Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
22.5.2012Kúpna zmluva č. 60109512 [PDF, 512 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.05.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 606000112 [PDF, 728 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 96/1- záhrada o výmere 128 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
17.5.2012Kúpna zmluva č. 606000212 [PDF, 762 kB]
Kúpna zmluva na predaj časti spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1341/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a časť spoluvlastníckeho podielu k pozemku par. č. 1341/2 - ostatné plochy o výmere 6,8 m2, LV č. 9529.
Zverejnené dňa: 17.05.2012
17.5.2012Kúpna zmluva č. 606000312 [PDF, 695 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 1307/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 a parc. č. 1307/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, evidovaných ako parcely registra "C", LV č. 1628.
Zverejnené dňa: 17.05.2012
12.9.2012Kúpna zmluva č. 606000612 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/56 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 6/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, zapísaná na LV č. 9804, k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 12.09.2012
21.9.2012Kúpna zmluva č. 606000811 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/52 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, zapísaná na LV č. 9804.
Zverejnené dňa: 21.9.2012
12.9.2012Kúpna zmluva č. 606000912 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/103 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/10 na pozemku parc. č. 17374/109 - ostatné plochy o výmere 162 m2, zapísaná na LV č. 9807.
Zverejnené dňa: 12.9.2012
21.9.2012Kúpna zmluva č. 606001112 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/7- zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/112 - ostatné plochy o výmere 400 m2, zapísaná na LV č. 9803.
Zverejnené dňa: 21.9.2012
14.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 615/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, parc. č. 615/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, parc. č. 615/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 a parc. č. 615/47 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 14.03.2019
4.12.2018KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN par. č. 1088/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 a par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, v k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 15.11.2018
Zverejnená dňa: 04.12.2018
25.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/3 - záhrada vo výmere 387 m2 a parc. č. 1103/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 25.03.2019
10.3.2014Kúpna zmluva č. 00102143
Kúpna zmluva č. 00102143 na predaj pozemku registra "C" parc. č. 3308/10 - ostatné plochy o výmere 408 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Podunajské Biskupice, zapísaný na liste vlastníctva č. 2 a je vedený na Správe katastra pre hl. mesto Bratislavu. Uzatvorené dňa: 4.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
17.2.2015Kúpna zmluva č. 010 02 15 3
Kúpna zmluva č. 010 02 15 3, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ parc. č. 5008/1 – záhrady o výmere 349 m2 a parc. č. 5009/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 , ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Podunajské Biskupice, zapísané na liste vlastníctva č. 1935. Uzatvorené dňa: 16.2.2015
Zverejnené dňa: 17.2.2015
19.3.2015Kúpna zmluva č. 027 02 15 3
Kúpna zmluva č. 027 02 15 3, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2396, zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m². Uzatvorené dňa: 17.3.2015
Zverejnené dňa: 19.3.2015
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018 , ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 5214/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, parc. č. 5388/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2, parc. č. 5389/4 - ostatné plochy vo výmere 136 m2, parc. č. 5391/4 – ostatné plochy vo výmere 33 m2, parc. č. 5391/8 – ostatné plochy vo výmere 621 m2 a parc. č. 5392/2 – ostatné plochy vo výmere 255 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3662/95 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 400 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
2.3.2020Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN 21586/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 02. 03. 2020
Zverejnená dňa: 02. 03. 2020
31.3.2015Kúpna zmluva č. 04 88 0078 15 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0078 15 00, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností k.ú. Karlova Ves zapísané na LV č. 46: parc. č. 3888/26 – vodné plochy o výmere 88 m², parc. č. 3888/34 – vodné plochy o výmere 635 m², parc. č. 3888/197 – vodné plochy o výmere 12 m², parc. č. 3888/198 – vodné plochy o výmere 7 m², parc. č. 3888/207 – vodné plochy o výmere 392 m², parc. č. 3888/208 – vodné plochy o výmere 35 m². Uzatvorené dňa: 30.3.2015
Zverejnené dňa: 31.3.2015
9.3.2015Kúpna zmluva č. 04 88 0081 15 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0081 15 00, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Vajnory, a to novovytvorené pozemky registra „C“ parc. č. 2697/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, a parc. č. 2697/27 – ostatné plochy vo výmere 14 m2. Uzatvorené dňa: 9.3.2015
Zverejnené dňa: 9.3.2015
4.4.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0106 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0106 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 22092/5 - záhrada vo výmere 127 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 03. 04. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
28.3.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, pozemok registra "E" parc. č. 4015/23 evidovaný na liste vlastníctva č. 4288.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 28. 03. 2019
7.4.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností, pozemkov registra "C" parc. č. 5018/331 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 a parc. č. 5018/332 - záhrada vo výmere 21 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 06. 04. 2020
Zverejnená dňa: 07. 04. 2020
20.5.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 22198/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 518 m2, parc. č. 23014/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2 a parc. č. 15403/6 - záhrady vo výmere 94 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 18. 05. 2020
Zverejnená dňa: 20. 05. 2020
26.4.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0264 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0264 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15515/46 v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 26.04.2017
Zverejnené dňa: 26.04.2017
11.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 422/19 - ostatná plocha vo výmere 36 m2.

Uzatvorená dňa: 11. 06. 2020
Zverejnená dňa: 11. 06. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.