, 171 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2661/101 - ostatné plochy o výmere 2 m2, parc. č. 2661/48 - záhrady o výmere 186 m2, parc. č. 2662/4 - trvalé trávne porasty o výmere 10 m2, parc. č. 2662/9 - trvalé trávne porasty o výmere 1 m2, parc. č. 2663/84 - záhrady o výmere 9 m2 a parc. č. 2663/89 - záhrady o výmere 11 m2, vzniknuté podľa GP č. 43466559-69/2010 z PK pozemku parc. č. 5851/5 zapísaného v PK vložke č. 2.
Zverejnené dňa: 4.6.2012
22.6.2012Kúpna zmluva č. 601012411 [PDF, 98 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 754/3 - zastavané pochy a nádvoria o výmere 23m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601013811 [PDF, 570 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
1.6.2012Kúpna zmluva č. 601017312 [PDF, 98 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4768 - záhrady o výmere 756 m2, evidovaného ako parcela registra "E", LV č. 8925.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
22.6.2012Kúpna zmluva č. 601017412 [PDF, 94 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2608/6 - zastavané pochy a nádvoria o výmere 17 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
5.4.2012Kúpna zmluva č. 60102012 [PDF, 523 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3719/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 05.04.2012
18.5.2012Kúpna zmluva č. 60102212 [PDF, 556 kB]
Kúpna zmluva na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3681/3 - záhrada o výmere 193 m2, evidovanom ako parcela registra "C", LV č. 4226, vo veľkosti 224/300.
Zverejnené dňa: 18.05.2012
5.10.2012Kúpna zmluva č. 601025412 [PDF, 792 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, pozemok registra C parc. č. 3096/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, LV č. 10.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041411 [PDF, 517 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2631/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041511 [PDF, 523 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9053/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041711 [PDF, 516 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10362/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
22.5.2012Kúpna zmluva č. 60109512 [PDF, 512 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.05.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 606000112 [PDF, 728 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 96/1- záhrada o výmere 128 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1.
Zverejnené dňa: 4.5.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1276 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 52  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.